بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر صادرات بخش کشاورزی در ایران طی دوره ی زمانی 1974-2007 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز حقیقی با استفاده از مدلEGARCH(0,1) برآورد شده و سپس تاثیر این شاخص به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون هم‌انباشتگی سیکنن- لوتکیپول دلالت بر وجود حداقل یک بردار هم انباشتگی بین متغیرهای مدل داشته و از این رو رابطه ی بلندمدت بین متغیرهای مدل با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای واردات محصولات کشاورزی و درجه ی باز بودن تجاری تاثیر مثبت و معنی‌دار بر صادرات بخش کشاورزی داشته و اثر متغیرهای رابطه ی مبادله و بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر این متغیر، منفی و معنی دار بوده است. باتوجه به نتایج به دست آمده و اهمیت صادرات بخش کشاورزی، توصیه شده که دولت با اتخاذ سیاست های مناسب و اقدامات موثر، بی ثباتی نرخ ارز حقیقی را به حداقل رسانیده تا بتوان صادرات کشاورزی را افزایش داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Exchange Rate Volatility on Agricultural Export

نویسندگان [English]

  • H. Asgharpur 1
  • S. Mohammadpoor 2
  • A. Rezazadeh 2
  • Kh. Jahangiri 2
چکیده [English]

The main objective of this paper is to investigate the effect of real exchange rate volatility on export of agricultural sector in Iran over the period 1974-2007. For this purpose, first, the exchange rate volatility index has been estimated using EGARCH(0,1) and then, in an econometrics models, the effect of exchange rate volatility index on export of agricultural sector has been tested.The results of Saikkonen and Lutkepohl co-integration test show that there is at least one co-integration vector between variables of the model. The results of co-integration vector estimation using the FMOLS approach indicate that exchange rate volatility has a significant negative effect on export of agricultural sector. Also, the empirical results show that, in the long- run, the world GDP and Iran’s GDP variables have a significant positive and the export price index has a negative effect on agricultural export. According to this empirical result, to increase the agricultural export in the Iranian economy, the policy makers must be decrease the exchange rate volatility.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Export
  • Exchange Rate Volatility
  • Saikkonen and Lutkepohl Co-integration Approach
  • FMOLS
1. Acaravci, A., Öztürk, I., (2003), The Effects of Exchange Rate
Volatility on the Turkish Export: An Empirical Investigation,
Review of Social, Economic & Business Studies, No.2, PP.197-
206.
2. Brada, J. C. and J. A. Méndez (1988), ‘Exchange Rate Risk,
Exchange Rate Regime and the Volume of International Trade’,
Kyklos, vol. 41,No. 2, pp. 263-80.
3. Broll, U. and B. Eckwert (1999), Exchange Rate Volatility and
International Trade, Western Economic Journal, vol. 11, No. 3,
pp. 302-13.
4. Brooks, C. (2008), Introductory econometrics for finance,
Cambridge University Press, Second Edition.
5. Choudhry, T., (2005), Exchange rate volatility and the United
States exports: evidence from Canada and Japan, J. Japanese Int.
Economies, No.19, PP.51-71.
6. Clark, P. (1973), ‘Uncertainty, Exchange Risk, and the Level of
International Trade’, Western Economic Journal, vol. 11, No. 3,
pp. 302-13.
7. Central Bank of Iran, Economic Time Series Data Set
(www.tsd.cbi.ir)
8. De Grauwe, P. (1988), ‘Exchange Rate Variability and the
Slowdown in Growth of International Trade’, IMF Staff Papers,
vol. 35, No. 1, pp.63-84.
9. De Grauwe, P. (1994), The Economics of Monetary Integration
(New York: OxfordUniversity Press).
10. Dehmardeh, N., M. Safdari and M. Shahiki Tash. (2010), The
Effect of Macroeconomic Index on Income Distribution in Iran,
Journal of Trade Studies Vol.54, pp.25-55.
11. Ehsani, M.A., A. KhanAlipoor and Abbasi. J. (2009), The Effect
of Exchange Rate Volatility on Iran non-oil Export, Economics
Research, Vol.32, pp.13-34.
12. Esmaeili, A.K. (2009), The Effect of Export premium on
Agricultural Export, Journal of Agricultural Economics Research,
Vol.1, no.4, pp.93-106.
13. Fogarasi, j., (2010), The Effect of Exchange Rate Volatility upon
Foreign Trade of Romanian Agricultural Products, Global 
Development Network Regional Research Competition, Project
RRC8+39.
14. Franke, G. (1991), ‘Exchange Rate Volatility and International
Trading Strategy’,Journal of International Money and Finance,
vol. 10, No. 2, pp. 292-307.
15. Hall, S., Hondroyiannis, G., Swamy, P, A, V, B., Tavlas, G.,
Ulan., M., (2010), Exchange-rate volatility and export
performance: Do emerging market economies resemble industrial
countries or other developing countries?, Economic Modelling,
No.27, PP.1514–1521.
16. Hojabr Kiani, K., and S. Nik eghbali. (2000), The Effect of
Exchange Rate inequilibrium on Agricultural Export, Journal of
Economic Research, Vol.56, pp.39-53.
17. Hooper, P. and S.W. Kohlhagen (1978), ‘The Effect of Exchange
Rate Uncertainty on International Trade: A Reexamination of the
Theory’, Southern Economic Journal, vol. 59, No. 4, pp.641-47.
18. Karami, A., and M. Zibaei. (2008), The Effect of Exchange Rate
Volatility on Agricultural Export, Journal of Economic Research,
Vol.8, no.3, pp.59-71.
19. Samadi, A.H., and M. PPahlavani. (2009), Cointegration and
Structural Break in Economy, Sistan va Balouchestan University
Press.
20. Sercu, P. and C. Vanhulle (1992), ‘Exchange Rate Volatility,
International Trade, and Some Empirical Evidence’, IMF
Occasional Paper No. 220.
21. http://www.fao.org/