بررسی تأثیر شوک‌های پولی بر سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر، کرمان.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر، کرمان.

چکیده

سیاست‌های پولی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی است که بر سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی تأثیر دارد. در این مطالعه سعی شده است شوک‌های پولی را با بهره‌گیری از فیلتر هودریک-پرسکات تعیین و سپس به بررسی تأثیر شوک‌های پولی بر سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش خود توضیح برداری طی دوره‌ی زمانی 1353-1390 پرداخته ‌می-شود. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که در بلند‌مدت تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و شوک‌های پولی، اعتبارات و نرخ تورم تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی داشته‌اند. الگوی تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در کوتاه‌مدت اعتبارات و نرخ تورم، تأثیر منفی و شوک‌های پولی و تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت داشته است. ضریب جمله تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در هر سال 44 درصد از عدم تعادل یک دوره در سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در دوره بعد تعدیل می‌شود. همچنین نتایج نشانگر اثر نامتقارن شوکهای پولی است. بنابراین در مطالعه حاضر، با توجه به این‌که سرمایه‌گذاری از عوامل کلیدی تأثیر‌گذار بر برنامه‌ریزی‌هاست. بایستی سیاست‌های دولت در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در مقابل شوک پولی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Monetary Shocks on Investment in Agricultural Sector of Iran

نویسندگان [English]

  • mahboubeh sheikhpoor 1
  • Sedigheh Nabieian 2
1 دانشجوی دکتری اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر، کرمان.
2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر، کرمان.
چکیده [English]

Monetary policy is one of the macroeconomic variables that Have impect on agricultural investment. In this study, The monetary shocks have been defermined by Hodryk-Prescott Filter, and then the effect of monetary shocks on agricultural investment has been studied by the use of Auto Regressive Distributed Lag Model for the period of 1974 to 2011. According to results GDP, has positive effect and monetary shocks, credit to the agricultural sector and inflation have negative effect on agricultural investment in Long-run. Error correction model shows that in the short run ,credit and inflation have had negative effect and monetary shocks and GDP, have had positive effect on agricultural investment. Error correction term indicates that 44% of disequilibrium in agricultural investment in each period is adjusted in the next period. Therefor, as agricultural investment is important in planning. It is proposed that the government support investing in agricultural sector against monetary shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Shocks
  • investment in Agricultural sector
  • Hudryk- Prescott Filter
  • Auto Regressive Distributed Lag Model
Refrences
- Acosta P, Loza, A. (2005). Short And Long Run Determinants Of Private Investment In Argentina. Journal Of Applied Economic. (2): 389-406.
 -Ajide, K. B. Lawanson, O. (2012). Modeling The Long Run Determinates Of Domestic Private Investment In Nigeria. Published By Canadian Center Of Science And Education.8(13):139-152 .
- Akkina, K.R. Celebi, M. A. (2002). The Determinates Of Private Fixed InvestmentAnd The Relationship Between Public  And Private CapitalAccumulation In Turkey. The Pakistan Development Review. 41(3): 243- 254.
- Christina, D. R. David, H.R. (2004). A New Measure Of Monetary Shocks: Derivation And Implications. The American Economic Review. 94(4): 1055-1084.
- Imtiaz, A. Qayyum, A. (2008). Dynamic Modeling Of Private Investment In Agricultural Sector Of Pakistan. The Pakistan Development Review. 47(4) :517-530 .
-Khaledi, K. HaghighatnezhadShirazi, A. (2013). World Applied Sciences Journal. 22(10):1492- 1499.
-Komijani, A. Sargolzadeh, M. Ahmad, R, Ahmadi, M. (2012). Asymmetric Effects Of Monetary Shocks On Economic Growth &Inflation : Case Study In Iran. International Journal Of Business And Social Science. 3(9):224-230.
- Love, I. Zicchino, L. (2006). Financial Development And Dynamic Investment Behavior Evidence From Panel Var. The Quarterly Review Of Economics And Finance. 46:190-210 .
- Mumtaz, A. Joseph, G.N. (1999). Private Sector Investment InAgricLtural Research In Pakistan. The Pakistan Development Review. 38(3) : 269-292.
- Naa-Idar, F. Desmond, T.A. Joseph Magnus, F. (2012). A Time Series Analysis Of Determinates Of Private Investment In Ghana (1960-2010)" .Jornal Of Economics And Sustainable Development .3(13):23-33 .