بررسی نسبت‌های مالی با قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی در بورس اوراق بهادار ایران

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

    قیمت سهام در هر صنعت یکی از بحث‌های جدی در بازار بورس بشمار می‌آید. موضوع اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین نسبت‌های مالی و قیمت سهام در گروههای غذایی، قندی، ماشین آلات و تجهیزات و زراعت و خدمات وابسته به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. بدین منظور، از داده‌های سال‌های 1378 تا 1388 برای شرکت‌های منتخب بورسی وابسته به بخش کشاورزی در قالب مدل PVAR استفاده شده است. متغیرهای مالی شامل نسبت سودآوری)نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام)، اهرم مالی(نسبت بدهی) و قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی است. نتایج نشان دادند که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی‌ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت بدهی در دو دوره نخست تأثیری چندان ندارد، ولی پس از دوره چهارم به صورت صعودی اثر گذار است. برای نسبت سودآوری و نسبت بازده دارایی‌ها نیز در اوایل دوره چندان اثر گذار نمی‌باشد، ولی در طی زمان به صورت صعودی بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اثر گذار است. هم‌چنین، نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی‌ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت‌های مالی در دوره های نخست تأثیر چندانی ندارد، ولی پس از دوره بصورت صعودی اثرگذار است. نتایج بدست آمده نیز نشان دادند که بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اضافه بر تحلیل شرکت‌ها بایستی به سایر عوامل از جمله متغیرهای اقتصادی و جو روانی بازار نیز توجهی ویژه شود و هم‌چنین، برای بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و قیمت سهام می‌توان از تعداد نسبت‌های مالی را افزایش داد یا از سایر نسبت‌های مالی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Financial Ratios and Share Prices of Agricultural Industries in Stock Exchange of Iran

نویسندگان [English]

  • S.M.R Akbari 1
  • A Dadras Moghadam 2
  • R Hezare 2
چکیده [English]

    This paper aims to explain the relationship between financial ratios and stock prices of food, sugar, and agricultural machineryindustries incompanies listed on the stock exchange. For this purpose, the data from 1378 to 1388 for selected companies collected. Financial variables, including relative profitability (return on assets and return on equity), financial leverage (debt ratio) and share pricewere used for analysis. The results showed that the reaction of stock prices to return on assets, leverage ratio and the ratio of equity capital are positive .The effect of one unit does not affect momentum in the debt ratio in the first period but after the fourth round is effective. Profitability and return on assets ratios in the early period of transition was not significant. The results also suggest that the stock price reaction to return on assets, leverage ratio and the ratio of equity capital is positive. The effect of a single impulse does not affect the financial ratios in the first period but after the ascending order is effective. The results also showed that in analyzing stock price reaction, other factors such as economic variables and analysis of the companysituation shouldbe considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Ratios
  • Stock Prices
  • Agricultureindustries
  • PVAR
- اژدری، ا. (1380) پیش بینی قابلیت سودآوری شرکت‌ها با استفاده از نسبت‌های سودآوری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شیراز.
- اسماعیلی، ح. (1381) پژوهشی پیرامون بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سال‌های 1381-1375. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و پژوهشات تهران.
- انصاری، ع. خواجوی ،ح. (1390) بررسی ارتباط هموار سازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت‌های مالی. مجله پژوهش های حسابداری مالی، جلد 3، (8): 33-50.
- آقایی، م. رضازاده، ج. (1375) تغییرات قیمت سهام، سود و ریسک شرکت. پژوهشات مالی، جلد 3، (9): 6-25.
- برازنده، م .(1376) اثرمتغیرهای کلان اقتصادی برشاخص قیمت سهام. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیدریت، دانشکده مدیریت تهران.
- پناه، ا. (1380) تأثیر تقسیم سود بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوران رکود. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
- تودوشکی قهجاورستانی، ا. (1381) بررسی ارتباط بین نسبت‌های  سود آوری با قیمت سهام گروه شرکت‌های پتروشیمی پذیذرفته شده در بورس اوزراق بهادار بین سال‌های 1375 الی 1379. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و پژوهشات تهران.
- رستمی، ن. (1383) بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و نرخ بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد،
- صالح نژاد، ح. غیور، ح. (1389) تأثیر نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی برقیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت، جلد 7، شماره 18.
- عزیزی، ف. (1383). آزمون تجربی رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، (11).
- علاء، ع. (1384) اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار. نشر طهوری، تهران، چاپ اول، ص127.
- علومی ویند، ص. (1380) بررسی رابطه بین نوسانات افزایش سرمایه و تغییرات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
- قالیباف اصل، (1381) بررسی اثر نرخ ارز بر روی ارزش شرکت در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
- کریم زاده، م. (1385)  بررسی رابطه ی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی دراقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، جلد 8، (2).
- مرادی، ع. (1385) رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.
- میری، س. ابراهیمی، س. و موسوی، س. (1389) بررسی روابط بین نسبت‌های مالی و قیمت سهام در صنایع کانی های غیر فلزی، حسابداری مالی، جلد 2، (5): 140-157.
- نمازی، م. و رستمی، ن. (1385) بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و نرخ بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، (127).
- نوفرستی، م. (1378) ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران.
- هاشمی، س. بهزادفر، ف. (1390). مجله پژوهش های حسابداری مالی، جلد 3، (7): 55-76.
- Anandarajan, A., Iftekhar, I. & Carthy, M.C. (2006). The Role of Earnings and Book Values in Pricing Stocks: Evidence from Turkey, Advances in International Accounting, 19: 59-89.
- Baltagi, B. H.)2005). Econometric Analysis of Panel Data. 3rd ed. England: John Wiley and Sons.
- Boudoukh, J. & Richardson, M. (1993(. Stock Returns and Inflation: A Long-Horizon Perspective. American, Economic Review, March, PP. 1346-1355.
- Chou, W. L. and Chao, C.C.)2001(. Are Currency Devaluations Effective? APanel unit Root Test,” Economics Letters, 72, 19-25.
- Chen, L. (2007). Is What Drives Stock Price Movement? The Eli Broad College of Business, Michigan State University.
- Cheung, Y. W. (1998). International Evidence on the Stock Market and Aggregate Economic Activity, Journal of Empirical Finance, 5, 281-296.
- Christopher, G. )2006(. Macro economic variables and stock market interactions: new Zeland evidence, the journal of investment management and financial innovation., 89-101.
- Dimitropoulos, P. and Asteriou, D. (2009). The Value Relevance of Financial Statements and Their Impact on Stock Prices, Evidence from Greece, Managerial Auditing Journal, 24: 248-265.
- Granger, C.W. J., (1986). Development in the Study of Co-integrated Economic Variables, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 48: 213-228.
- Gallizo J. and Salvador, L. M. (2006). Share Prices and Accounting Variables: A Hierarchical Bayesian Analysis, Review of Accounting and Finance, 5: 268-278.
- Hutabarat, F. M. & Devina, T. (2015). Financial Performance Based on Profitability, Liquidity, Solvency and Its Impact on the Stock Price of Companies Listed in Consumer Goods Sector at Indonesia Stock Exchange from Year 2008-2014. Academic Research International, 6(4):55-63.
- Love, I. andZiccino, L. (2006). financial development and dynamic investment behavior: Evidence from Panel VAR. The Quarterly Review of Economics and Finance, 46(3):190-210.
- Lili, M. & Zvliv, F. (1998). Responses of the Stock Market to Macroeconomic Announcements across Economic States, IMF Working Paper, 93-97.
- Madsen, B. (2002). Share Returns and the Fisher Hypothesis Reconsidered, Applied Financial Economic, 12: 565-574.
- Ou, S. (2002). Analysts Earnings Forecasts and the Roles of Earnings and Book Value in Equity Valuation. Journal of Business Finance & Accounting, 29: 287-316.
- Rishma, V. & Nataliya, Y. (2015). The Effect OF Financial Ratios, Firm Size &Operating Cash Flows On Stock Price Evidence From The Latin American industrial Sector Journal of Business and Accounting Vol. 8(1).
- Salifu, Z. (2007). Foreign Exchange Risk Exposure of Listed Companies in Ghana. The Journal of RiskFinance, 4: 380-39.