محاسبه و تحلیل شاخص‌های ناپارامتری بهره‌وری جز‌یی نهاده‌ی آب(مطالعه موردی: شالیکاری استان مازندران)

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

محدودیت منابع آبی کشور و مصرف بی‌رویه در آبیاری به‌ویژه در کشت برنج، لزوم افزایش بهره‌وری مصرف نهاده‌ی ارزشمند آب در کشت این محصول را آشکار کرده است. تحقیق حاضر با هدف محاسبه و تحلیل شاخص‌های ناپارامتری بهره‌وری جز‌یی نهاده‌ی آب مصرفی در کشت برنج استان مازندران انجام پذیرفت. بد‌ین منظور از داده‌های مربوط به سال زراعی 89-1388 هزینه‌ی تولید برنج 690 کشاورز موجود در بانک اطلاعات جهادکشاورزی استان مازندران که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند، استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در ا‌ین استان با افزایش سطح زیر‌کشت، بهره‌وری مصرف آب افزایش ‌می‌یابد. همچنین رقم برنج دانه‌بلند پرمحصول نسبت به سایر ارقام برنج در شاخص‌های ناپارامتری بهره‌وری جز‌یی بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. مقایسه‌ی این شاخص‌ها می‌تواند کارشناسان، مدیران و تصمیم‌گیرندگان را برای شناخت مسائل و مشکلات موجود در راه ارتقای بهره‌وری آب یاری نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation and Analysis of Non-Parametric Indices of Water Partial Factor Productivity(Case Study: Rice Farming in Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • A. Darijani 1
  • S. Ahmadi Kaliji 2
  • H. Taboli 3
چکیده [English]

Limited water resources in Iran and excessive use in irrigated farms, especially in rice cultivation has revealed necessary to increase valuable water factor productivity in rice cultivation. This study has been conducted to calculate and analysis of non-parametric indices of water partial factor productivity in rice cultivation in Mazandaran province, Iran. Thus, data were gathered from production cost of 690 rice farmers in the Jihad-e-Agriculture database of Mazandaran province in 2010 if that were selected by simple random sampling. The results of this study shows, with the increased acreage in the province, increase productivity of water consumption. Also, high-yielding varieties of rice seeds than other rice varieties its highest value is assigned in nonparametric partial productivity indices. These indicators can be compared to experts, managers and decision makers to identify existing problems and ways to help improve water productivity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Water
  • Nonparametric Index
  • Rice
  • Mazandaran
1. Alizadeh, A. 2001. Drought and the Necessity of Increasing in
Water Productivity, Journal of Agricultural Dry and Drought,
No:2.
2. Asadi, R., Rezaei, M., and Motaghed, K. 2004. A Simple
Solution to Deal with Droughts in Mazandaran Paddy Fields,
Journal of Agricultural Dry and Drought, 14: 87-90.
3. Bottamley, G., and Thittle, S. 1992. Total of Factors Productivity
in Agricultural Sector of Brittan, 1987-1990, American Journal of
Agriculture Economics, 42(3): 28-112.
4. Dehghani, H. 2007. Deficit Irrigation and Improving the
Efficiency of Agricultural Water Use, The First Conference on
Coping with Water Scarcity, Tehran.
5. Ehsani, M., and Khaledi, H. 2002. Water Productivity in
Agriculture, Iranian National Committee on Irrigation and
Draining (IRNCID), Tehran.
6. Ministry of Jihad-e-Agriculture. 2010. Data Bank of Agricultural
Production Cost, Statistics Center.
7. Mirtochi, M., and Taylor, D.B. 1993. Resource Allocation and
Productivity of Cereal State Farms in Ethiopia, Agricultural
Economics, 8: 97-187.
8. Molden, D., Rijsberman, F., Matsuno, Y., and Amarasinghe, U.A.
2003. Increasing Productivity of Water: A Requirement for Food
and Environmental of Security, International Water Management
Institute.
9. Rafiee, H., Amirnejad, H., and Sadat Barikani, S.H. 2009. Effect
of Small Owner in Water Productivity for Rice Plantation (The
Case of Mazandaran Province), The 7th Biennal Conference of
Iranian Agricultural Economics, Iranian Agricultural Economics
Society, Karaj.
10. Rezapour, S., Mortazavi, S.A., and Mojaverian, S.M. 2010.
Determination of Productivity Growth in Major Producer
Provinces of the Country, Journal of Agricultural Economics and
Development Research, 41(4): 467-479.
11. Salami, H.A. 1999. Determining the Optimal Size of Rangeland
Units using of Total Factor Productivity Index, A Case of Fars
Province. Journal of Agricultural Economics and Development,
32: 51-67.
12. Seyedan, S.M., Analysis of Factor Productivity in Sugar Beet
Cropping: A Case Study of Small and Large Farms in Hamedan
District, Journal of Agricultural Economics and Development, 37:
107-132.
13. Solimani, A., and Amiri Larijani, B. 2005. Principles of Rice
Agronomic, Arvij Publication, 303P