ارزیابی عامل‌های موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان گوشت مرغ ارگانیک در شهر ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی دانشگاه گیلان.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان.

3 استادیار گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان.

چکیده

    مسئله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی­ترین چالش­های جمعیت رو به افزایش دنیاست. اطلاع­رسانی زیان‎های استفاده از آنتی­بیوتیک در صنعت پرورش طیور می­تواند گامی به سمت گرایش مصرف­کنندگان به سوی محصولات سالم تر و تولید مرغ ارگانیک تلقی شود. برای شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و مصرف مرغ ارگانیک ازروش ارزش­گذاری مشروط و مدل توبیت استفاده شد. داده­های مورد نیاز، با طراحی و تکمیل پرسش‌نامه به روش نمونه­گیری میشل و کارسون از 283 شهروند در شهر ارومیه، در بهار سال 1394 گردآوری شد. براساس نتایج مدل، افرادی که آگاهی بیش‌تر نسبت به فواید مرغ ارگانیک و نگرش بهتری نسبت به مولفه عمومی خرید، مولفه خرید سالم و مولفه آگاهی از خطر هورمون­ها و آنتی بیوتیک­ها داشتند، تمایلی بیش‌تر به مصرف محصول دارند. با اطلاع رسانی و افزایش آگاهی در مورد ارزش غذایی مرغ ارگانیک، می­توان منجر به تغییر رفتار مصرفی و افزایش تمایل به پرداخت افراد برای داشتن زندگی سالم شد. دفعات مصرف مرغ در هفته اثری مثبت و معنی­دار بر تمایل به پرداخت مصرف مرغ ارگانیک دارد. مقدار انتظاری تمایل به پرداخت بیش‌تر برای هر کیلوگرم مرغ ارگانیک در قیاس با مرغ صنعتی بر اساس خروجی الگوی آستانه­ای توبیت معادل 92/33 درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Factors Influencing Consumers’ Willingness to Pay for Organic Chicken in Urmia

نویسندگان [English]

  • SH Amiyan 1
  • M Kavoosi Kalashami 2
  • Z Amir 2
  • S Gheibi 3
1 Rural Development Graduate Student, University of Guilan
2 Assistant Professor of Agricultural Economics, College of Agriculture, University of Guilan.
3 Assistant Professor of Food Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan.
چکیده [English]

Food and food security is one of the most essential challenges for the
increasing population of the world. Informing about the dangers of the
application of antibiotics in poultry farming can encourage consumers
towards healthier products and the production of organic chicken. The
factors underpinning the adoption and consumption of organic chicken
were explored by contingency valuation method and Tobit model. Data
were collected with a self-designed questionnaire administered among
283 citizens in Urmia, Iran sampled by Mischel and Carson’s technique
in spring of 2015. The results showed that people who were more aware
of the benefits of organic chicken and had better attitude towards general
purchase component, healthy purchase component and the awareness of
the dangers of hormones and antibiotics exhibited more willingness to
consume these products. The frequency of chicken consumption per
week had a positive, significant impact on willingness to pay for organic
chicken. The expected value of more willingness to pay per kg organic
chicken was estimated at 33.92% as compared to industrial chicken as
the output of Tobit model revealed. Consequently, the more the
consumers are educated about nutrition and health of agricultural
products, the higher their willingness would be to pay for organic
products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent Valuation
  • Ordered-Logit Model
  • Organic Products
  • Willingness to pay
  • Urmia city
 
- استعلاجی، ع. ر. 1381. بررسی و تحلیل رویکردها و راهبردهای توسعه روستایی - ناحیه ای. ماهنامه جهاد. شماره 251-250.
- بریم نژاد، و. هوشمندیان، آ. (1392). تعیین میزان تمایل به پرداخت جهت خرید سبزیجات سالم از سوی شهروندان شهر تهران، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، (2)5: ص150-131.
- سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، گزارش شده (1394) www.waaj.ir .
- سایت انجمن ارگانیک ایران، www.iranorganic.org.
- شاهپوری، ا.و قربانی، م. دوراندیش، آ. کهنسال، م. (1393). جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر بر آن. نشریه زراعت و فناوری زعفران. جلد 2. شماره 2: ص 14- 3.
- حیاتی، ب. پیش بهار، ا. و حق جو، م. 1390 . تحلیل تعیین­کننده­های تمایل به پرداخت اضافی مصرف­کنندگان برای میوه­ها و سبزیجات عاری
- از آفت­کش در شهر مرند. اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 25 ، شماره 4: ص 479-169.
- عزیزی، و.و نیکوی، م. خالدی، م. (1392). راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم در شهر همدان. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی. جلد 27. شماره 4: ص 337- 328.
- میرلوحِی، م. و اسفندیاری، ز.1391. مروری بر ویژگی های غذا در صنایع تبدیلی ارگانیک . مجله تحقیقات نظام سلامت، شماره 3: ص 349-358.
- نیکوی، م. عزیزی، و. (1392). بررسی مولفه های پذیرش و مصرف محصولات غذایی سالم از دیدگاه شهروندان شهر مشهد. اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران. 26 اردیبهشت 1392.
 
Refrences
- Barber, N.A. Bishop, M. & Gruen, T. (2014). who pays more (or less) for pro-environmental consumer goods? Using the auction method to assess actual willingness-to-pay, Journal of Environmental Psychology 40:218-227.
- Briscoe,J., & de Castro.,et al.(1990).Toward equitable and sustainable rural water supplies. A contingent valuation study in Brazil.4:115-134.The world Bank Economic Review.
- Cumming, R.G.,et al.(1986).Valuing environmental goods.A state of the arts assessment of the contingent valuation method.Totowa,N.J:Roweman and Allanheld.
- Dangour A., Dodhia S., Hayter A., Aikenhead A., Allen E., & Lock D. (2009). Comparison of composition (nutrients and other substances) of organically and conventionally produced foodstuffs. A systematic review of the available literature Report for the Food Standards Agency Nutrition and Public Health Intervention Research Unit London School of Hygiene & Tropical Medicine [Online]. 2009; Available from: URl: http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/organicreviewappendices.pdf/
- FAO, (2014). Healthy and sustainable food systems are crucial to fight hunger and malnutrition, Website:www. fao. org visited:06/09/2014
- Hanemann,W.M. (1991). Willingness to pay and willingness to accept .How much can they differ? .81:635- 47.American Economic Review,.
- Idda, L., Madau, F. A., & Pulina, P. (2008). The Motivational Profile of Organic Food Consumers: a Survey of Specialized Stores Customers in Italy, presented at the 2008 International Congress, August 26-29, Ghent, Belgium.
- Kathryn A, Boys.  David, B. Willis. Carlos E, Carpio. (2014). Consumer willingness to pay for organic and locally grown produce on Dominica: insights into the potential for an ‘‘Organic Island’’, Environ Dev Sustain, 16: 595–617.
- Kavoosi Kalashami, M. Heydari, M & Kazerani, H. (2012). Investigating Consumers' Willingness to Pay for Organic Green Chicken in Iran, International Journal of Agricultural Management & Development, 2(4):235-241.
- Minh HAI, N. Mortaka, M. Fukuda, S. (2013). Willingness to pay for Organic Vegetables in Vietnam: An Empirical Analysis in Hanoi capital, J.Fac. Agr., Kyushu univ. 58(2): 449-458.
- Owusu, V. & Anifori, M. O. (2013). Consumer Willingness to Pay a Premium for Organic Fruit and Vegetable in Ghana, International Food and Agribusiness Management Review, Volume 16, Issue 1.
- Pinna, M. Del Chiappa, G. & Velcovska, S. (2014). The food quality labels: Awareness and willingness to pay in the context of Italy. In J.C. Andreani & U. Collesei (Eds). Proceedings from the XII International Conference Marketing Trends, Paris-Venice: Paris - Marketing Trends Association.
- Powell, J.L. (1984). Least Absolute Deviations Estimation for the Censored Regression Model. Journal of Econometrics, 25: 303-325.
- Tauchen, G. (1985). Diagnostic testing and evaluation of maximum likelihood models. Journal of Econometrics, 30: 415–443.
- Wooldridge, J. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge: MIT Press.
- Xia, W. & Zeng, Y. (2007). Consumer`s willing to pay for organic food in the perspective of meta–analysis. Prepared for WERA 101th Annual Conference, Shanghai. China.
- Yussefi, M. & Willer, H. (2003). The Word of organic agriculture; statistics and future propectes. Available at: http// www. Ifoam. de/ statistics.