بررسی ساختار تولید مزارع پرورش ماهی قزل آلا در استان تهران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه تهران .

2 استاد اقتصادکشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه تهران

چکیده

امروزه ماهی به طور میانگین 16 درصد از پروتئین مورد نیاز جهان را تامین می کند. با توجه به محدودیت صید در دریاها امروزه صنعت آبزی پروری از اهمیت و جایگاهی ویژه برخوردار شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ساختار تولید مزارع پرورش ماهی قزل آلا در استان تهران است. برای این منظور از تابع هزینه ی ترانسلوگ و سیستم معادله های به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. داده های مورد نیاز دراین پژوهش از راه پرسشنامه از20 واحد پرورش ماهی قزل آلا در استان تهران که به گونه ی تصادفی انتخاب شدند، بدست آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرض همگن و هموتتیک بودن تابع تولید را نمی توان پذیرفت، ولی با توجه به آزمون انجام شده، فرضیه ی کشش جانشینی واحد بین نهاده ها را نمی توان رد کرد. همچنان که انتظار می رفت کشش های خود قیمتی تقاضای نهاده در همه ی موردها منفی است و کشش های متقاطع تقاضای نهاده در همه ی موردها، به جز کشش متقاطع مربوط به نهاده ی غذای ماهی و نهاده ی بچه ماهی که مکمل هستند، دلالت بر رابطه ی جانشینی دارند. همچنین صنعت پرورش ماهی قزل آلا دارای صرفه های ناشی از مقیاس می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Production Structure of Trout Culture Farms in Tehran Province

نویسندگان [English]

  • M. Baniasad 1
  • H. Salami 2
  • N. Shiri 3
  • M. Yaghobi 3
چکیده [English]

Fish provides 16 percent of consumed protein of the word's population. There has been arisen ever-growing attention to the aquaculture industry due to fishing harvest restriction in the seas. This study aimed to investigate the production structure of trout farms in Tehran province by applying translog cost function and seemingly unrelated regression models. The data was obtained from 20 trout culture farms in Tehran Province. The results suggested that homogeneous and homothetic hypotheses of production function were rejected while the hypothesis of unitary substitution elasticity of inputs was accepted. The own-price elasticity's of inputs demand was negative in all cases. Moreover, the results of cross-elasticity implied substitution relationship among inputs expect for food and dry inputs which were complementary. Finally, according to the result, trout culture industry enjoyed economies of scale.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trout
  • production structure
  • Economies of Scale
  • Price Elasticity
  • Tehran province
1 اتقایی، م. و سلامی، ح. 1388. بررسی ساختار هزینه و روابط میان نهاده ها در برنج کاران استان گیلان
با استفاده از مدل رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری ه. فتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
دانشگاه تهران. پردیس کشاورزی کرج
 -2 انصاری، و. و سلامی، ح. 1386. صرفه های ناشی از مقیاس در صنعت پرورش میگوی ایران. مجموعه
مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی
 -3 ایروانیای تهرانی، م. 1381. آشنایی با میگوی پرورشی آب شور به عنوان یکی از ارگان های صنعت آبزی
پروری کشور. ماهنامه ی کشاورزی و صنعت. سال چهارم. شماره ی 35
 -4 جهانی، م. و اصغری، . ع 1385. تعیین ساختار ریاضی تابع هزینه گندم در منطقه ارسباران. مجله ی
علوم کشاورزی. سال دوازدهم. شماره . 2 ی 233 -249
 -5 حسینی، ص. و شاهسونی، ن. 1377 . اقتصاد اندازه و اقتصاد تنوع در بهره برداری های زراعی کوار
استان خراسان. دومین گردهمایی اقتصاد کشاورزی ایر . ان دانشگاه تهران. پردیس کشاورزی کرج
 -6 دانشور عامری، ژ. 1383. پتانسیل های ارتقاء بهره وری در صنعت پرورش میگوی ایران. رساله ی
دکتری. دانشکده ی اقتصاد و توسعه ی کشاورزی. دانشگاه تهران .
 -7 شرزه ای، غ. ، قطمیری، م . ع. وراستی فر، م. ( 1381 ). بررسی ساختار تولید و هزینه محصول برنج،
مطالعه موردی استان گیلان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد ششم. شماره اول. 56 -45
 -8 شمس الدین وندی، ر. ، صالح، ای. و سلامی، ح. 1386. سنجش سودآوری مزارع پرورش ماهی قزل آلا
در ایلام و بررسی عوامل موثر بر آن. مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. دانشگاه
فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی
 -9 عزیزی، ج. و سلطانی، غ. 1379 . تعیین بهره وری عوامل تولید و اندازه مقیاس باغ زیتون. سومین
کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی
10- Christensen, L.R. and Green, W.H. ( 1976 ). Economies of scale in US
electric power generation. Journal of Political Economy. 84(4).
11- Ray, S.C. ( 1982 ). A translog cost function analysis of US agriculture,
1939-77. American agricultural economics association. 490-497
12- Antele, J.M. and Aitah, A.S. ( 1983 ). Rice technology, farmer rotationality,
and agricultural policy in Egept. Amer. J. of Agri. Econ. 667-674 
13- Stier, J. C. ( 1985 ). Implication of factor substitution economies of scale
and technological change in the United States pulps and paper industry. Forest
science, 31(4)
14- Kuroda, Y. ( 1987 ). The production structure and demand for labour in
postwar Japanese agriculture, 1952-82. Amer. J. Agri. Econ. 328-337
15- Garcia, R. and Randall, A. ( 1994 ). A cost function analysis to stimate
effect of fertilizer policy on the supply of wheat and corn. Review of
Agricultural Economics. 16: 215-230
16- Judge, G, Hill, R.C. , Grifith, W.E. , Lutkepphi, H. and Lee, T.C. ( 1988 ).
Introduction to the theory and practice of Econometrics. 2nd Edition. Newyork.
Wiley