بررسی شاخص های حمایتی در فرآیند تولید دانه های روغنی در استان کرمانشاه

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 پژوهشگر موسسه پژوهشهای برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

چکیده

تعیین نوع محصولات تولیدی با استفاده از تکنیک‌های موجود نظیر مزیت نسبی، گام اساسی برای توسعه‌ی بخش کشاورزی است. در این مطالعه، مزیت نسبی و شاخص‌های حمایتی فرآیند تولید دانه‌های روغنی آفتابگردان و کلزا در استان کرمانشاه برای سال زراعی 87-1386 با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی(PAM)، محاسبه شده است. نتایج مطالعه درخصوص شاخص مزیت نسبی(DRC) تولید دانه‌های روغنی نشان داد که استان کرمانشاه در تولید محصول آفتابگردان، دارای مزیت نسبی بوده و تولید کلزا مزیت نسبی ندارد. بررسی شاخص حمایت اسمی محصول (NPC) نشان داد که قیمت بازاری دانه‌های روغنی بیش از قیمت سایه‌ای آنها بوده و سیاست‌های دولت باعث شده تا قیمت این محصولات در استان بیش از قیمت مرزی در نرخ سایه‌ای ارز باشد و گویای پرداخت یارانه‌ی غیر مستقیم به تولیدکنندگان دانه‌های روغنی در استان کرمانشاه می‌باشد. نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده‌ها(NPI) در مورد فرآیند تولید دانه‌های روغنی نیز حاکی از آن است که زارعان درخصوص نهاده‌های قابل تجارت مورد حمایت قرار گرفته‌اند. از این رو، تداوم و افزایش حمایت موثر از کلزا، توسعه‌ی سطح زیر کشت کلزا و تداوم و افزایش حمایت قیمتی از آفتابگردان در استان پیشنهاد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Support Measurements at the Process of Oilseeds Production in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • K. Khaledi 1
  • M. Toossi 2
چکیده [English]

Targeting group of products through existing techniques such as comparative advantage is an essential step on agricultural development track. In this study comparative advantage and protection indices for Sunshade and Canola have been calculated for Kermanshah province by using policy analysis matrix (PAM) for crop year of 2007-2008. Results coming out of comparative advantage index (DRC) for oilseed production showed that Kermanshah province has comparative advantage in producing sunshade rather than canola. Examination of index attributed to nominal protection crop (NPC) showed that market prices of oilseeds are higher than their shadow prices comparatively and government policies have led the prices of these products to be set at higher place than marginal price under shadow exchange rate. This Indicates an indirect subsidy allocated to producers of oilseeds in the province. Analysis resulted by index of nominal protection inputs (NPI) for oilseed production process indicates that the farmers have been supported for tradable inputs. Therefore increase ongoing of effective support to canola, expansion of acreage for canola and continuation and increase of price support policy for sunshade in the province are suggested.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Advantage
  • Index of Nominal Protection on Product
  • Index of Nominal Protection on Input
  • Index of Effective Protection
  • Policy Analysis Matrix
  • Oilseeds
  • Kermanshah Province
1. Agriculture Mechanization Development Center, (2010). Ministry
of Jihad-e Agriculture. at:http://www.ajmdc.ir
2. Agricultural Support Services Company (2010). at:
http://www.assc.ir.
3. Alibegli, M. and H.Goodarzi(2007) Supporting Policies effects on
oilseeds production and supply for 2003 to 2005, The 6th
Biennial Conference of Iran Agricultural Economics, University
College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,
Mashhad, Iran, October 2007(in Persian).
4. Central Bank of The Islamic Republic of Iran, at: www.cbi.ir.
5. Deputy of Soil and Water , Ministry of Jihad-e Agriculture,
(2010). at:www.swid.maj.ir.
6. F.A.O. 2008. Trade reports. www.fao.org
7. Fang, C. and John C. Beghin. 2000. Food Self-Sufficiency,
Comparative Advantage and Agricultural Trade: A Policy
Analysis Matrix for Chinese agriculture .Department of
Economics Iowa State University,Working Paper 99-WP 223.
8. Jeiran, A.R. (2009).An investigation of livestock's comparative
advantage and protective indices. Agricultural Planning,
Economic & Rural Development Research Institute (ARDPERI),
Ministry of Jihad-e Agriculture. at: http://www.agri-peri.ir.
9. Jeiran, A.R. and R.Joulaei(2005) ,The investigation of red meat's
comparative advantage and protective indices. Agricultural
Economics and Development, 13(49):117-140 (in Persian).
10. Karbasi, A., M.Karim Koshteh and M. Hashemi Tabar(2005),
Cotton Production Comparative Advantage in Golestan Province,
Agricultural Economics and Development 13(50):29-50(in
Persian).
11. Mohammadi,D.(2004).Determination of comparative advantage
and problems of oilseed crops in. Fars province, Agricultural
Economics and Development 12(47):125-151.(in Persian).
12. Mohanty, S. Fang, Ch And Chaundhary, J. 2002. Assessing the
competitiveness of Indian cotton production: A policy analysis
matrix approach. Center of agriculture and rural development,
Iowa state university, Working paper 02-wp301
13. Mostafavi,Sh. and N.Takshi(2008).The Explanation of Absolute
and Comparative Advantage Effects on Export Process, Misaq
Modiran Magazine, 32.
14. Noori,K(2008).Analysis of Comparative Advantages And
Protection Policies Of Summer Soybean In Iran, Iranian Journal
of Agricultural Economics. 2(3):69-87.(in Persian).
15. Noori,K. and F.Jahan nama(2008), study of comparative
advantage of spring Soybean in Iran. Research and construction
in agronomy and Horticulture. 21(2):26-35.(in Persian).
16. Office of Statistics and Information Technology (different years).
Annual Agriculture Statistics Report, Ministry of Jihad-e
Agriculture. at: www.maj.ir
17. Office of Statistics and Information Technology (2008). Crop
Production Cost Statistics Report in 2007-2008, Ministry of
Jihad-e Agriculture. at: www.maj.ir
18. The Islamic Republic of Iran Customs Administration, (2009),
Annual Statistics Report of Export and Import in 2009,
at:www.irica.gov.ir.
19. Toossi,M and M. Ardestani (2009) .A Study on Industrial Crop
Production Comparative Advantage, Agricultural Economics and
Development, 17(67):135-154.(in Persian).
20. Statistical Center of The Islamic Republic of Iran, (different
years). The Wage indices of Labor Forces Report ,
at:www.amar.org.ir.
21. Unknown (2008), Export-Import Laws in 2008, Trade Promotion
Organization of Iran, Ministry of Industry, Mine and Trade.
22. Unknown (2003), The investigation of Agricultural comparative
advantage, Agricultural Planning, Economic & Rural
Development Research Institute (ARDPERI), Ministry of Jihad-e
Agriculture.
23. Yao, Sh .1997. Comparative advantages and crop diversification:
a policy analysis matrix for Thai agriculture., Journal of
Agricultural Economics, 48(2):211-222.