تحلیل سودآوری و کارایی واحدهای مرغداری منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل.

2 استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه پبام نور.

3 مربی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل.

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

رشد بهره­‏وری می­تواند نقشی مهم بویژه در کشورهای در حال ‌توسعه برای تکامل سیستم­های کشاورزی در راستای تأمین این مطالبات ایفا کند. با توجه به اهمیت کارآیی در رشد بهره­وری، هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل کارایی سود واحدهای مرغداری گوشتی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین هم‌زمان مدل ناکارایی سود در مرغداری­های سیستان می­باشد. برای انجام پژوهش از داده‌های 96 واحد مرغداری در سال 1393 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که میانگین کارایی سود مرغداران نمونه برابر با 27/54 درصد می­باشد و 27/88 درصد از مرغداران دارای کارایی سود پایین­تر از 80 درصد هستند. بر اساس یافته­های بدست آمده از تابع سود مرزی هزینه جوجه یک­روزه، خدمات بهداشت و درمان، خوراک و سوخت، سن مرغدار، تحصیلات مرغدار، تعداد سال­های تجربه مرغدار، میزان فاصله از مرکز شهرستان، سطح تجهیزات و تعداد دوره­‌های تولید در سال دارای اثری مثبت و معنی­دار بر کارایی سود می­باشند. بر اساس نتایج این مطالعه فراهم کردن شرایط لازم جهت دسترسی آسان­‌تر و ارزان­تر مرغداران به تجهیزات مدرن در جهت نوسازی تأسیسات واحدهای مرغداری و هم­چنین، ترغیب مرغداران به تخصیص بهینه نهاده­‌ها و کاهش هزینه­ها گامی مؤثر در جهت افزایش سودآوری مرغداران سیستان خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Profitability and Efficiency of Poultry farms in Sistan Region

نویسندگان [English]

  • m Khozeymeh 1
  • m Kheiry 2
  • v Dehbashi 3
  • r Esfanjari Kenari 4
چکیده [English]

Due to the importantance of efficiency in productivity growth, the objective of this study is to investigate profit performance of poultry farms and its influencing factorsto this end, stochastic frontier production function and profit inefficiency model were estimated simultaneously in poultry farms in Sistan. For this purpose, a sample of 96 poultry farms selected and interviewed in 2014. The results showed that the average profit efficiency of poultry farmers was 54.27 percent .88.27 percent of poultry farms had lower profit efficiency. Based on the results of the frontier profit function the cost of one-day chickens, health services, food and fuel, age,level of  education, years of experience, distance from city center, equipment and the number of periods in a year had positive and significant effect on profitefficiency. The results of this study indicated that access to modern poultry equipments to modernize farms, to encourage farmers to optimize resource allocation could improve profitability of poultry farmers in Sistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Profit Inefficiency
  • Stochastic Frontier Production Function
  • Poultry Farm
  • Sistan
  • Iran
 
- اسفنجاری­کناری، ر. و زیبایی، م. (1391). بررسی کارآیی فنی و استان فارس. شکاف تکنولوژیکی واحدهای پرورش مرغ تخم‌گذار ایران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی. 26: 252-260.
- آمارنامه سالیانه جهاد کشاورزی فارس. (1390). سازمان جهاد کشاورزی فارس. آمار و اطلاعات.
- بلالی، ح. و اصفهانی، س. ج. (1393). کاربرد تحلیل پوششی داده های کراندار در بررسی کارایی واحدهای مرغداری (مطالعه موردی خراسان جنوبی). اقتصاد و توسعه کشاورزی. 28: 54-45.
- توکلی، م. موسوی، س. ن. و طاهری، ف. (1393). تحلیل سودآوری و کارایی سود مبتنی بر ملاحظات زیست محیطی در واحدهای مرغداری استان فارس. پژوهشات اقتصاد کشاورزی. 24: 54-39.
- ثابتیان­شیرازی، ا. محمدی، ح. و دهقانپور، ح. (1392). اندازه‌گیری انواع کارایی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 8: 22-1.
- دشتی، ق. یاوری، س. پیشبهار، الف. و حیاتی، ب. (1390). عوامل مؤثر بر کارایی تکنیکی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان سنقر و کلیایی. نشریه پژوهش‌های علوم دامی. 21 ( 3) : 83-95.
- شوروئی، ا. طهماسبی، ر. میرزایی خلیل آبادی، ح. و دیانی، ا. (1396). تعیین مقدار بهینه نهاده ها و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان کرمان. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 9: 124-109.
Refrences
- Abdullahi, H. Ahmadu, J. H. Dawang, S. A. & Abdulsalam, D. F. (2016). Evaluation Of Production Efficiency Of Poultry Egg Farms In Kaduna State, Nigeria: An Application Of Data Envelopment Analysis. Journal of animal production research. Vol. 28: 179-188.
- Adepojo, A. (2008). Technical efficiency of egg in Osun State. International Journal of Agricultural Economics and Rural Developmen. 1: 7-14.
- Battese, G.E. & Corra, G.S. (1977). Estimation of a production frontier model: with application to the Pastoral zone of Eastern Australia. Australian journal of Agricultural Economic. 21: 169-179.
- Jondorow, J. Lovell, C.A.K. & Schmit, P. (1982). On the estimation of technical inefficiency in the stochastic frontier production function model. Journal of Econometrics. 19: 233-238.
- Meeusen, W. & Van Den Broeck, G. (1977). Efficiency estimation form Cobb-Douglas production function with composed error. International Economic Review. 18: 435-444.
- Ogunniyi, L .T. (2008). Profit Efficiency among Cocoyam Producers in Osun State, Nigeria. International Journal of Agricultural Economics & Rural Development, 1 (1): 38- 46.
- Olumayowa, O. & Abidun, O.O. (2011). Profit Efficiency and waste management in poultry farming: the case of Egba division, Ogun State, Nigeria. International Journal of Poultry Science. 10(2): 137-142.
- Thorat, G. N. Vahora, S. G. & Trivedi, M. M. (2016). Management Efficiency of Poultry Owners. Gujarat Journal of Extension Education Vol. 27: 18-20.
- Udoh, E.J. & Etim, N.A. (2009). Measurement of farm level efficiency of broiler production in Uyo, Akwa Ibom State, Nigeria. World Journal of Agricultural Sciences. 5: 832- 836.