بررسی تأثیرات دسترسی به منابع مالی بر رشد سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دانشگاه شیراز.

2 دانش ‏آموخته دکترای گروه مدیریت دانشگاه شیراز.

3 عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زابل.

4 عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه خلیج فارس.

5 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه قزوین.

چکیده

 
    شناسایی منابع رشد سرمایه­گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر سیاست­گذاری و برنامه‏ریزی دارای اهمیت است و سطح دسترسی به منابع مالی یکی از مقوله­هایی است که تأثیر آن بر سرمایه­گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی باید مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد. بنابراین، در این مقاله از رویکردی کل­نگرانه (تفکر سیستمی) برای بررسی تأثیرات سطح دسترسی به منابع مالی بر رشد سرمایه­گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی استفاده شده است. ابزاری که برای اجرایی کردن تفکر سیستمی در این مقاله بکار گرفته شده است، رویکرد پویایی شناسی سیستمی می‌باشد، تا بتوان از توانمندی­های آن در مدل­سازی سیستم­های پیچیده استفاده کرد و نتایجی مناسب را از راه شبیه­سازی این مدل­ها بدست آورد. جامعه مورد مطالعه صنایع تبدیلی کشاورزی فعال در استان فارس است و بازه زمانی مورد بررسی 1410-1360، می­باشد. نرم­افزاری که برای مدل­سازی و شبیه‏سازی استفاده شد، نرم افزار ونسیم است. نتایج بدست آمده از شبیه­سازی مدل طراحی شده، نشان­گر رابطه مستقیم و متعامل دو متغیر سطح دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی می­باشد.
 
طبقه‌بندیJEL: O13, E27, N55, Q28, P00.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effects of Level of Access to Financial Resources on Investment Growth in the Agricultural Processing Industries

نویسندگان [English]

  • A m 1
  • H k 2
  • H k 3
  • sh k 4
  • A sh 5
1 استاد گروه مدیریت دانشگاه شیراز.
2 دانش‏ آموخته دکترای گروه مدیریت دانشگاه شیراز.
3 عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زابل.
4 عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه خلیج فارس.
5 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه قزوین.
چکیده [English]

this deficiency, the holistic approach (system thinking) used to study the impact of level of access to financial resources on investment growth, in this article. System Dynamics (SD) method used in this article as a tool for the implementation of system thinking approach to use its capabilities in complex systems modeling and for achieving suitable results from simulation model. The population under study is Fars province's agricultural processing industries. Period of study is 1360-1410. Vensim software used for modeling and simulating in this article. The results from the simulation of designed model showed, there is direct and interactive relationship between level of access to financial resources and amount of industrial investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Agricultural Processing Industries
  • System Thinking
  • System Dynamics
  • Feedback Loops
- Forrester, J.W., (1993). System Dynamics and the Lessons of 35 Years, A Systems-Based Approach to Policymaking: 199-240.
- Gabriele, A., (2010). The Role of the State in China’s Industrial Development: A Reassessment, Comparative Economic Studies: 52 (3), 325-350.
- Gallagher, K.P. & Shafaeddin, M., (2010). Policies for industrial learning in China and Mexico, Technology in Society: 32 (2), 81-99.
- Hassan, M.A. & Olaniran, S.O., (2011). Developing Small Business Entrepreneurs through Assistance Institutions: The Role of Industrial Development Centre, Osogbo, Nigeria, International Journal of Business and Management: 6 (2), 213-226.
- Hower, T., Hovmand, P., Rux, K., Sparks, Y. & Davis, D., (2011). The Use of Financial Products and Services in Low Income African-American Communities, The 29th International Conference of the System Dynamics Society: Washington, USA, 1-3.
- Huang, H.C., Fang, W. & Miller, S.M., (2014a). Banking Market Structure, Liquidity Needs, and Industrial Growth Volatility, Journal of Empirical Finance: 26, 1-12.
- Huang, H.C., Fang, W. & Miller, S.M., (2014b). Does financial development volatility affect industrial growth volatility?, International Review of Economics & Finance: 29, 307-320.
- Khodabakhshian, A., Khosravi, M. & Mashayekhi, A.N. (2013). “Adverse Selection in SME Financing: When Both Bank and Innovative Entrepreneur Lose”, The 31st International Conference of the System Dynamics Society: Massachusetts, USA, 1-26.
- Mehmood, A., (2006). A strategic model for evaluating investment strategies to establish operational & financial sustainability of Pakistan Railways, The 24th International Conference of the System Dynamics Society: Nijmegen, Netherlands, 1-24.
- Merriam, S.B., (2007). Qualitative Research and Case Study Applications in Education: Revised and Expanded from Case Study Research in Education, Wiley: Jossey-Bass (2nd Edition): San Francisco, CA, USA.
- Mohammadi, H., Kazemi, R., Maghsoudloo, H., Mehregan, E. and Mashayekhi, A.N., (2010). System Dynamic Approach for Analyzing Cyclic Mechanism in Land Market and Their Effect on House Market Fluctuations, The 28th International Conference of the System Dynamics Society: Seoul, Korea, 1-7.
- Rahnama, A., Mousavian, S.J., Eshghi, D. and Alaei, A., (2011). The Role of Industrial Incentives in Development of Small and Medium Industries, International Journal of Business Administration: 2 (4), 25-32.
- Romer, P. M., (1994). The Origins of Endogenous Growth, Journal of Economic Perspectives: 8 (1), 3-22.
- Santos, S., Belton, V. & Howick, S., (2002). Adding Value to Performance Measurement by Using System Dynamics and Multi criteria Analysis, International Journal of Operations &Production Management: 22 (11), 1246-1272.
- Senge, P.M., (1990). The Fifth Discipline, Currency Doubleday: New York, USA.
- Sterman, J.D., (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, Irwin Mc-Graw Hill: USA.