بررسی اثرات سیاست مالی دولت بر ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت

نویسنده

نویسنده

چکیده

چکیده هدف از این مطالعه مقایسه اثر سیاست های مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزوده دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطه علی و استفاده از توابع واکنش ضربه‌ای (IRF)، اثرات سیاست مالی بر ارزش افزوده دو بخش مذکور مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز از منابع مختلفی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که رابطه علّی از طرف مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می‌باشد. یعنی مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه‌مدت اثر مثبت دارد. همچنین در کوتاه مدت مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزوده همین بخش تأثیر مثبت و معنی داری دارند. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Impacts of Government Finicial Policy on Manufacturing and Agricultural Sector Value Added

نویسنده [English]

  • seyed nemat allah mousavi
چکیده [English]

Abstract The aim of this study compared the policy of fiscal (expenditures of government) the value added two industries and agriculture sector. For this purpose by using model error correction, causality relation, reaction blow the effects of the fiscal policy value added two section of the study. The data needed resources from different statistics of the center of Iran and the central bank is collected. The results showed that about causality relation from the government to the value added. The government expenditure, the value added of agriculture in a short period of a positive. Also in the short term the government expenditures added value of the industry sector, exports and investment value added that the effect of positive and meaningful 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: Agricultural Sector
  • error correction model
  • Fiscal Policy
  • Monetary Policy
  • Industrial Sector