مطالعه نظام بهره برداری بهینه مرتع در استان اردبیل با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

3 استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

4 استادیارگروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

چکیده

وسعت مراتع ایران از یکسو و وابستگی دامداری به این منابع از سوی دیگر بر نحوه­ی مدیریت مراتع تاثیر گذاشته و سبب شده است که مدیریت آن به­گونه­ای باشد تا مناسب­ترین اندازه­ی واحد    بهره­برداری در چارچوب مدیریت علمی مراتع و با توجه به ارتباط انسان، دام و مرتع با هدف افزایش درآمد، پایداری بهره­برداری از مراتع و بازگشت سرمایه انتخاب شود. در تحقیق حاضر هدف انتخاب نظام بهره­­برداری با بالاترین اولویت در مراتع می­باشد که با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) صورت گرفته است. در این تحقیق از نظرات 10 نفر از کارشناسان سازمان جنگل­ها و مراتع استان اردبیل استفاده شد و تحلیل نتایج حاصله به کمک نرم­افزار            Super Decision انجام گرفت. نتایج نشان داد که در استان اردبیل نظام بهره­برداری خصوصی با وزن نهایی(534/0) بالاترین اولویت، نظام بهره­برداری سنتی با وزن نهایی(234/0) اولویت دوم و نظام بهره­برداری دولتی با وزن نهایی(230/0) در اولویت آخر این انتخاب قرار گرفته است.
 
طبقه­بندیJEL:D7,Q15, R0, Z13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum Utilization System for Rangelands in Ardebil Province: Application of Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • Z. B 1
  • B. R 2
  • M.S A 3
  • J. A 4
چکیده [English]

In this study multi criteria decision making and analytical hierarchy process (AHP) were used to identify the preferred utilization system in the rangelands of Ardebil Province according to economic, social and ecological criteria. In this respect ten rangeland experts expressed their preference and priorities. Results showed that private utilization system with weight equal to 0.534 was first and traditional utilization system with weight of 0.234 was second and state system with 0.230 was third in priority ranking. On this basis extending private utilization system was recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Hierarchy Process
  • Multi criteria making decision
  • Utilization systems
  • Rangeland
  • Livestock
  • Rangeland management