تحلیل اقتصادی ساختار تولید مجتمع های پرورش ماهی قزل آلا در استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان.

چکیده

ماهی نقش عمده­ای در تغذیه و سلامت انسان دارد و تقریبا 16 درصد از پروتئین حیوانی مورد نیاز جهان را تامین می‌کند. در مطالعه حاضر به بررسی ساختار اقتصادی مجتمع­های پرورش ماهی قزل­آلا در استان کردستان پرداخته می­شود. برای این منظور از تابع هزینه ترانسلوگ و رگرسیون­های به ظاهر نامرتبط تکراری استفاده شده است. همچنین از کشش­های خودی و جانشینی آلن- اوزاوا، کشش­های خود قیمتی و متقاطع تقاضای نهاده­ها و کشش جانشینی موریشیما جهت بررسی وضعیت نهاده­ها نسبت به یکدیگر و از کشش مقیاس و کشش هزینه جهت تعیین صرفه­های حاصل از مقیاس استفاده شده است. داده­ها برای سال 1391 از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی دو مرحله­ای به تعداد 125 واحد جمع­آوری شده است. نتایج نشان می‌دهد که تابع هزینه ترانسلوگ برازش خوبی نسبت به داده­های مورد تحقیق داشته است. کشش‌های جزیی خودی آلن و کشش­های قیمتی خودی تقاضا رابطه معکوس قیمت و مقدار تقاضا را تایید کردند. براساس کشش­های قیمتی خودی تقاضا، نهاده­های نیروی کار، خوراک، بچه ماهی، دارو و انرژی جزء نهاده­های بی­کشش هستند. مطابق کشش­های جانشینی آلن و متقاطع تقاضا رابطه بین نهاده­های دارو با مواد غذایی و مواد ضدعفونی با نیروی کار، بچه ماهی، خوراک، دارو و انرژی از نوع جانشینی می­باشد و دیگر نهاده­ها با هم مکمل­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A

نویسندگان [English]

 • F. Kanaani 1
 • H. Ghaderzade 2
1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان.
2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان.
چکیده [English]

A

کلیدواژه‌ها [English]

 • a
 1.  

  1. اشراقی سامانیر. یزدانی س. صدر اشراقی م و پیکانی غ. 1387. ساختار تولید صنعت پرورش ماهی قزل­آلا در استان چهارمحال بختیاری. فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار.10: 15-1.
  2. انصاری و و سلامی ح. 1386، صرفه های ناشی ازمقیاس درصنعت پرورش میگوی ایران. مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. 5: 19-27.
  3. بنی اسد م. سلامیح. شیری ن و مرتضوی ی. 1389. انتخاب تابع تولید برای برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی. مجله پژوهش­های نوین اقتصاد کشاورزی. 1: 130-115.
  4. جعفری س. 1391. بررسی اقتصادی ساختار تولید شیر در گاوداری­های صنعتی استان کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه کردستان.
  5. جهانی م و اصغری ع. 1384. تحلیل ساختار ریاضی هزینه گندم در منطقه ارسباران. مجله تحقیقات اقتصادی. 70: 262-233.
  6. رنجبر ف و دشتیق. 1388. تحلیل ساختار تولید با استفاده از تابع هزینه در مرغداری‌های گوشتی (مطالعه موردی: استان زنجان). هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. 14: 33-27.
  7. شاه ولی م و لاچینیز. 1386. برآورد تابع تقاضا. فصلنامه روستا و توسعه. 1: 68-59.
  8. شیرین­بخش ش. 1385.  اقتصادسنجی رهیافت کاربردی. چاپ اول. انتشارات آوای نور. تهران.
  9. کشته ک. 1379. بررسی وضعیت صنایع تبدیلی شیلات. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
  10. مهرآرا م و عبدی ع. 1384. برآورد توابع تقاضا برای نهاده­های ساختمانی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی. 4: 87-80.
  11. هژبر کیانی ک و نعمتی ا.  1381. برآورد توابع تقاضای تولید و عرضه گندم آبی و دیم در کشاورزی ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه.39: 67-49.
  1. Antle, J.M. and Aitah, A.S. 1983. Rice Technology Farmer Rationality and Agricultural Policy in Egypt. American Journal of agricultural Economic. 65: 667-674.
  2. Chambers, R,G. 1988. Applied Production Analysis, A Dual Approach, Cambridge University Press.
  3. Diwert, W.E. 1971. An application of Shepherd duality theorem, a generalized Leontief production function.Journal of Political Economy. 79: 481-507.
  4. Kavoi, M. Hoag, D. and Pritchett, J. 2009. Production Structure And Derived Demand For Factor Inputs In Small holder Dairying In Kenya. 3: 101-109.
  5. keskin, A. Tumer, E.I. and Dagdemir, V. 2010. Demand for Inputs In Milk Production, The Case Of Tokat Province. African Journal Of Business Management 4:  1126-1130.
  6. Kurdo, Y. 1987. The Production Structure and Demand For Labor In Postwar Japan Agriculture. American Journal Of Agriculture Economics. 62: 36-38.
  7. Stier, J.C. 1985. Implication of factor substitution.economies of scale and technological in the United States Pulps and Paper Industry. Forest Science. 31: 10-23.