بررسی اثر سیاست های حمایتی بر عرضه آفتابگردان

نویسندگان

نویسنده

چکیده

مصرف سرانه روغن نباتی درایران 6/16 کیلوگرم بوده که ازمتوسط مصرف سرانه روغن نباتی دردنیا بیشترمی باشد. از سوی دیگر تولید داخلی دانه های روغنی برای تامین نیاز داخلی کافی نیست. به همین منظور دولت جهت کاهش واردات اقدام به حمایت ازتولیدکنندگان دانه های روغنی برای افزایش تولید نموده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرسیاستهای حمایتی برعرضه دانه های روغنی آفتابگردان دردوره زمانی 1365-1385بوده است. بدین منظوراز روش خود توضیح با وقفه گسترده برای تعیین تاثیر عوامل و وقفه های عوامل که شامل قیمت محصول، قیمت کالای رقیب و نرخ های حمایت اسمی و موثر می باشد، به عنوان متغیرهای مستقل استفاده گردیده است. نتایج بررسی نشان داد که هرچند دولت از طریق خرید محصول با قیمت تضمینی ویارانه نهادها سعی در ایجاد انگیزه جهت تولید بیشتر محصول داشته، اما براساس معیارهای نرخ حمایت، مشاهده گردید که در دهه اول دوره مطالعه نوعی عدم حمایت اعمال گردیده، اما دردهه دوم نرخ حمایت اسمی و مؤثر مثبت بوده و نهایتا برآورد تابع عرضه نشان داد که این حمایت ها درحدی نبوده که برعرضه دانه آفتابگردان اثرمثبتی داشته باشد. در پایان سیاست قیمت توافقی به جای قیمت تضمینی و اعطای تسهیلات بمنظور بهبود سیاست های حمایتی پیشنهاد گردیده است
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Protection Policies of Government on Production of Sunflowers Seed in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Behbood
  • B. Najafi
چکیده [English]

Per capita vegetable oil consumption in Iran is 16.6 kg. and this is more than average per capita consumption in the word. As a result, domestic production of vegetable oil is not enough and a major part of vegetable oil is imported and the country has become one of major importers of oilseeds such as corn and soybeans. To reduce imports, the government has pursued policies to strengthen farmer’s incentive to produce oilseeds. The policies include input subsidy and buying products at guaranteed prices.The objectives of the study were to determine nominal and effective protection rates for the period of 1986-2006 and to estimate supply function. The results of the study revealed that during the first decade under study, government protection was negative while during the second decade the protection became positive, On the whole, protection policies have not been effective as such to cause increase in supply of oilseeds products.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vegetable Oil
  • Nominal protection rate
  • Effective Protection Rate
1. FAO, 1987, Agricultural Price Policies, Issues and Proposals.
2. Hafar, J., 1997, Supply Response of Aggregate AgriculturalOutput in Jamaica, Journal of Agricultural Economics, 16: 205 –217
3. Houck, J. P., and Rayan, M. E. 1972, Supply Analysis for Corn inthe United States Impact of Changing Government Programs,American Journal of Agricultural Economics, 54: 184 – 191.
4. Lee, D. R., and Helmbrger, P. G., 1985, Estimating SupplyResponse in the Presence of Farm Programs, American Journal ofAgricultural Economics, 67: 193 - 203.
5. Lin, W., 1977, Measuring Aggregate Supply Response underInstability, American Journal of Agricultural Economics, 59: 903– 904.
6. Nerlove, M., 1956, Estimates of the Elasticities of Supply ofSelected Agricultural Commodities, Journal of Farm Economics,38: 469 - 509.
7. Noferest, M., 1378, Unit Roots and Co-Integration in theEconometrics, First Printing, Rasa Press (in Persian).
8. Nouri, K., 1385, Policy Study Government Support in theProduction of Oilseeds, Sixth Conference of AgriculturalEconomics, Mashhad, Iran (in Persian)
9. Rahimi, A., 1376, Theoretical Foundations of AgriculturalSupport Policies (with a look at Iran), Journal of Rural and
Development, 1(2, 3): 0-0 (in Persian).
10. Rahmati, S. A. R., 1379, Effects of Supportive GovernmentPolicies on the Supply of Agricultural Products with Emphasis onWheat: Rice; Sugar beet and Cotton, M.s.c Thesis, ShirazUniversity, Shiraz, Iran (in Persian).
11. SCI Statistical Bulletin in Prices of Agricultural Products andServices, Tehran, Iran (in Persian).
12. Soltani, Gh. and Najafi, B., 1373, Agricultural Economics,University Publishing Center (in Persian).
13. World Bank, 1989, World Development Report.
14. Zibaei, M., 1371, Examined the Role of Pricing Policies, Changesin Cropping Patterns and Income of Farmers, Msc Thesis, ShirazUniversity, Shiraz, Iran, (in Persian).