تاثیر انحراف و بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز.

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز.

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از ویژگی­های اقتصاد ایران وجود بی­ثباتی توام با انحراف نرخ واقعی ارز می­باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر انحراف و بی­ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1360-1391 می­باشد. برای این منظور ابتدا متغیر انحراف نرخ ارز با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه­های توزیعی (ARDL)محاسبه گردید. سپس شاخص بی­ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل  GARCH برآورد شده و در پایان مدل عرضه صادرات محصولات کشاورزی ایران، با (ARDL) تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین نشان می­دهد که همه متغیرهای توضیحی در بلندمدت تاثیر معنی­داری بر صادرات محصولات کشاورزی دارند. به طوری که ضریب انحراف و بی­ثباتی نرخ واقعی ارز به ترتیب برابر با 588/1-  و 530/0- است. افزون بر این نتایج نشان داد که متغیرهای الگوی ارائه شده 22% انحرافات صادرات محصولات کشاورزی از مسیر تعادلی آن را تصحیح می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

 • A. Kazeroni 1
 • H. Asgharpour 2
 • Z. Mozaffari 3
1 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز.
2 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز.
3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز
چکیده [English]

aa

کلیدواژه‌ها [English]

 • a
 1.  

  1. ابریشمی ح. مهرآرا م. 1383. انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاست های تجاری در اقتصاد ایران. پژوهشنامه بازرگانی. 9(33) :54-1.
  2. احسانی م ع. خانعلی پور ا. عباسی. ج. 1388. اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران . پژوهشنامه علوم اقتصادی. 9(32) : 34-13.
  3. احمدی شادمهری م ط. احمدیان یزدی ف. 1391. بررسی تاثیر نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان. اقتصاد و توسعه منطقه­ای. 19(4) : 155-114.
  4. برقندان ا. فرج زاده ز. 1392. اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 21(82) : 221-197.
  5. پرهیزکاری ا. صبوحی م. مستشاری محصص م. میرزایی م. 1393. بررسی اثرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 6(22): 94-69.
  6. تقوی م .نعمتی­‌زاده س. 1383. اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی. 4 (14) : 96-71.
  7. توکلی ا. سیاح م. 1389. تاثیر نوسانات نرخ ارز برفعالیت های اقتصادی کشور. فصلنامه پول و اقتصاد. 2(4) :77-59.
  8. جلائی ع. حری ح و ایرانی کرمانی ف. 1385. برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران . پژوهشنامه اقتصادی. 6(22) : 256-226.
  9. حلافی. حمید رضا. اقبالی. علیرضا. گسکری. ریحانه.1383. انحراف نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران. پژوهشنامه بازرگانی. دوره 4. شماره 3 پیاپی14 . 4(14): 188-167.
  10. سحابی ب. صادقی ح. شوره­کندی ع ا. 1390. تاثیر نوسانات نرخ ارز برصادرات غیرنفتی ایران به کشورهای منتخب  ترکیه. امارت. عربستان. کویت وپاکستان. پژوهش های اقتصادی. 11(1): 100-81.
  11. عباسیان ع. مرادپور اولادی م. مهرگان ن. 1391. تاثیر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی. تحقیقات اقتصادی. 47(98) 169-153.
  12. کازرونی ع. رضا­زاده ع. محمدپور س. 1390. اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 2(5): 178-153.
  13. کازرونی ع. سجودی س. 1389. بررسی اثر بی ثباتی رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران. تحقیقات اقتصادی. 45(90): 139– 119.
  14. کرباسی ع. احمدی ح. 1389. بررسی آثار ونوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران. دانش وتوسعه. 17(32):  163-147.
  15. کوچک زاده ا. جلایی اسفند آبادی س ع. 1392. تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 5(19): 137-123.
  16. کوچک­زاده ا. جلایی اسفند آبادی س ع. کوچک­زاده. س. 1394. بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات خرما‌ی ایران کاربرد روش خودتوضیح با وقفه گستردهARDL. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 7(25): 171-157.
  17. گودرزی آ. صبوری دیلمی م ح. 1393. بررسی رابطه بلندمدت میان نرخ ارز و صادرات غیرنفتی در ایران. مجلس و راهبرد. 21(77): 39-5.
  18.   مرتضوی س ا. زمانی ا. نوری م. نادر ه. 1390. بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته ایران. اقتصاد و توسعه کشاورزی. 25(3): 354-347.
  19. نصراللهی خ. مقدس­فر س. مستولی­زاده س م. 1392. تعیین نرخ تعادلی ارز و تأثیر انحرافات آن از نرخ واقعی بر بخش های چهارگانه اقتصاد ایران. مجله اقتصادی. 13(9و10): 22-5.
  20. نوری م. نویدی ح. 1391. ریسک نرخ ارز و صادرات غیرنفتی در ایران. پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی. دوره 3. شماره 9. 3(9): 70-59.
  1. Akinlo A. Adejumo V. 2014. Exchange Rate Volatility and Non-oil Exports in Nigeria: 1986-2008. International Business and Management. 9: 70-79.
  2. Asgharpour H. Mohammadpour S. Rezazadeh A. Jahangiri Kh. 2012. The Effect of Exchange Rate Volatility on Agricultural Export. Journal of Agricultural Economics Researches. 4: 121-137.
  3. Baffes J. Elbadawi  I A. O'Connell  S A. 1997. Single-Equation Estimation of the Equilibrium Real Exchange Rate. The World Bank. Development Research Group. Policy Research Working Paper 1800.
  4. Bahmani- Oskooee M. Goswami G. 2004 Exchange rate sensitivity of japans bilateral trade flows. Journal of Japan and the World Economy16: 1-15.
  5. Bahmani-Oskooee M, Harvey H. 2011. Exchange Rate Volatility and Industry Trade Between the U.S. and Malaysia. Research in International Business and Finance. 25: 127- 155.
  6. Balassa B.1990. Incentive Policies and Export Performance in Sub-Saharan Africa. World Development. 18: 383–391
  7. Boug P, Fagereng A. 2010. Exchange rate volatility and export performance: a cointegrated VAR approach. Applied Economics. 42: 851 – 864.
  8. Chinn M D. 2000. Before the fall: were East Asian currencies overvalued. Emerging Markets Review. 1:101-126.
  9. Chit M M, Rizov R, Willenbockel D. 2010. Exchange Rate Volatility and Exports: New Empirical Evidence from the Emerging East Asian Economies. The World Economy. 33: 239- 263.
  10. Dincer N, Kandil M. 2009. The effects of exchange rate fluctuations on export: A sectoral analysis for Turkey. Economic Research Forum. 20: 809–837.
  11. Dollar. D. 1992. Outward-Oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs. 1976–85. Economic Development and Cultural Change. 40: 523–544.
  12. Edwards S. 1989. Real Exchange Rates. Devaluation and Adjustment: Exchange Rate Policy in Developing Countries. MIT Press. Cambridge.
  13. Erdem E, Nazlioglu. S, Erdem C. 2010. Exchange Rate Uncertainty and Agricultural Trade: Panel Cointegration Analysis for Turkey. Agricultural Economics. 41: 537–543.
  14. Hinkle L, Montiel P. 1999. Exchange Rate Misalignment: Concepts and Measurement for Developing Countries. Oxford University Press. New York.
  15. Hosseini Pour M R, Moghaddasi R .2010 Exchange Rate Volatility and Iranian Export. World Applied Sciences Journal. 9: 499 – 508.
  16. Kazerooni A, Feshari M. 2010. The Impact of the Real Exchange Rate Volatility on Non-Oil Exports: The case of Iran. International Economic Studies. 36: 9-18.
  17. Kim B. Korhonen I. 2005. Equilibrium exchange rates in transition countries: Evidence from dynamic heterogeneous panel models. Economic Systems.25:144–162.
  18. Mtembu M D, Motlaleng G R. 2011. The Effects of Exchange Rate Volatility on Swaziland’s Exports. Review of Economic Business Studies. 3: 167-185.
  19. Nicita. Alessandro.2013. Exchange rates. international trade and trade policies. International Economics. International Economics. 
  20. Nikolaos G, Minoas K. 2013. Exchange rate misalignment and inflation rate persistence: Evidence from Latin American countries. International Review of Economics and Finance. 25: 202- 218.
  21. Rey S. 2006. Effective Exchange Rate Volatility and MENA Countries. Exports to the EU.Journal of Economic Development. 31: 23-54.
  22. Serenis. D, Tsounis N. 2013. Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia. economic and finance. 5: 677 – 685.
  23. Srinivasan P, Kalaivani M. 2013. Exchange rate volatility and export growth in India: An ARDL bounds testing approach. Decision Science Letters. 2: 191-202.
  24. Verheyen F. 2012.  Bilateral Exports from Euro Zone Countries to the US- Does Exchange Rate Variability Play a Rol. International Review of Economics and Finance. 24: 97–108.
  25. Williamson J. 1985. The Exchange rate system . International Economics Washington. DC.
  26. Zulfiqar H, Mahboob A. 2006. Equilibrium Real Effective Exchange Rate and Exchange Rate Misalignment in Pakistan. 2: 238-263.