بررسی اثرات حذف یارانه حامل‌های انرژی بر تولیدگل های زینتی شهرستان محلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

دولتها معمولاً از راهکار برقراری یارانه و مالیات جهت تنظیم مسائل اقتصادی استفاده میکنند. ادامه سیاست پرداخت یارانه انرژی، میتواند یکی از عوامل موثر در بهره وری پایین انرژی و به تبع آن جلوگیری از توسعه کشور باشد. در این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات مختلف آزادسازی یارانه حاملهای انرژی بر میزان تولید بهره برداران گلهای زینتی شهرستان محلات، در قالب سناریوهای سیاستی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت( PMP) است. اطلاعات مورد نیازباجمع آوری80 پرسشنامه ازبهره برداران گلهای زینتی، طی دوره تولیدی93-1392 بدست آمده است. نتایج این پژوهش نشان داد؛ بااعمال سیاست افزایش قیمت آب، بیشترین کاهش در تولید به ترتیب مربوط به انواع گلهای شب بو، لیلیوم و ژروراوبااتخاذ سیاست افزایش قیمت نهاده برق شاهد کاهش درتولیدگلهای شب بو، ژرورا و میخک و همچنین اعمال سیاست افزایش قیمت نهاده گاز؛ کاهش در تولید شب بوومیخک میاشد. لازم به ذکر است آزاد سازی بهای مصرفی حامل های انرژی علاوه بر کاهش تولید، کاهش بازده خالص و میزان مصرف نهاده های انرژی را نیز به دنبال دارد. بنابراین از آنجا که حذف یکباره یارانه انرژی می تواند منجر به خسارت کشاورزان شود، پیشنهاد می شود افزایش قیمت این نهاده ها به تدریج صورت گیرد و با ترویج استفاده از فن آوری های با صرفه جویی بیشتر، زمینه کاهش مصرف نهاده های انرژی را فراهم نماید. همچنین در جهت کاهش ریسک بازده بهره برداران پیشنهاد استفاده از الگوی تولیدی، شامل گل های ژرورا و لیلیوم به بهره برداران در دوره های تولیدی خود می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF ABOLISHING ENERGY CARRIERS SUBSIDIES ON PRODUCTION OF ORNAMENTAL FLOWERS IN MAHALLAT

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subsidized
  • energy carriers
  • Ornamental flower
  • Positive Mathematical Programming
Refrences
- Arfini, F., & Donati, M. (2011). The impact of the Health Check on structural change and farm efficiency: A comparative assessment of three European agricultural regions. Paper presented at the Proceedings of the OECD Workshop on Disaggregated Impacts of CAP Reforms. Paris: OECD.
- Ben-Hur, M. (2011). Water use efficiency in agriculture: Opportunities for improvement. Encyclopedia of Agrophysics,3: 979-984.
- Chang, H. J. (2013). Hamlet without the Prince of Denmark: How Development has Disappeared from Today’s “Development”. Global Governance at Risk, 22:118-129
- Cortignani, R., & Severini, S. (2012). A constrained optimization model based on generalized maximum entropy to assess the impact of reforming agricultural policy on the sustainability of irrigated areas. Agricultural Economics, 43(6), 621-633.
- Dangour, A. D. Hawkesworth, S. Shankar, B. Watson, L. Srinivasan, C. Morgan, E. H. & Waage, J. (2013). Can nutrition be promoted through agriculture-led food price policies? A systematic review. BMJ open, 3:6-14.
- Dube, O. García-Ponce, O. & Thom, K. (2014). From Maize to Haze: Agricultural Shocks and the Growth of the Mexican Drug Sector, 7:125-134.
- Energy Balance Sheet of the year, (2010). Energy Planning Office, Department of Energy, Department of Energy, Tehran.
- Fragoso, R. Marques, C. Lucas, M. R. Martins, M. D. B. & Jorge, R. (2011). The economic effects of common agricultural policy on Mediterranean  montado  dehesa ecosystem, Journal of Policy Modeling, 33(2), 311-327.
- Hazel, P. B. & Norton, R. D. (1986). Mathematical programming for economic analysis in agriculture.
- Heckelei, T. (2002). Calibration and estimation of programming models for agricultural supply analysis. University of Bonn.
- Heckelei, T. Britz, W. & Zhang, Y. (2012). Positive mathematical programming approaches–recent developments in literature and applied modelling. Bio-based and Applied Economics, 1(1), 109-124.
- Howitt, R. E. (1995). Positive mathematical programming. American journal of agricultural economics, 77(2), 329-342.
- Howitt, R. E. (2005). PMP based production models-development and integration. Paper presented at the organised session “PMP, Extensions and Alternative methods” for the XIth EAAE Congress, The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System, Copenhagen, Denmark.
- Karbasi, A. R. (2013). Studying the effect of targeted subsidies of energy carriers on agricultural products by using CGE model. Scholarly Journal of Agricultural Science, 3.
- Lin, B., & Jiang, Z. (2011). Estimates of energy subsidies in China and impact of energy subsidy reform. Energy Economics, 33(2), 273-283.
- Lin, B. & Ouyang, X. (2014). A revisit of fossil-fuel subsidies in China: Challenges and opportunities for energy price reform. Energy Conversion and Management, 82, 124-134.
- Mander, J. (2014). The case against the global economy: and for a turn towards localization: Routledge.
- Mousavi, N. & Ghorghani, F. (2011).Evaluation of Agricultural Water Policy of underground water resources planning model positive (city Eghlid),the researcher-Economic Journal, 11:65-82.
- Page, T. (2013). Conservation and economic efficiency: an approach to materials policy: Routledge.
- Paris, Q. & Howitt, R. E. (1998). An analysis of ill-posed production problems using maximum entropy. AmericanJournal of Agricultural Economics, 80(1), 124-138.
- Sabouhi, M. & Azadegan, A. (2014). Estimates of major crops dynamic supply functions and analyze the effects of irrigation water pricing policy: A Case Study of Mashhad plain-sycamore, Journal of Agricultural Economics and Development, 1: 196-185.
- Seeliger, A. (2014). Principles of gas pricing and their impact on the market for gas cars in Germany. Mobility in a Globalised World 2012, 9, 37..
- Tehranifar, A. Ghani, A. & Boghrati, M. (2011). Comparative Study of Ornamental Potential of Six Achillea Species From Iran. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 2.
- Wang, X. Wang, L. & Wang, Y. (2014). Explaining China’s Growth and Poverty Reduction Miracle The Quality of Growth and Poverty Reduction in China, 7:pp. 29-54.
- Zarifian, Sh. Jabbari, M. (2011), "Analysis of factors affecting the production and development of greenhouse flowers and ornamental plants city of Amol," Iranian Agricultural Economics and Development Research, 43:pp 607-614.