تعیین اثر نهاده ها بر ریسک تولید درصنعت مرغداری: مطالعه ی موردی شهرستان سبزوار

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش به منظور تعیین اثر چهار نهاده ی دان ، دارو ، سوخت و نیـروی کـار بـر روی
میانگین و ریسک تولید ، از روش “مبنی بر گشتاور ” استفاده شده است . آمار وداده های مورد نیاز ،
شامل ١٦٦ مشاهده ی ترکیبـی از راه مطالعـه ی پیمایـشی و تکمیـل پرسـشنامه هـا از مرغـداران
نمونه ی شهرستان سبزوار بدست آمده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که هر چهـا ر نهـاده
اثری مثبت و معنی دار روی میانگین تولید دارند ، ولی از میان این چهار نهاده ، دو نهـاده ی دان و
نیروی کار تاثیر مثبت و نهاده های دارو و سـوخت تـاثیر ی منفـی و معنـی دار روی ریـسک تولیـد
دارند . با توجه به نتایج بدست آمده ، توصیه می شود در جهـت تـشویق مرغـداران بـه اسـتفاده از
فناوری های نوین ، سرمایه گذاری صورت پذیرد . همچنین تـرو یج کـشاورز ی و یارانـه ی سـوخت
میتواند سبب افزایش میانگین و کاهش ریسک تولید گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Factors affecting Output Risk in Poultry Industry: Case Study of Sabzevar Region

نویسندگان [English]

  • Y. Feizabady 1
  • S. Yazdani 2
چکیده [English]

In this paper moment-based approach (as developed by Antle ,
1983) has been used in order to determine the effect of four inputs
including food, labor, fuel and medicine on output risk. This is based on
166 pooled-data collected from a sample of poultry produces in Sabzevar
region. The results showed that all inputs had significant and positive
effect on output. Besides, the results demonstrated that only food and
labor had significant and positive effect on output risk, while medicine
and fuel affected output risk negatively. Based on the results, this study
suggested more investment in order to persuade farmers to use new
technology. Moreover extension service and maintaining fuel subsidy
would be helpful to increase output and reduction of output risk. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moment-based approach
  • Poultry industry
  • Risk of output
  • Sabzevar
١. ترکمانی ج . زیبایی م . ١٣٨٢. تخمین ساختار ی تمـایلات ر یـ سکی گنـدمکاران منطقـه رامجـرد .
مجله علوم کشاورزی ایران. ۱۱۳-۱۰۵ : (۱)۳۴.
۲. ترکمانی ج . قربانی م . ۱۳۷۶. تاثیر مصرف نهاده ها بر ر یسک تول ید: کاربرد تـابع تول یـ د تـصادف ی
تعمیم یافته. مجله علوم کشاورزی ایران. ۴۲-۳۷ : (۲) ۲۸.
۳. زهری م. ١٣٧٠. اصول پرورش طیور گوشتی،چاپ ششم. انتشارات دانشگاه تهران.
٤. مقدسی ر. ١٣٧٤. مطالعه نقش ریـسک و عـدم حتمیـت در تولیـد سـیب زمینـی درشهرسـتان
فریدن، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج.
٥. یان ک. ١٣٦٥. مبانی اقتصاد سنجی ،ترجمه هژبر کیانی.
6.Antle J.M. 1983.Testing stochastic structure of production:A flexible
moment based approach. Journal of business and economic statistics ,
1:129-207.
7.Antle J.M. 1987.Econometric estimation of risk producers and risk
attitudes. American journal of Agricul tural economics, 169:509-522.
8.Hansen L.P. 1982. Larg sample properties of generalized method of
moments estmation. Econometrica, 50(4) :1029-1055.
9. Just R.E and Pope R.D. 1979. Production function estimation and
related risk considerations. Amer. J. Agric.Econ. 61: 277–284.
10.Regev U, Gotsch N and Rideir P.1997. Are fungicides, nitrogen and
plant growth regulators risk – reducting? Empirical eridence from swiss
wheat production. Journal of Agricoltural ecnomics, 48(2):167-178.
11. Sasmal J.D. 1993.Considerations of risk in the production of High
yield variety paddy: A Generalized stochastic formulation for production
function estimation. Indian Journal of Agricultural economics,
48(4):694-707.
12. Torkamani J and Shajari Sh. 2008. Adoption of New Irrigation
Technology Under Production Risk. Water Resour Manage, 22:229-237.