تاثیر مقررات فنی و بهداشتی بر صادرات میگوی ایران

نویسندگان

1 گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

3 گروه تجارت و بازاریابی خارجی، موسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصادکشاورزی، تهران

چکیده

امروزه یکی از عوامل مهم در مبادله ی کالاها و بویژه مواد غذایی ، موضوع کیفیت می باشد . بنابراین، در سازما ن جهانی تجارت نیز موضوع کیفیت و استانداردها مورد توجه قرار گرفته و موافقتنامههای موانع فنی فرا راه تجارت و اقدام های بهداشتی و بهداشت گیاهی برای اعمال استانداردها و مقررات مرتبط در تجارت جهانی تنظیم شده اند. در بین محصولات شیلاتی ، محصول میگو پس از خاویار دومین کالای قابل صدور و ارزآور می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل جاذبه تاثیر این قوانین بر جریان تجارت میگوی ایران مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان میدهند که مقررات بهداشتی و فنی به گونهای معنی دار صادرات میگوی ایران را به کشورهای وارد کننده بویژه کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا کاهش دادهاند. با توجه به اهمیت مس ایل بهداشتی در تجارت آبزیان، ایجاد یک نظام واحد بهداشتی عرضه ی میگو در ایران، ضرورت دارد . هم چنین سازمانهای مربوطه باید نظارت کامل برای انطباق مراکز تولیدی و عمل آوری کشور با معیارهای جهانی و استانداردهای فنی و بهداشتی داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of SPS and TBT Regulations on Export of Iranian

نویسندگان [English]

  • R. Ardakani 1
  • S. Yazdani 2
  • O. Gilanpour 3
چکیده [English]

Stringent Sanitary and Phyto-Sanitary standards (SPS) have proliferated in the aftermath of the Uruguay Round Agreement on Agriculture (URAA). According to WTO rules, countries are allowed to adapt regulations under the SPS in order to protect human, animal and plant health as well as environment, wildlife and human safety. These standards are currently becoming a major stumbling block in agricultural trade for developing countries. Limited by inadequate resources and expertise, among other things, these countries also have poor participation rate in discussions related to SPS that impedes the representation of their interests and concerns in setting international standards for agricultural products. This paper estimates the trade effect of SPS regulations on the export of Shrimp in Iran. Our results suggest that these measures have a negative impact on the export of Shrimp from Iran. The demand for agricultural products is increasingly focusing on quality, packaging, labeling, and standards of products. Therefore, to increase shrimp export considering such measures are recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • SPS & TBT Regulations
  • Gravity Model
  • Shrimp
  • Iran
1- Agricultural Planning and Economic Research Institute. 2005. A Survey of
Foreign and Domestic Market of Shrimp of Iran.
2- Baltagi, H. B. 2005. Econometric Analysis of Panel Data. Library of Congress
Cataloging-in-Publication Data. Third Edition.
3- Beghin, J.C. and J.C. Bureau. 2001. Quantification of Sanitary, Phytosanitary
and Technical Barriers to Trade Policy Analysis. Working Paper 01-WP291.
4- Deardorff, A.V. and Stern, R.M. 1997. Measurement of Non-Tariff Barriers.
Economics Department Working Papers No. 179. Organization for Economic
Cooperation and Development, Paris.
5- Disdier, A., Fontagne, L. and Mimouni, M. 2006. The Impact of Regulations
on Agricultural Trade: Evidence from SPS and TBT Agreements.
6- Feizabadi and et al. 2010. A Survey of Factor Affected on the Export of
Caviar of Iran, Journal of Agricultural Economics Researches.
7- Fontagne, L., Mimouni, M. and Pasteels, J. M. 2005b. Estimating the Impact
of Environmental SPS and TBT on International Trade. Integrate. Trade J.,
22:7-37.
8- Hsiao, C. 2003. Analysis of Panel Data. Cambridge University Press, New
York. Second Edition.
9- Karimi Hosinjeh, H. 2008. Trade Potential of Agricultural Products, Case
Study Iran and OIC Members Countries, Iranian Journal of Agricultural
Economics.
10- Institute for Trade Studies and Research. 2007. World Trade Organization,
Structure, Regulations and Agreements, Tehran.
11- Iran Management and Productivity Study Center. 2002. A Survey of the
Role of Rules and Regulations on the Development of the Export Market of
Fishery Products.
12- Moenius, J. 2004. Information versus Product Adaptation: The Role of
Standards in Trade. International Business and Markets Research Center
Working Paper no. 1, Northwestern University.
13- World Trade Organization. 1995. Agreement on sanitary and phyto-sanitary
measures. Geneva.
14- World Trade Organization. 1995. Agreement Technical Barriers to Trade.
Geneva.