بررسی برنامه ها وسیاست های دولت دربخش کشاورزی وتاثیر آن براقتصادروستائیان استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای اقتصاد و توسعه کشاورزی، رییس گزوه پژوهشی جهادکشاورزی کرمانشاه.

چکیده

استان کرمانشاه یکی از استان‌هایی است که دارای آب و هوای متنوع و اراضی حاصل‌خیز می‌باشد. در این استان، پس از انقلاب، دولت در بخش کشاورزی برنامه ها و سیاست‌هایی گوناگون را در پیش و اجرا کرده که نتایج و آثار گوناگونی در برداشته است. در این پژوهش هدف ما بررسی برنامه های چهارم وپنجم توسعه و تاثیرات آن بر وضعیت درآمد روستاییان بوده. روش پژوهش باز نوع اسنادی و میدانی است. حجم نمونه 324 نفر از 14 شهرستان استان بوده و با نظر کارشناسان 12 شاخص را در نظر گرفتیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه spss و هم‌چنین، از مدل آنالیز swot  استفاده شده است نتایج نشان می‌دهندکه برنامههای آموزش و توسعه منابع آبی و مکانیزاسیون موفقیت بهتری داشته و دیگر برنامه ها تاثیری کم‌تر بر درآمد روستاییان داشته است. لذا، پیشنهاد میشود درتدوین برنامه‌های آینده بخش تغییراتی گسترده ایجاد شود ازجمله در توزیع یارانه ها و خریدتضمینی محصولات و ارایه تسهیلات و تخصیص اعتبارات بانکی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A SURVEY PROGRAMS AND POLICIES OF IRAN GOVERNMENT IN AGRICULTURAL SECTOR AND EFFECTS ON VILLLAGES ECONOMIC IN KERMANSHAH STATE

نویسنده [English]

  • mohammad reza abbasi
دکترای اقتصاد و توسعه کشاورزی، رییس گزوه پژوهشی جهادکشاورزی کرمانشاه.
چکیده [English]

Kermanshah, as a rich region in climatic peculiarities and fertile lands .The main objective of this work is the study and analyses of those programs and strategies. At the end of those comparisons we’ll also offer our conclusions and suggestions which will contribute to the improvement of the agricultural programs and to the increase and development of the agricultural sphere. The method of study is documentary and the existing documents, information and data have been used. An open survey has also been carried out among the peasants of the Kermanshah province as a result of which statistical data have been identified The field in the rural province of Kermanshah and interviews with people in the rural community of our survey form is a sample size of 324 participants from 14 city of the province were selected by experts professionals 12 index consider in this paper to analyze the data spss program also swot analysis for a better understanding of the strengths and weaknesses and has been created the opportunities and threats that the program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policies
  • Agriculture
  • Program
  • rural income
  • Kermanshah
- Amine, A.R. (2003). Measurement and analysis economic productivity trend of Iran.pp20-25
- Calendar of Kermanshah, (2009). Planning Department, Kermanshah, Department of farming system, 1998, the status quo and agricultural potential of Iran, Volume VII: pp, 13-64
- Haji Rahimi, M. & Torkamani, J. (2004). To investigate the role of agriculture in economic growth of Iran, Implication of Path Analysis, Journal of Economics and development issue 41-42- the eleventh years, Spring:p, 86
- Jahangard, E. (2003). Prediction of economic growth of Iran: pp, 10-15
- Keshavarz, A. & Kalantari, E. (2012). Evaluate the performance of the agricultural    sector development plan: p, 8 http://www.csr.ir/Pdf/Content2441/140.pdf, p.8
- Kopahi, M. (2002). Principles of Agricultural Economics, Tehran, Tehran University Press, and Seventh Edition: pp, 9-88
- Management and Planning Organization of Kermanshah, (2012). The document Development Programmed on Economic, Social and Cultural Kermanshah (2001-2006).
- Statistical Center of Iran, floor plan of the villages: pp, 22-36
- Razaghi, A. (1990). The Iranian economy, Ney Publications: PP, 333-355.
- Torkamani, J. (2002). Perth and CPM models in management units in agriculture, rural development Quarterly Volume 3, Number 1, Spring:p, 26
- Zahedi Mazandrani, M. J. (2005) development and inequality, Tehran Maziar: p, 277.