تعیین ارزش اقتصادی و تابع تقاضای آب در تولید محصول یونجه در دشت دهگلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان.

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان.

چکیده

    نگاه اقتصادی به آب و بیان اهمیت و لزوم قیمت گذاری آن پیشینه طولانی در سطح جهانی دارد. این مطالعه تلاش می‌کند، ارزش اقتصادی آب مصرفی برای محصول یونجه را از نگاه بهره‌برداران و با استفاده از تابع تولید برآورد نماید. داده‌های لازم بمنظور رسیدن به اهداف مطالعه از راه مصاحبه و تکمیل پرسش‌نامه از 110 کشاورز در دشت دهگلان برای سال زراعی 93-1392 گرد‌آوری شده است. نتایج نشان می‌دهند، پس از تخمین توابع تولید انعطاف‌پذیرو انعطاف‌ناپذیر و با توجه به آزمون‌های اقتصاد سنجی دو تابع کاب- داگلاس و ترانسندنتال به عنوان توابع برتر شناخته شد. ارزش تولید نهایی هر متر مکعب آب بر مبنای تابع تولید کاب- داگلاس و ترانسندنتال به ترتیب برابر با 1689 و 1093 ریال می‌باشد. هزینه تمام شده هر متر مکعب آب آبیاری 625 ریال می‌باشد. اختلاف موجود بین ارزش اقتصادی و هزینه تمام شده آب می‌تواند یکی از دلایل مصرف بیش از حد و عدم صرفه‌جویی آب در تولید محصول یونجه باشد. کشش خود قیمتی تقاضای آب برابر با 72/2- است که مبین کشش‌پذیری تقاضای این نهاده نسبت به تغییرات قیمت آب است. بنابراین، ممکن است استفاده از سیاست‌های قیمت‌گذاری، ابزار اقتصادی مناسبی در کاهش مصرف آب بشمار ‌آید.
 
طبقه بندی JEI:Q1، Q11، Q12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of economic value of water and its demand function production for alfalfa crop in kurdistan province (Case study: Dehgalan plain)

نویسندگان [English]

  • hamed ghaderzadeh 1
  • azadeh jazayeri 2
1 A faculty member at the University of Kurdistanاستادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان.
2 university of kurdistanکارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان.
چکیده [English]

The necessary data were obtained through questionnaires from 110 farmer in the Dehgolan plain during 2013-2014. The results showed that, after estimating the flexible and inflexible due to econometric tests, both the Cobb-Douglas function and transcendental functions have been selected as the best functional forms. The Cobb-Douglas function had more preference than transcendental function using constrained least squares test. the value of the marginal product of water per cubic meter based on the Cobb-Douglas production function and Transcendental function were equal to 1689 and 1093 Rials respectively.The final cost per cubic meter of irrigation water was 625 Rials. The difference between the economic value and the final cost of water, can be one of the reasons for the excessive consumption and lack of water savings in the production of hay.The self- price elasticity of water demand is equal to -2.72 which indicated that, the demand elasticity of this input toward the changes in the price of water. Therefore, the use of pricing policies may will be an appropriate economic instrument to reduce the water consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic value of water
  • water demand
  • the price elasticity of demand
  • Dehgolan plain
- Abdol A. (2012). Determining the economic value of irrigation water with procedures Estimated production function and linear programming model: case study province of hamedan, Hamedan-bahar plain, Master's thesis Agricultural Economics, University of Kurdistan.
- Asadi H. Soltani Gh. & Torkamani J. (2007). Agricultural water pricing in Iran (case study in the lands Below dam taleghan) Agricultural Economics and Development, Year 16, Number 58.
- Bakhshi A. Daneshvar kakhaki M. & Moghadasi R. (2011). To examine the use of positive mathematical programming models In order to analyze the effects of alternative pricing policies in Mashhad plain water Journal of Agricultural Economics and Development (Agricultural Science and Technology), 25 (3):294-284
- Bouhia H. (1998). Water in the economy: integrating water resources into national economic planning. Harvard University.
- Hossein zad J. and Salami H. (2004). The estimated economic value inputs of water, land and family labor in the production of sugar beet. A collection of articles Third Conference of the Agricultural Economics Iran, Researches Institute of Planning and Agricultural Economics Pages 561-547.
- Huang. Q., Rozelle, S. & Howitt, R. (2006). Irrigation Water Pricing Policy in China.American Agricultural Economics Association Annual Meeting.
- Jafari A.M. & Soltani Gh. (1999). Increasing water productivity agriculture (case study province of hamedan) Articles selected agricultural productivity, Institute Publications Researches  Planning and Agricultural Economics, pages 99-87.
- Kurdistan Regional Water Authority Company. (2011). Report Groundwater sources Plain DehgolanStudies Office of Water Resources in Kurdistan.
- Medellin-Azuara, J., Harou, J. J., & Howitt R.E. (2010). Estimating economic value of agricultural water under changing condition and the effects of spatial aggregation. Journal of Science of the Total Environmental, 408: 5639-5648.
- Molle F., Venot J. P. & Youssef Hassan, A. (2008). Irrigation in the Jordan valley: Are water pricing policies overly optimistic? Agricultural Water Management, 95(4): 427-438.
- Parhizkari A. Sabouhi M. Ahmadpour M. & Badia barzin H. (2014). simulation Farmers reaction to The pricing policy And irrigation water rationing (Case study: the city of Zabol) Journal of Agricultural Economics and Development 28 (2): 176-164
- Shajari Sh. Barikani A. & Amjadi A. (2009). Water demand management with the use of water pricing policy In the palm groves jahrom (case study Palm Shahani) Agricultural Economics and Development, Year 16, Issue 65, Pages 72-55.
- Zareii M. (2012). Comparative Analysis Influence of procedure of surface irrigation and sprinkler on performance Agricultural fields in province of Kurdistan (plains Qorveh and Dehgolan), a master's thesis Agricultural Economics, University of Kurdistan.