اثر حذف یارانه ی انرژی بر هزینه های تولید کلزا در شهرستان مرودشت

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد مزودشت

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

کلزا از جمله محصولاتی است که در سال های اخیر کشت آن در سطح استان فارس توسعه زیادی یافته است. این مطالعه با هدف شناخت منابع شدت مصرف انرژی و ارزیابی آثار رفاهی حذف یارانه ی انرژی در میان تولیدکنندگان کلزا در استان فارس انجام شد. برای این منظور، با استفاده از داده های بدست آمده از بهره برداران منتخب استان فارس در سال 1388 ، ابتدا تقاضای عوامل تولید برآورد و سپس منابع شدت مصرف انرژی و اثر کاهش یارانه ی انرژی در میان تولیدکنندگان برآورد شد. انرژی نیز بعنوان یک نهاده در قالب ماشین آلات در نظر گرفته شد. تقاضای عوامل تولید کلزا حاکی از بی کشش بودن ماشین آلات نسبت به قیمت بود. رابطه ی ماشین آلات با سم و نیروی کار مکمل و با آب جانشین ارزیابی شد. هم چنین، تحلیل رفاهی نشان داد که حذف یارانه ی انرژی موجب افزایش هزینه های تولید کلزا به میزان بیش از 15 درصد و کاهش سود تولیدکنندگان می شود. یافته ها نشان داد که افزایش استفاده از ماشین آلات، کودشیمیایی و آب موجب افزایش مصرف انرژی و افزایش سموم و نیروی کار موجب کاهش مصرف انرژی در تولیدکلزا می گردد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Energy Subsidy Elimination on Canola Production Costs in Marvdasht District

نویسندگان [English]

  • F. Taheri 1
  • S. N. Mousavi 2
  • M. R. Rezaie 3
چکیده [English]

Canola has experienced a growing cropping area in recent years in Fars province. The aim of this study is to examine the energy intensity sources and to evaluate the welfare impacts resulted from energy subsidy elimination in Fars province. For this purpose, data were collected from canola growers of Fars province in 1388 (2009). Then, the factors affecting demand for energy were estimated and energy intensity sources and impact of the reduction in energy subsidy were calculated. Energy as an input was regarded via using machinery. The results of the study indicated that machinery was inelastic with respect to own price changes. Machinery had a complementary relationship with pesticides and labor, while it was a substitute for water. The welfare analysis also showed that energy subsidy alleviation increased the production costs of the canola by more than 15 percent, and consequently, profit would decrease by more than 6 percent. The findings also showed that increase in using machinery, fertilizer, and water would cause increase in energy consumption while pesticides and labor had opposite effect
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy
  • Subsidy
  • Canola
  • Demand
  • Energy Intensity
  • Production Cost