برآورد ارزش تفریحی چاه نیمه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی داشگاه زابل

3 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

منطقه ی تفریحی چاه نیمه در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل واقع می باشد که به دلیل جاذبه ی زیاد، یکی از مناطق تفریحی و گردشگری مهم در سطح استان است. بنابراین، مطالعه ی ارزش تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه ی گردشگری در منطقه موثر باشد. هدف پژوهش حاضر، برآورد ارزش تفریحی چاه نیمه، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، با استفاده از مدل لوجیت برآورد شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 142 پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با بازدیدکنندگان از چاه نیمه در بهار سال 1390 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که 93% درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از چاه نیمه می باشند. همچنین ضرایب متغیرهای مبلغ پیشنهادی، درآمد، جنسیت، شغل، تعداد دفعات بازدید، میزان علاقه مندی به حفظ محیط زیست چاه نیمه در سطح 5% معنی دار بودند، اما متغیرهای سن، اندازه خانوار و تحصیلات در سطح 5% اثر معنی داری بر تمایل افراد به پرداخت ندارند، ولی علائم مورد انتظار را دارا بوده اند. متوسط تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفرجی چاه نیمه حدود 3920 ریال برای هر نوبت بازدید و ارزش تفریحی سالانه آن برابر1568000000ریال برآورد شد. متغیر تعداد دفعات بازدید سالانه نیز به طور معنی داری بر قبول ورودیه اثر منفی دارد. با توجه به اهمیتی که مردم برای بازدید از چاه نیمه قائل اند و برای رسیدن به جامعه ای سالم و تداوم و پیشرفت و توسعه اقتصادی، شایسته است که برنامه ریزان و مسئولان به بهبود کیفیت محیط زیست، کنترل و نظارت جهت نیل به توسعه ی پایدار مناظر طبیعی منطقه توجه بیشتری داشته و با گسترش امکانات مناسب برای خانواده ها و بهبود بهداشت در این گونه فضاها به منظور بالا بردن رفاه جامعه، کمک بیشتری کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Chahnimeh Recreational Value: Application of Contingent Valuation Method

نویسندگان [English]

  • J. Najari 1
  • M. Sobohi Saboni 2
  • M. Salarpour 3
چکیده [English]

This paper aims to measure recreational value and willingness to pay for Chahnimeh recreational site which is located in Zabol in Sistan and Baloochestan province. For this purpose, contingent valuation method was used. Also, logit model was estimated to find out factors affecting willingness to pay of people who visited Chaahnimeh. Data were collected from a sample of 142 visitors through filling up questionnaires and interview in spring of 2011. Results showed that 93% of visitors were willing to pay for visiting Chahnimeh. Also, coefficients of proposed amount, income, gender, and occupation, number of visits and interest to maintain Chahnimeh environment were significant at 5% level. The average willingness to pay for each visit was 3,920 Rials and annual recreational value was 1.568 billion Rials. Number of annual visits had negative effect on the amount of willingness to pay. Finally, some recommendations are made to improve present situation
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreational value
  • Contingent Valuation Method
  • Chahnimeh
  • Sistan and Baluchestan
1. Amigues, J., C. Boulatoff and B. Desaigues (2002). The benefitsand costs of riparian analysis habitat preservation: a willingnessto accept / willingness to pay contingent valuation approach.Ecological Economics, 43: 17-31.
2. Amirnejad, H., and S. Khalilian (2005). Estimating the touristvalue of national park, Golestan and determination effectivevariables on willingness to pay of individuals. The 5th IranianConference on Agricultural Economics. Sistan and BaluchestanUniversity, Zahedan.7-9 September.
3. Ashim, G.B. (2000). Green national accounting: Why and How?Environment and Development Economics, 5: 25-48.
4. Bocksteal,N. E. and K. E., McConnell. 2007. Environmental andNatural Resource Valuation with Revealed Preferences (ATheoretical Guide to Empirical Models). Published by Springer.
5. Bradford, D.F. (1972). Benefit-cost analysis and demand curvesfor public goods. Kyklos, 23, 775-791.Cameron, T.A., &Quiggin, J. (1994). Estimation using contingent valuation datafrom a dichotomous choice with follow-up questionnaire. Journalof Economics and Management, 3(27), 218-234.
6. Eslami, A. (2006). Know of Azarbayjan (2) Kandovan. Tabriz:publication of homazar.
7. Farber,S. and et al. 2006. Linking Ecology and Economics forEcosystem Management. Bioscience, 56(2): p. 121.
8. Ghorbani, M. Zare, F. s. (1386.) Introduction to the value ofEnvironmental investment environment, Ferdowsi University ofMashhad, No. 503.
9. Guo, Z., X. Xiao, Y. Gan and Y. Zheng (2001). Ecosystemfunctions, services and their values a case study in Xingshancountry of China. Ecological Economics, 38: 141-154.
10. Howarth, B.R., and S. Farber. 2002. Accounting for the value ofecosystem services. Ecological Economics. 41(3): 421-429.11. Judge, G., C. Hill, W. Griffiths, T. Lee, and H. Lutkepol (1982).Intruduction to the theory and practice of econometrics. NewYork : Wiley.
12. Karimzadeghan, H. 1993. Bases of EnvironmentalEconomics. Nagshmehr Press. Tehran.
13. Khodaverdizadeh, M., Raheli, H., Kavoosi Kelashemi, M.,Rezazadeh, A.. and Khorrami, Sh. 2010. Application oftwo- stage heckman method in determining recreationalValue of Oshtbin country. Journal of Rural & Development.13(1): 111-130.
14. Lee, C., and S. Han (2002). Estimating the use and preservationvalues of national parks tourism resources using a contingentvaluation method. Tourism Management, 23: 531-540.
15. Leinhoop, N., and D. MacMillan (2007). Valuing wilderness inIceland: Estimation of WTA and WTP using the market stallapproach to contingent valuation. Land Use Policy. 24: 289- 295.
16. Marta-Pedroso,C., H.,Freitas. and T.,Domigos. 2007. Testing forsurvey mode effect on contingent valuation data quality. A casestudy of web based versus in person interviews. EcologicalEconomics, 62: 388-398.
17. Mirzaee, M. (2000). Study of plant cover and ecological valuationin Semi-Desert region of South.West of Gom Province. M.Sc.thesis, Plant Sciense, Tarbiat Modares University.
18. Nakhaee, n. S. A., Mortazavi. Amyrnzhad, c. M. Ali, hospitality.(1388). Protective value of the estimated value of Forest Parkusing light ‌ pending investment, Journal of AgriculturalEconomics, Volume 4, No. 1, pp. 189-171.
19. Nohorli, D. (1995). Socio-economical evaluating of park El-Goliin Tabriz. M..Sc. Thesis in Environmental Science, NaturalResources Faculty, Tehran University.
20. Sattout, E.J., S.N. Talhouk, and P.D.S. Caligari (2007). Economicvalue of cedar relics inLebanon: An application of contingentvaluation method for conservation. Ecological Economics.61:315-322.
21. Shrestha,R.K., T.V.,Stein and J.,Clark. 2007. Valuing naturebasedrecreation in public natural reads of theApalachicola Riverregion, Florida. Journal of Environmental Management, 85: 977–
.
22. Tabatabai, F.. (1380). The value laying natural ecosystems withvaluable case study Miankaleh wetland habitats for birds. Theletter Master of Environmental Biology, University. 87 pp.23. Thomas, H., and B. Christopher. (1997). Conjonint analysis ofgroundwater protection programs. American Journal ofAgricultural Economics. 57: 188-198.
24. Vaze, P. (1998). System of environment and economicaccounting (SEEA). London: ONS, U.K.
25. Venkatachalam,L. 2004. The contingent valuation method: areview. Environmental Impact Assessment Review. 24: 89-124.
26. Walsh,R.G., J.B.,Loomis, and R.A.,Gillman. 1984. ValuingOption, Existence and Bequest Demands for Wilderness. LandEconomics, 60(1): 14-29.
27. Whister, D. (1999). An Introductory Guide to SHAZAM. www.Shazam. Econ. ubc.Ca. Logit Test for Heteroskedasticity.
28. Yakhshaki, A. (1973). Introductory on forest and national parksof Iran. Tehran: publication of Tehran University.
29. Zabol University, Center for Statistics and InformationChahnymh Research Center, 1390.