تحلیل پایداری نظام تولیدی صیفی کاران از راه تحلیل بیزی الگوهای پروبیت فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

    هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری نظام تولیدی صیفی‌کاران می‌باشد. در این راستا، از الگوهای پروبیت فضایی و رهیافت بیزین استفاده شد. داده‌های مورد استفاده از 250 صیفی‌کار استان خوزستان با روش نمونه گیری خوشه‌ای در زمستان 1393 گرد‌آوری شد. برای محاسبه ضرایب بیزی از روش نمونه‌‌‌گیری گیبزو الگوریتم متروپولیس هستینگز استفاده شد. برای استخراج الگوی مناسب بر اساس تأخیر و خطای فضایی از ضریب لاگرانژ استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده هر دو الگو با احتمال 99 درصد معنادار شدند. بنابراین، از هردو الگو می­توان در تفسیر نتایج استفاده کرد. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو‌های تأخیر فضایی و خطای فضایی مشخص شد که به ترتیب نقش متغیرهای درآمد با ضرایب 812/0 و 659/0، دانش پایداری با 398/0 و 465/0 ، نگرش به پایداری با 698/0 و 564/0، عملکرد محصول با 457/0 و 765/0، شرکت در کلاس ترویجی با 427/0 و 486/0، نوع نظام بهره‌برداری با  786/0 و 576/0، سطح تحصیلات با 562/0 و 454/0 و ضرایب اتورگرسیو فضایی با 829/0 و 739/0 بر پایداری نظام تولیدی معنی‌دار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production System Sustainability of Summer Crop Farmers: Application of Bayesian Analysis of Spatial Probit Models

نویسنده [English]

  • A.R Ommani
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify factors influencing the production system sustainability by summer crop farmers. In this regard, the spatial Probit models and Bayesian approach was used. The data of 250 summer crop farmers in Khuzestan province based on cluster random sampling were collected in winter 2015. To calculate Bayesian coefficients the Gibbs sampling and Metropolis–Hastings algorithm were used. A Lagrange Multiplier test for spatial error dependence [LM(err)] and a Lagrange Multiplier test for spatial lag dependence [LM(lag)] to extract the appropriate model were used. According to the results, both models were statistically significant with 99% probability. Thus, both models could be used in interpreting the results. Results of the estimation of both spatial models, respectively, showed that the variables of income (0.812, 0.659), sustainability knowledge (0398, 0.465), crop yield (0.457, 0.765), participation in extension class (0.427, 0.486), educational level (0.562, 0.454), exploitation system (0.786, 0.576) and the spatial autoregressive coefficient (0.829, 0.739) had significant role on production system sustainability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production System Sustainability
  • Spatial Models
  • Bayesian Model
- اسکرویش، د. (1382).  احتمال و آمار، (ترجمه عین اله پاشا). تهران: انتشارات مبتکران.
- افشاری، ز.، آجیلی، ع و رضایی مقدم، ک. (1393). عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار زنان و مردان پنبه‌کار استان اصفهان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، ص703-714.
- بدری، ع و رکن ادین افتخاری، ع. (1382). ارزیابی پایداری: مفهوم و روش. تحقیقات جغرافیایی , شماره  2 (پیاپی 69). 9 تا 34
- تاجی، م. (1393). تحلیل نقش مهندسان ناظر در مدیریت فرآیند تولید برنج  در شهرستان شوشتر . پایان­نامه کارشناسی­ ارشد مدیریت کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
- حاتمی سردشتی، ز.، جامی، م.، مدوی دامغانی، ع و بهدانی، م. ع. (1390). مطالعه پایداری در کشت بوم‌های زغفران شهرستان‌های بیرجند و قائن. نشریه بوم شناسی کشاورزی . 2(3): 396-405.
- حیاتی، د و رضایی مقدم،ک. (1377). سنجش پایداری: واکاوی شاخص ها. اقتصاد کشاورزی و توسعه.  زمستان 1377 - شماره 24: صفحه 203 تا 222.
- رضایی نژاد اشکوری، ح.، موسوی، ن و نجفی، ب. (1394). ارزیابی پایداری اکولوژیک و اقتصادی پسته در استان کرمان و تعیین عوامل مؤثر بر آن. تحقیقات افتصاد کشاورزی جلد 7 شماره 1 ص 1-23 .
- عمانی، 1. (1380). تعیین ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و زراعی پیرامون پذیرش کشاورزی پایدار کم نهاده. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران.
- عمانی، ا و چیذری، م. (1385). تحلیل پایداری نظام زراعی گندمکاران (مطالعه ای در استان خوزستان). علوم کشاورزی ایران. 37 (2): 257-266.
- فرانسیس، چارلز. ا. ؛ باتلر فلورا، کورنلیا؛ کینگ، لاری . د. (1377). کشاورزی پایدار در مناطق معتدل، ترجمه عوض کوچکی و جواد خلقانی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- محمدیان­فر، ا ؛  اصغری پور ، م. ر؛  سیروس مهر، ع. ر و رمرودی، م. (1392). مطالعه‌ پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم در شهرستان تربت جام. دانش کشاورزی و تولید پایدار، دوره 23، شماره 1، ص 117-.127  
- مهدوی دامغانی، ع.، کوچکی، ع.، رضوانی مقدم، پ و نصیری محلاتی، م. (1384). مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم و پنبه در استان خراسان، مجله پژ.هش های زراعی ایران 3: 129-142.
- نجفی غ و زاهدی ز.(1384).  مسئله پایداری در کشاورزی ایران، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره دوم،ص 73-106
- نظری گوران، آ و بریم‌نژاد، و. (1392).تحلیل بیزی مدل‌های پروبیت فضایی در بررسی پذیرش رقم پربازده گندم. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال هفتم، شماره 21 صفحات 83-69.
- نعمتی، ع.، ایروانی، ه واسدی، ع. (1393). تحلیل وضعیت پایداری کشت و کار سیب­زمینی در دشت بهار استان همدان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 45، شماره 3، ص451-465.
Refrences
- Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics: Methods and Models, Dorddrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Browne, W. J. (2012). MCMC estimation in Mlwin version 2.25. Center for multilevel modeling university of Bristol, updated for University of Bristol.
- Drayton, M.A.C. (1978). A Bayesian meta-analytic demonstration: mathematics achievement in seventh and eightgrade." Ph.D. dissertation, Northern Illinois University.
- Holloway, G., B. Shankar & S. Rahman (2002). “Bayesian Spatial Probit Estimation: A Primer and an Application to HYV Rice Adoption,” Agricultural Economics, 27, 384–402.
- Johnson, N. (2012). Bayesian methods for regression in R. Laboratory for Interdisciplinary Statistical Analysis Department of Statistics, Virginia Tech. http://www.lisa.stat.vt.edu/sites /default/files/Bayes %20Shortcourse%202012.pdf
- Lal, R., D. Mokma, & B. Lowery. 1999. Relation between soil quality and erosion, pp. 237–258, In: R. Lal, (ed.), Soil quality and soil erosion. Soil and Water Conservation Society, Ankeny, IO.
- LeSage, J. P. (1998). Spatial econometrics. Department of economics university of Toledo, Circulated for review.
- LeSage, J. P. (2000) “Bayesian Estimation of Limited Dependent Variable Spatial Autoregressive Models,” Geographical Analysis, 32, 19–35.
- Noorivandi, A. N & Ommani, A. R. (2014). The Effect of Fertilizers and Pesticides Runoff on Aquatic Ecosystem of Karun River in Khouzestan Province (Case Study: Ecological Behaviour of Wheat Farmers in Ahwaz Township. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences.Vol. 4 (S3), pp. 1755-1762.
- Ommani, A. R & Noorivandi, A. N. (2014). The Influence of Agriculture on Biodiversity of Soil Organisms (Wheat Farms of Ahwaz Township). Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. Vol. 4 (S3), pp. 1748-1754.
- Smith, T. E. & J. P. LeSage (2004). “A Bayesian Probit Model with Spatial Dependencies,” in James P. LeSage and R. Kelley Pace (eds.), Advances in Econometrics: Volume 18: Spatial and Spatiotemporal Econometrics, Elsevier Science, 127–160.
- Sullivan P. (2003). Applying the Principles of Sustainable Farming: Fundamentals of Sustainable Agriculture. NCAT Agriculture Specialist Sustainability PPT. AGST 3000. Agriculture, Society and the Natural World. http://www.sarep.ucdavis.edu/concept.htm
- Tierney, L. (1994). Markov Chains for Exploring Posterior Distributions (with discussion),” Annals of Statistics, 22, 1701–1762.