ارایه‌ راهبردهای مدیریت توأم تقاضای نهاده‌های تولید و عرضه‌ محصول برنج در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

چکیده

    افزایش تقاضا برای محصول راهبردی برنج از یک‌سو و محدودیت‌های فیزیکی نهاده‌های تولید از سوی دیگر که در مقاطع متناوب منجر به مسایلی مانند افزایش واردات گردیده، فراهم آوردن چارچوبی که بتواند به ارایه‌ راهبردهای اثربخش مدیریتی در حوزه‌ عوامل تولید و عرضه محصول به‌ گونه توأم بپردازد، ضروری است. از این رو، این مطالعه‌ با بهره‌گیری از روش ISUR و داده‌های سال زراعی 93-1392، به بررسی هم‌زمان توابع تقاضای نهاده و عرضه برنج استان مازندران به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ برنج کشور پرداخت. برآورد کشش‌های گوناگون خودی و متقاطع قیمتی تقاضا برای نهاده‌ها بر تأثیر مورد انتظار منفی قیمت عوامل تولید بر مقدار تقاضای عامل و وجود روابط مکملی و جانشینی بین نهاده‌های گوناگون صحه گذاشت. افزون بر این، نتایج برآورد کشش‌های عرضه‌ محصول نسبت به قیمت‌های عوامل تولید و محصول حاکی از حساسیت نسبی برنج‌کاران نسبت به تغییرات قیمت‌ نهاده‌ها و محصول است. نتایج، ضمن تآکید بر مکانیزم‌های قیمتی، توفیق سیاست‌های قیمتی را بمنظور ارایه‌ راهبردهای مدیریتی کاراتر برای بهبود شرایط مدیریت تقاضای نهاده و عرضه‌ محصول، تا حد زیادی موکول به‌توجه هم‌زمان به شرایط تقاضای نهاده و عرضه‌ی محصول می‌داند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated Management Strategies for Inputs Demand and Output Supply of Rice in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Fallahi 1
  • Sepideh Gholinezhad 2
1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Young Researchers and Elite Club, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran.
چکیده [English]

    Increased demand for rice and limitations of production inputs have often led into problems such as increase in rice import; so that it is required to come up with a framework that provides us with effective managerial strategies towards production factors and output supply management simultaneously. Therefore, this research concurrently studies the inputs demand and supply functions of rice in Mazandaran Province, the largest rice producer in Iran. To this end, ISUR and data of 2013-2014 periods were used. Own- and cross-price elasticities of inputs demand verify the expected negative effect of price on the amount of input demand and existence of substitutive relationships between inputs. Moreover, the own-price elasticity of supply and elasticity of supply to inputs price show that farmers are relatively sensitive to inputs and outputs price changes. According to the results,  any achievement in price policies to provide more efficient managerial strategies to improve input demand and output supply management is hugely contingent on a simultaneous concentration on both the input demand and the output supply conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Input Demand
  • Output Supply
  • Translog Profit Function
  • Iterative Seemingly Unrelated Regressions (ISUR)
- Alefi, Kh., Dashti, Sh. & Khorami, Sh. (2012). Analysis of relations between inputs and economies of scale in potato production in Ardebil Province. Agricultural Knowledge and Sustainable Production.22 (4.1): 213-224. (In Persian).
- Azizi, J. (2006). Economic Evaluation of rice marketing strategies in Guilan Province. Journal of Agricultural Sciences. 12(4): 429-715. (In Persian).
- Carew, R. Chen, P. & Stevent, V. (2011). Evaluating publicly funded research in Canadian agriculture: a profit function approach. Canadian Journal of Agricultural. 40(2): 60-547.
- Danh V. T. (2007). The role of prices in stimulating Vietnamese rice economy. CAS Discussion paper. 52: 2-13.
- Emadzadeh, M., Akbari, N. & Ghasemi, M. (2002). Estimation of cost function and determination of floor prices for date crop: a case study of Jahrom County. Journal of Agricultural Economics and Development. 40: 67-88. (In Persian).
- Fakhraei, A. & Norouzi, F. (2007). Estimation of the demand function of various imported and native types of rice using error correction model. Iranian Journal of Economic Research. 9(30): 119-135. (In Persian).
- Kofi Ocran, M. & Biekpe, N. (2008). Agricultural commodity supply response in Ghana. Journal of Economic Studies. 35(3): 224 – 235.
- Kurdo Y. 1987. The production structure and demand for labor in postwar Japan’s agriculture. American Journal of Agriculture Economics. 62(2): 36-38.
- Lau, L. G. & Yotopoulos, P. A. (2013). Profit supply and factor demand function. American Economic Rewiew. 45: 8-11.
- Ministry of Jihad-e-Agricultural Statistics. Crops. Different years. (In Persian).
- Mohammadi, H. & Bahraminasab, M. (2013). Evaluation of factors affecting iran's pistachio export supply and demand (VAR approach). Journal of Agricultural Economics. 7(4): 23-42. (In Persian).
- Molua, E. (2010). Response of rice yields in Cameroon: Some implication for agricultural price policy. Libyan Agriculture Research Center Journal International. 1(3): 182-194.
- Muchapondwa, E. (2009). Supply response of Zimbabwean agriculture: 1970-1999. Journal of Afjare, Parm. 3(1): 28-42.
- Noori, K. (2006). Investigating the impact of rice market disruptions on its supply, demand and imports in iran. Journal of Agricultural Economics Research. 19(73): 17-25. (In Persian).
- Olwanda, J. Ngigi, M. & Ngoyo, W. (2009). Supply responsiveness of maize farmers in Kenya: A farm level analysis. International Association of Agricultural Economists. 16-22.
- Permeh, Z. & Gilanpoor, A. (2009). Examining rice market regulation policies in iran and comparing it with selected countries and providing solutions to improve its market regulation. Journal of Business Studies and Research. 7(38): 32-49. (In Persian).
- Permeh, Z., Gilanpoor, O., Khaledi, K., Jeiran, A. & Pirouz, A. (2010). Rice market. Institute of Trade Studies and Research. Tehran. (In Persian).
- Research Institute for Agricultural Planning, Economic and Rural Development of Iran. (2014). (In Persian).
- Rezaei, B. & Torkamani, J. (2000). Estimation of input demand and wheat supply functions in iranian agriculture. Journal of Agricultural Economics and Development. 31: 87-114. (In Persian). 
- Rahji, M. & Adewumi, M. (2008). Market supply response and demand for local rice in Nigeria: Implications for self–sufficiency policy. Journal of Central European Agriculture. 9(3): 567-575.
- Rahman, S. & Parkinson, R. (2007). Productivity and soil fertility relationships in rice production systems, Bangladesh. Agricultural Systems. 92(1-3): 318–333.
- Scheaffer, R. Mendenhall, W. & Ott, L. (1996). Elementary survey sampling. Duxbury press, U. S. A.
- Sidhu S. & Baanate C. (1981). Estimating farm-level input demand and wheat supply in the Indian Panjab using a translog profit function. American Agriculture Economics Association. 63(2): 227-247.
- Torkamani, J. & Kolaei, A. (2001). Using Multi-product translog cost function for simultaneous estimating cost and input demand functions in agriculture (a case study of Fars Province). Agricultural Economics and Development. 9(34): 101-124. (In Persian).