برآورد ارزش اقتصادی منافع زیست محیطی جنگل‌ها (مطالعه ی موردی: بخش نمخانه ی جنگل خیرود در شهرستان نوشهر)

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به روند افزایشی تخریب جنگل‌ها، در بیش تر کشورها از جمله ایران، برای حفاظت و مدیریت جنگل ها، طرح‌های جنگلداری اجرا می گردد. یکی از مهم ترین جنگل‌هایی که در ایران شامل طرح جنگلداری شده است، جنگل خیرود می‌باشد. این مطالعه کارکردهای زیست‌محیطی جنگل (با توجه به آمار موجود و قابل بهره برداری شامل حفظ خاک، تنظیم آب، جذب کربن و خاکزایی) را با استفاده از روش‌های مبتنی بر هزینه‌ ی ارزش گذاری مورد ارزیابی قرار می دهد. بر اساس نتایج مطالعه، میانگین ارزش ریالی سالانه ی کارکردهای تنظیم آب، خاکزایی و جذب کربن در دوره ی زمانی 1388 - 1379 به ترتیب 43/0، 84/118 و 82/1 میلیون ریال و میانگین ارزش ریالی سالانه ی کارکرد حفظ خاک74/72 میلیارد رالس، برآورد گردید. نتایج هم چنین، نشان می دهند که بیش ترین ارزش ریالی از بین کارکردهای جنگل یاد شده مربوط به کارکرد حفظ خاک بوده که بیش از 90 درصد از کل ارزش زیست‌محیطی مربوطه را شامل می‌شود. با توجه به ارزش زیست محیطی جنگل خیرود، توصیه می گردد که اجرای طرح کماکان ادامه یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Economic and Environmental Values of Forests: A Case Study of Kheirood Forest in Novshahr

نویسندگان [English]

  • S. Yazdani 1
  • A. Abbasi 2
چکیده [English]

Due to increasing trend in forest destruction in Iran, pilot projects were designed to monitor and to control forests deterioration. One of the forests that included in these forestry protection programs was Kheirood Forest located in Novshar in north of Iran. In this study, the environmental benefits (i.e. soil conservation, water regulation, carbon absorption and soil creation) of Kheirood Forest Project were examined by using cost based method. The annual economic values of soil conservation, water regulation, soil creation and carbon absorption were 72.74, 0.39, 118.84 and 1.82 million Rials, respectively. According to the results of the study, 90 percent of total environmental benefits belonged to soil conservation. On the whole, the findings of the study indicated that due to great environmental value of Kheirood Forestry Project, continuation and expansion of such projects were recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forestry project
  • Kheirood Forest
  • Environmental Value
  • Iran