بررسی راهبردهای توسعه توان رقابتی صنعت فرش کشور

نویسنده

گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

    این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه­بندی استراتژی­های تاثیرگذار بر توسعه توان رقابتی صنعت فرش در جامعه­ای متشکل از 67 نفر از مدیران وکارشناسان مرکز ملی فرش صورت گرفت. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده­ها، توصیفی- پیمایشی بشمار می‌رود پس از مروری بر نقاط قوت و ضعف داخلی و هم‌چنین، فرصت­ها و تهدیدهای محیطی، استراتژی­هایی با محوریت بازاریابی تدوین و با سه روش فرآیند تحلیل شبکه­ای فازی، تاپسیس فازی و QSPM رتبه­بندی شدند. استفاده از روش­های تاپسیس فازی نیازمند تعیین عوامل کلیدی موفقیت بودند که با برگزاری جلسه­ای از راه طوفان ذهنی به این صورت معرفی شدند:. استراتژی­های "فراهم آوردن بستر مناسب برای بهره­گیری از فناوری­های داده‌ای در راستای بازاریابی و تبلیغات برای گسترش فعالیت­های بازاریابی و تبلیغات در بازارهای جهانی"، "آشنا کردن تجار با فنون بازاریابی جهانی، صادرات و تجارت الکترونیک جهت حفظ سهم بازار" و "افزایش فعالیت­های بازاریابی، تبلیغات و پژوهش‌های بازاریابی اینترنتی، برای رقابت با صادرکنندگان اینترنتی (رسوخ در بازار، توسعه بازار)" در هر سه روش، جزء برترین راهکارهای افزایش توسعه توان رقابت­پذیری صنعت فرش بودند. در انتها نیز با تعیین اهداف کلان صنعت فرش، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، برای رتبه­بندی سه روش مذکور استفاده شد که در نهایت، روش فرآیند تحلیل شبکه­ای فازی به عنوان بهترین و تاثیرگذارترین روش انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying Strategies to Develop Competitive Strength of Iran’s Carpet Industry

نویسنده [English]

  • H Mehrmanesh
چکیده [English]

    The current paper with the purpose of identifying and prioritizing hand-made carpet industry was done in a society include 67 INCC chairmen and experts. After reviewing on strength, weaknesses, opportunities and treatments, some strategies were formulated and then ranked by 3 techniques: fuzzy ANP, fuzzy TOPSIS and QSPM. Utilizing brain storming technique critical success factors were identified. “creating suitable tools and instrument for applying information technology for marketing and advertising to extend marketing and advertising activities in global markets”, making exporters and businessmen more familiar to new marketing techniques like international marketing, export, ecommerce and internet marketing to maintain market share” and “increasing marketing, advertising and internet marketing researches activities to maintain market share” were chosen as the top strategies by all three techniques. Finally by defining carpet industry objectives and applying AHP technique, these three techniques (QSPM, fuzzy TOPSIS and fuzzy ANP) were compare together in which fuzzy ANP was the best and the most suitable technique to prioritize strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Fuzzy ANP
  • Fuzzy Topsis
  • QSPM
  • AHP
- آذر، ع. و فرجی، ح. (1381). علم مدیریت فازی، چاب اول، مرکز مطالعات مدیریت و  بهره­وری ایران.       
- آسیان، س. (1387). استفاده از کارت امتیازی متوازن  (BSC)به منظور ارزیابی عملکرد سازمان: گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد سمنان.
- اعرابی، س. م. (1382). برنامه­ریزی استراتژیک گمرک، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی
- الماسی، ح. حق­شناس کاشانی، ف. سعیدی، ن. حسن پور، م. و حسینی، ز. (1389). بررسی نقش تجارت الکترونیک بر عملکرد صادراتی فرش دست‌بافت کشور، مجموعه مقالات اولین همایش منطقه­ای تجارت الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر
- امینی، م. ت. و خباز باویل، ص. (1388). تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 2
- حق شناس کاشانی، ف. سعیدی، ن. و حسن­پور پازواری، م. (1389). برنامه­ریزی استراتژیک برای صنعت فرش دستباف کشور با استفاده از ماتریس SWOT، دوماهنامه بررسی­های بازرگانی، شماره 43، مهر و آبان
- حق­شناس کاشانی، ف. سعیدی، ن. (1390). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی، فصلنامه پژوهش­های بازاریابی نوین، دوره 1، شماره 1، صص: 127-154.
- سعیدی، ن، نوروزنژاد درزی­نقیبی، ا، زنده­باد، س. (1390). ارزیابی و رتبه­بندی ابعاد بازاریابی اینترنتی صنعت فرش کشور، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 25 و 26، صص: 169-186.
- سعیدی، ن. (1388). بررسی تاثیر عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت‌پذیری صنعت فرش کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
- شم­آبادی، م. ع. و خدادادحسینی، س. ح. (1386). بازاریابی صادراتی فرش دست‌بافت ایران: بررسی عوامل مؤثر و آسیب شناسی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 43.
- Dereli, C. (2007). The Developing Environment For Strategy Formation In Smaller Local Authority, International Journal of Public Sector Management, Vol 20, No 5
- Stonehouse, G., Pemberton, J. (2002). Strategic Planning in SMEs-some Empirical Findings, Management Decision, Vol 40, No 9
- Hoogstrw M. A., Schanz, H. (2008). The Future Orientation of Foresters: An Exploratory Research among Dutch Foresters into the Prerequisite for Strategic Planning in Forestry, Forest Policy and Economics, No. 10, P. 220-229.
- Floyd, E. (2008). Visited at (2009/2/8), http// csnnect. educase. edu/ library/ Educaue+Review/ A changing Profile / 46607, A Changing Profile.
- Arslan, M., Catay, B., Budak, E. A. (2004). decision support system for machine tool selection. Journal of Manufacturing Technology Management. 15(1): 101–109.
- Hastuti, L., Yuli, H., Melina, S., Arif, P., Agus C., Pengetahuan, L. (2007). Planning an Alternative Strategy Using QSPM, International Seminar on Industrial Engineering and Management Menara, Jakarta.
- Zeleny, M. (1982). Multiple Criteria Decision Making, McGraw-H ill, New York.
- Chen S. J., Hwang, C. L. (1992). Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, Springer, Berlin.
- Semih, O., Soner Kara, S., Isik, E. (2009). Long Term Supplier Selection Using a Combined Fuzzy MCDM Approach: A Case Study for a Telecommunication Company, journal of Expert Systems with Applications 36: 3887–3895.
- Yeh C. H., Deng, H. A. (2004). Practical Approach to Fuzzy Utilities Comparison in Fuzzy Multi-Criteria Analysis, International Journal of Approximate Reasoning 35 (2), P. 179-194.
- Wu, W.W., Lee, Y. (2007). Selecting Knowledge Management Strategies by using the Analytic Network Process, Expert Systems with Applications. 32 (3): 841–847.
- Saaty, T.‌ (1999). Fundamental of the Analytic Network Process, Berne, Witzerland: ISAHP Conference Presentation.
- Tuzkaya, U. R., Önüt, S. (2008). A fuzzy Analytic Network Process based Approach to Transportation-mode Selection between Turkey and Germany: A Case Study", Information Sciences. Vol. 178 (3133–3146).
- Bayazit, O., Karpak, B. (2002). An Analytic Network Process-based Framework for Successful Total Quality Management: An Assessment of Turkish Manufacturing Industry Readiness", International Journal of Production Economics. 105: 79–96.
- Chou, S. Y. (2008). A Fuzzy Simple Additive Weighting System under Group Decision-making for Facility Location Selection with Objective/Subjective Attributes", European Journal of Operational Research, 189 (1): 132–145.
- Razmi, J. (2009). Developing a practical framework for ERP readiness assessment using fuzzy analytic network process, Advances in Engineering Software.
- Sadi-nezhad, S. (2008). Developing a Fuzzy ANP Model for Selecting the Suitable Dispatching Rule for Scheduling a FMS, IEEE .
- Ayag, S. (2008). A hybrid approach to concept selection through fuzzy analytic network process" Computers & Industrial Engineering.
- Yang, J. B. (2006). The Evidential Reasoning Approach for MADA under both Probabilistic and Fuzzy Uncertainties, European Journal of Operational Research. 171 (1): 309-343.
- Lin, C. (2009). Optimizing a Marketing Expert Decision Process for the Private Hotel, Expert Systems with Applications. 36: 5613–5619.
- Ertugrul, I., Karakasoglu, N. (2009). Performance Evaluation of Turkish Cement Firms with Fuzzy Analytic Hierarchy Process and TOPSIS Methods", Expert Systems with Applications: An International Journal. 36 (1): 702-715.
- Hwang C. L., Yoon K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Berlin, Springer.
- Celik, M. (2009). Application Structuring Fuzzy Integrated Multi-stages Evaluation Model on Academic Personnel Recruitment in MET Institutions, Expert Systems with Applications: An International Journal.