مقایسه رهیافت‌های استخراج داده‌ها (دوگانه دو بعدی و دوگانه یک و نیم بعدی) در ارزش‌گذاری منابع تفرجی (مطالعه موردی؛ تپه کنار صندل جیرفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

    امروزه کشورهایی که بیش‌تر به توسعه اقتصادی خود می‏اندیشند، به طبیعت‏گردی یا اکوتوریسم توجه جدی می‏کنند. لذا در این مطالعه، ارزش تفرجی تپه کنار صندل جیرفت در استان کرمان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و بکارگیری دو الگوی استخراج داده‌ها شامل دوگانه دو بعدی و دوگانه یک و‏نیم بعدی در سال 1392 تعیین شد. برای دست‌یابی به این هدف، داده­های مورد نیاز از راه تکمیل پرسش‌نامه و مصاحبه حضوری با 115 بازدیدکننده از منطقه یاد شده براساس روش نمونه­گیری تصادفی گرد­آوری شد. در مقایسه دو رهیافت استفاده شده، از آن‌جایی که در رهیافت دوگانه یک و نیم بعدی تعداد متغیرهای توضیحی معنی­دار شده بیش‌تر است و هم‌چنین، قدر‏مطلق لگاریتم راست‌نمایی و بیش‌ترین راست‌نمایی در این فرمت، بیش‌تر از رهیافت دوگانه دو بعدی است، این رهیافت به عنوان رهیافت مناسب انتخاب شده است. هم‌چنین، متوسط تمایل به پرداخت با استفاده از فرمت دوگانه یک و‏نیم بعدی 4500 ریال برای هر بازدید، برآورد شد. لذا استفاده از رهیافت دوگانه یک و‏نیم بعدی در مطالعات، می­تواند کمترین انحراف را از تمایل به پرداخت واقعی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of two approaches (Double-Bounded and One- Half Bounded Dichotomous Choice methods) in Valuation of Rrecreational Rresources : Case Study of Jiroft Konar Sandal hill

نویسندگان [English]

  • H Amirnejad 1
  • S Amirtaimoori 2
چکیده [English]

    In this paper, the recreational value of the Jiroft Konar Sandal hill in Kerman was estimated. In addition to visitors' willingness-to-pay (WTP), by using contingent valuation methods, Double- Bounded and One- Half Bounded Dichotomous Choice methods were used and compared. To achieve this goal, required data were collected through filling up questionnaire and interview with a sample of 115 visitors in 2013. The results showed that the OOHB approach was better than DB approach because it had more denote significant explanatory variables and the absolute value of the logarithmic likelihood and maximum likelihood. The average willingness to pay using One- Half Bounded dichotomous choice method was 4500 Rials per visit. The result of using One-Half Bounded dichotomous choice method was a little different from willingness to pay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent Valuation Methods
  • Recreational value
  • Double and one- Half Bounded Dichotomous Choice Methods
- امیرنژاد، ح. خلیلیان، ص. و عصاره م.ح. (1385) تعیین ارزش حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سی­سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد. مجله پژوهش و سازندگی. (72): 24-15.
- بی نام (1392). سازمان جهاد کشاورزی جیرفت، کرمان.
- حافظ‏نیا م.ر. (1389) مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی (تجدید نظر اساسی با اضافات)، نشر سمت، تهران.
- رفعت، ب. و موسوی، ب. (1392) برآورد ارزش تفریحی پارک هشت بهشت در اصفهان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. نشریه محیط­شناسی. (1): 164-157.
- شرزه‏ای، غ. ماجد، و. و حسین‏پور، م. (1393) برآورد ارزش وجودی دریاچه مصنوعی چیتگر تهران با استفاده از رویکرد دوگانه یک و نیم بعدی. مجله اقتصاد منابع طبیعی. (5): 1.
- شرزه­ای، غ. و سام دلیری، ا. (1391) برآورد ارزش تفریحی اکوسیستم ساحلی دریای خزر (مطالعه موردی: ساحل تفریحی رادیو- دریا شهرستان چالوس)، با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. مجله علوم محیطی. (3): 14-1.
- مجنونیان، ه. (1356) روش بررسی اقتصادی پارک­ها و تفرجگاه­ها. مجله محیط­شناسی. (9): 1-13.
- مولایی، م. (1388) ارزش‌گذاری اقتصادی- زیست‌محیطی اکوسیستم جنگلی ارسباران، رساله دکتری اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تهران.ص 192.
- مولایی، م. شرزه‌ای، غ. و یزدانی، س. (1388) تاثیر روش‌های استخراج اطلاعات از پرسش‌نامه بر مقدار تمایل به پرداخت در ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: اکوسیستم جنگلیارسباران). مجله تحقیقات اقتصادی. (90): 181-159.
- هاشم­نژاد، ه. فیضی، م. و صدیق، م. (1390) تعیین ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. فصلنامه محیط­شناسی. (57):136- 129.
- نخعی، ن. مرتضوی، ا. امیرنژاد، ح. و نوازی، م. (1391) برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی نور با استفاده از روش تمایل به پرداخت افراد. نشریه جنگل و فرآورده­های چوب. مجله منابع طبیعی ایران. (2): 259- 245.
- یخشکی، ع. (1353) مقدمه­ای بر پارک­های ملی و جنگلی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 135.
Refrences
- Afroz, R. & Masud, M. M. (2011). Using a contingent approach for improved solid waste management facility: Evidence from Kuala Lumpur, Malaysia. Journal of  Waste Management. 31: 800-808.
- Amani, A. (2015). Applying contingent valuation to measure the economic value of forest services: a case study in Northern Jordan. International Journal of Sustainable Development & World Ecology. 22: 242-250.
- Ayres, R. & Kneese, A. (1969). Production, Consumption & Externalities, American.
- Bishop, R. & Heberlin, T.A. (1979). Measuring values of extra-market goods: are indirect measure biased? American Journal of Agricultural Economics. 61: 926-930.
- Buckley, C. Van-Rensburg, T. & Hynes S. (2011). Recreational Demand for Farm Commonage in Ireland: A Contingent Valuation Assessment. Land Use Policy. 26: 846-854.
- Cookson, R. (2000). Incorporating psycho-social considerations into health valuation: an experimental study. Journal of Health Economics. 19: 369-401.
- Cooper, J.C. Hanemann, M. & Signorello, G. (2002). One-and-One-Half-Bound Dichotomous- Choice Contingent Valuation. The Review of Economics and Statistics. 84 (4): 742-750.
- Haab, T.C. & McConnell, K. E. (2002). Valuing environmental and natural resources: the econometrics of non-market valuation. Cheltenham. UK: Edward Elgar.
- Jeanty, P.W. (2007). Constructing Krinsky and Robb Confidence Interval for Mean and Median WTP Using Stata. Paper presented at the Conference Name. Retrieved Access Date. From URL.
- Kealy, J.M. & Turner, R.W. (1993). A test of the equality of close-ended and open-ended contingent valuation. American Journal of Agricultural Economics. 75: 321-331.
- Khodaverdizade, M. Kavoosi Kelashemi, M. Hayati, B. & Molaei, M. (2009). Estimating of recreation value and determining the factors effective in visitors WTP for Saint Stepanus Church using the Heckman two-stage and CV methods. World Applied Sciences Journal. 7(4): 543-551.
- Lee, C. and Han, S. (2002). Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method. Tourism Management. 23: 531-540.
- Lehtonen, E. Kuuluvainen, J. Pouta, E. & Rekola, M. (2003). Non-market benefits of forest conservation in southern Finland. Environmental science & policy. 6: 195-204.
- Mitchell, R. & Carson, R. (1989). Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method. Resources for the Future, Washington, DC.
- Mohamed, N. Shamsudin, M.N. Ghani, A. Radam, S. Kaffashi, N.N.R.N.A. Rahim N.H. & Bin, H. (2012). Willingness to pay Watershed Conservation at Hulu Langet, Selangor. Journal of Applied Sciences. 12(17): 1859-1864.
- Reynisdottir, m. Song, H. & Agrusa, J. (2008). Willingness to Pay Entrance Fees to Natural Attractions: An Icelandic Case Study. Tourism Management. 29: 1076-1083.
- Ryan, M. Scott, D. A. & Donaldson, C. (2004). Valuing health care using willingness to pay: a comparison of the payment card and dichotomous choice methods. Journal of Health Economics. 23: 237-258.
- Sattout, E.J. Talhouk, S.N. & Caligari, P.D.S. (2011). Analysis economic value of ceder relice in ebanon: An application of contingent valuation method for conversation. Ecological economics. 61: 315-322.
- Venkatachalem, L. (2003). The contingent valuation method: A review, Environmental Impact Assessment Review. 24: 89-124.
- Wilner, J. Haab, T. & Hitzhusen, F. (2007). Willingness to Pay for Diesel Engines: A Stochastic Double Bounded Contingent Valuation Survey. Selected paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Portland, Oregon, July 23-26.