دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مقایسه عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی کشورهای در‌حال ‌توسعه و توسعه‌یافته: با تأکید بر رشد بخش کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.30495/jae.2022.22215.2054

عباس میرزایی؛ حسن آزرم؛ درنا جهانگیرپور


2. تحلیل کارایی اقتصادی تولید ماهیان سردآبی بر اساس خود اتکایی بر تولید تخم چشم زده داخلی یا واردات آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.30495/jae.2022.28431.2259

هیوا اسدی کیا؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ حامد نجفی علمدارلو