بررسی و تحلیل تقاضای آب شرب با استفاده از تابع مطلوبیت استون گری: مطالعه موردی منطقه ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور.

چکیده

 برنامه­ریزی دقیق بمنظور بهره­برداری بهینه از منابع آب نیازمند کسب داده‌هایی است که برخی از این داده‌ها از راه برآورد تابع تقاضای آب،می­تواند به­بهترین شکل، به نیازمندی­های آب مصرفی شهروندان با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیرگذار نظیر قیمت یا هر متغیر دیگری پاسخ داده شود. این مقاله با برآورد تابع تقاضای آب خانگی به تعیین کم‌ترین مصرف در منطقه ورامین می­پردازد. برای این منظور از داده­های سری زمانی سالانه بین سال­های        1394-1361، شکل تبعی مطلوبیت استون-گری و روش خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل میانگین درآمد خانوار، میانگین درجه حرارت، حجم مصرف سرانه آب و نسبت شاخص قیمت مصرف­کننده به شاخص قیمت آب می­باشند. آزمون‌های مربوط به تعیین رابطه علی و معلولی داده های سری زمانی آب شرب با نرم افزار Eviews 9 انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده از کشش درآمدی بیانگر ضروری بودن تقاضای آب خانگی در ورامین می­باشد. از دیگر نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنی­دار نسبت شاخص قیمت مصرف­کننده به شاخص قیمت آب بر حجم آب سرانه است. براساس برآورد به­عمل آمده، کم‌ترین مصرف آب یک شهروند ورامینی152 لیتر در روز می­باشد.
 
طبقه بندیJEL:Q11 , Q21 ,Q25

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of demand for drinking water using the Geary- Stone utility function: a case study of Varamin area

نویسندگان [English]

  • fatemeh esmaelnia balagatabi 1
  • ahmad sarlak 2
  • hadi ghaffari 3
1 - دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
2 استادیار گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور.
چکیده [English]

This paper, by estimating the domestic water demand function, determines the minimum consumption in the Varamin area. For this purpose, have been used annual time series data between 982-2015, Geary- Stone utility descriptive form and Auto Regressive Distributed Lag. Research variables include average household income, average temperature, price, water per capita consumption and consumer price index ratio. The tests for determining the causal and causal relationship between the time series of drinking water data were performed with Eviews 9 software. The results of income elasticity indicate the necessity of domestic water demand in Varamin.. Other results of the research have a positive and significant effect of the ratio of the consumer price index to the water price index on per capita water volume. Based on estimates, the minimum water consumption of every citizen of Varamin is 152 liters per day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geary- Stone
  • Price Elasticity
  • ARDL
 
Refrences
- Adibpur, M & Shir Ashtiani. R. (2014). Estimating the Golestan Water Household Demand Function. Quarterly Journal of Economic Models, 26(2):PP. 91-106 (In Persian).
- Al-Quanibet, M & Johnston, R. (1985). Municipal demand for water in Kuwait: methodological Issues and Empirical results. Water Resource Res, 26(4): PP. 433–438.
- Di Cosmo, V. (2011). Are the consumers always ready to pay? a quasi-almost ideal demand system for the Italian water sector. Water Resource Manage, 25(2):PP. 465–481.
- Dinar, A. & Yaron, D. (1992). The impact of price on residential water demand and its relation to system design and price structure. Agricultural Economics, NO. 6: PP.315-332.
- Dharmaratna, D. & Harris, E. (2012). Estimating Residential Water Demand Using the Stone-Geary Functional Form: The Case of Sri Lanka. Water Resource Manage, 26(8): PP.2283–2299.
- Fallahi, M., Ansari, H. & Moghaddas, S. (2012). Assessing the Effective Factors on Household Water Consumption and Its Demand Forecast: Panel Data Method. Journal of Water and Sewage, 23(4):  PP. 78-87 (In Persian).
- Gaudin, S. (2006). Effect of price information on residential water demand. Appl. Econ, Vol.38: PP. 383-393.
- Gaudin, S., Griffin, R & Sickles, R. (2001). Demand specification for municipal water management: evaluation of the stone-geary form. Land. Econ, 77 (3): PP.399-422.
- Hensher D., Shore N & Train K. (2005). Households’ willingness to pay for water service attributes. Resour Econ, 32(4):PP.509–531.
- Mousavi, S. N. Mohammadi, H. & Boostani, F. (2010).Estimating Urban Water Demand Function, Case Study: Marvdasht Town, Journal of Water and Sewage, 21( 74): PP.94-90.(In Persian)
- Nauges, C. & Martinez-Espineira .(2004). Is all domestic water consumption sensitive to price control?. Appl. Econ, vol. 36:PP. 1697-1703.
- Parker, J. M. & wilby, R. L. (2013). Quantifying household water demand: A review of theory and practice in the UK. Water Resources Management, 27(4): PP. 981-1011.
- Romano,G ., Nicola, S & Andrea, G. (2014).  Estimating the Determinants of Residential water Demand in Italy, 6 (10): PP. 2929-2945.
- Sajjadifar, C.H & KHiabani, N .(2011).Modeling the City's Household Water Demand Using a Randomized Factor Model Model Case Study: Arak. Journal of Water and Sewage, 22(3): PP.68- 59. (In Persian).
- Tabesh, M., Behbodian, P. & Beigi, S. (2014). Long-term Prediction of Drinking Water Demand (Case Study: Neishabur City), 10(3): PP.14-25 (In Persian).