بازار یابی ماهی در استان هرمزگان

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

3 مربی دانشگاه پیام نور

چکیده

 تحلیل بازار فرآورده های دریایی و ارائه ی راه حلی برای رفع مشکلات موجود ، افزون بر
بهبود وضعیت صیادان ، به پایداری ذخایر دریایی نیز کمکی بسیار میکند ، لذا هدف از این
مطالعه بررسی بازاریابی آبزیان در استان هرمزگان به منظور تدوین رهیافتی برای حل مشکلات و
توسعه ی بازار این گروه از فرآوردهاست . در این راستا چهار شهرستان در استان هرمزگان جهت
مطالعه انتخاب و از راه مصاحبه و تکمیل پرسشنامه نمونه ی تصادفی مرکب از 90صیاد ، 14
عمده فروش و تبدیل کننده و 25 خرده فروش داده های مود نیاز جمع آوری و کارایی فنی و
قیمتی بازار محاسبه و توابع گوناگون حاشیه ی بازاریابی برآورد شد . بررسی وضعیت بازار آبزیان
در منطقه ی هرمزگان نشان داد که عموماً سهم تولید کننده یا صیاد از قیمت پرداخت شده به
وسیله ی مصرف کننده ی نهایی بسیار کم است . سهم پایین صیادان و حاشیه ی بالای بازار
رسانی انواع ماهی در شهرستان بندر لنگه در مقایسه با بندرعباس نیز بیشتر است . دلیل موضوع
اخیر را میتوان در فاصله ی زیادتر مراکز صید و مصرف در بندرلنگه نسبت به بندرعباس و عدم
فعالیت تعاونیهای صیادی جستجو نمود .
 همچنین ارزیابی نشان میدهد که نا آگـاهی از شـرایط بـازار ، نبـود تـسهیلات ، مجوزهـای
صیادی و امکانات زیربنایی از مهم ترین مشکلات صیادان است . بر این اساس به نظر میرسد کـه
برای رفع مشکلات یاد شده ، خروج از مشکلات موجود و بهبـود شـرایط بـازار رسـانی آبزیـان درستان هرمزگان پیگیری یک استراتژی مبتنی بر کارگروهی ضروری باشد . تشکل های تعـاونی ازگذشته وجود داشته است ، اما بیشتر به صورت ادغام افقی می باشـند یعنـی ایـن کـه تعـاونیهـا
بیشتر از صیادان تشکیل شده و سایر عامل های بازار از جمله تولید کننـدگان نهـادههـا ، تبـدیل
کنندگان و سردخانه داران در آن نقشی نداشتهاند ، لذا ادغام عمودی در کنار ادغام افقـی توصـیه
می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fish Marketing in Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • A. Esmaeili 1
  • B. Najafi 2
  • D. Rahmati 3
چکیده [English]

Efficient fish marketing is a useful instrument for developing
fishery industry and its sustainability. This study attempts to investigate
fish market using data collected among 90 fishermen and 39 middlemen
in Hormozgan Province. The results indicates that fishermen's share of
consumer price was relatively low. In addition, due to inefficient
cooperative performance in Bandar Lengeh, marketing margin in
Bandar Lengeh was less than Bandar Abbas. Lack of market
information, financial and infrastructural facilities were among
important problems faced by fishermen. Based on the findings of the
study, establishment of cooperatives and vertical integration are
recommended to improve market performance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish market
  • Integration
  • market efficiency
  • Hormozgan Province
1. اسماعیلی ع. 1378. بررسی بازار داخلی و تجارت خارجی میگوی ایران. طرح پژوهشی،
مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی. تهران.
2. ترکمانی ج . 1378. تحلیل اقتصادی تولید و بازار رسانی انجیر در ایران. مؤسسه
پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی. تهران.
3. حسینی س. ص، پیکانی غ، شهبازی ح وحسینی الف. (1387). بررسی حاشیه بازاریابی
گوشت قرمز و عامل های موثر بر آن در ایران. اقتصاد و کشاورزی. 1 -18 :2-2.
4. حیرانی م. 1376. بازاریابی تون ماهیان. مجموعه مقالات ششمین کنفرانس شیلات
 .248 -286 :ایران
5. سکوتی فر ر. 1376. اهمیت و نقش بسته بندی در بازاریابی آبزیان. مجموعه مقالات
ششمین کنفرانس شیلات ایران. تهران: 440 -446 .
6. سعادت اختر ع. 1372. بازاریابی محصولات دریایی و ارائه الگوی مناسب حمل و نقل و
توزیع. پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تربیت
مدرس. تهران.
7. موسی نژاد م. مجاوریان م. 1373. کانال مناسب توزیع و بازاریابی مرکبات در
شهرستان بابل. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه اصفهان. شمارههای 1 و 2
.13 -31 :
8. عبدلی ق. 1376. نگاهی به ساختار بازار ماهیان و آبزیان. مجموعه مقالات ششمین
کنفرانس شیلات ایران. تهران: 512 -540.
9. نجفی ب. کاظم نژاد م. 1383. بازارهای محصولات کشاورزی در ایران. مؤسسه
پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی. تهران.
10. Holloway G. J. 1991. The farm retail price spread in a imperfect
competitive food industry. American Journal of Agricultural
Economics, 73: 75- 82.
11. Gillespie J. Basarir A. and Schupp A. 2004. Beef producer
choice in Cattle marketing. Southern Agricultural Economics
Association Annual Meeting. Tulsa, Oklahoma, February 15-18
12. Shrivastava R.S. and Randhir M. 1995. Efficiency of fish
marketing at Bhubaneshwar city of Orissa (India): Some Policy
implication. Journal of Agricultural Economics, 18: 89-97.