بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش شرکتهای خدمات مشاوره ای در بین گندمکاران شهرستان میانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر.

چکیده

در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر میزان پذیرش شرکتهای خدمات مشاوره ای در بین گندمکاران شهرستان میانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشاورزان تحت پوشش طرح گندم شهرستان میانه در سال زراعی 95-1394 است. بمنظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و در نهایت 100 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه بندی تکمیل گردید. به منظور تعیین میزان پذیرش خدمات مشاوره ای 100 نفر از کشاورزان خارج از طرح نیز به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان و پایایی پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ (92/.) مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد که اختلاف معنیداری بین میانگین دانش فنی، مهارت حرفه‌ای، نگرش نسبت به ناظرین گندم و میزان پذیرش ناظرین در دو گروه کشاورزان تحت پوشش طرح و خارج از طرح وجود دارد. همچنین با افزایش سن، سابقه کشت و فاصله تا مرکز خدمات، میزان پذیرش خدمات مشاوره‌ای کاهش ولی با افزایش سطح تحصیلات، عملکرد، درآمد ماهیانه و سطح زیر کشت، میزان پذیرش افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effective Factors on Acceptance Level of Advisory Services among Wheat Farmers of Miyaneh City

نویسندگان [English]

  • e f 1
  • Elnaz Kabiri 2
1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر.
چکیده [English]

In the present research, factors influencing the acceptance level of advisory services among wheat farmers of Miyaneh have been studied. The statistical population consisted of all wheat farmers under the wheat plan in Mianeh in 2015-2016 where one hundred samples were selected using stratified sampling method and Cochran formula. In order to compare the effectiveness of advisory services, one hundred farmers out of the plan were also selected as a control group. Validity of questionnaires was approved according to the experts’ opinion. Cronbach's alpha reliability coefficient of the questionnaire was also approved (0.92). Test results showed that there are significant differences in the average technical knowledge, attitude towards the advisory services, Professional skills and acceptance level of advisory services between farmers under the wheat plan and out of the plan. Moreover, results showed that the acceptance level of advisory services decreases by a rise in age, planting record and distance to the center of services and increases by a rise in educational level, performance, monthly income and area under wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advisory Services
  • Wheat Observers
  • Wheat Farmers
  • Miyaneh City
 
- اسدی، ع، سواری،م و حسینی نیا، غ (1396). اثربخشی عملکرد شرکت‏ های خدمات مشاوره، فنی و مهندسی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان دیواندره، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 13، شماره 1، ص 145-127.
- ساروخانی، ب (1385). روش­های پژوهش در علوم اجتماعی، پژوهش­های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.  
- شیری، ش، بیژنی، م و چهارسوقی امین ح (1390). ارزشیابی اثربخشی طرح محوری گندم از دیدگاه کارشناسان ناظر استان ایلام، پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال چهارم، شماره 2،  ص 95-85.
- رسولی­آذر س، فعلی، س و پزشکی راد، غ (1389). اثربخشی خدمات مشاورهای کشاورزی کارشناسان ناظر طرح گندم به کشاورزان زیر پوشش در استان آذربایجان غربی، مجله علمی  پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، سال چهارم، شماره 14، ص 79-65.
- سون برتون، س (1370). مرجع ترویج کشاورزی. ترجمه: اسماعیل شهبازی و احمد حجاران. سازمان ترویج کشاورزی.
- عباسی، ع، نوروزی، ج و صدیقی، ح (1396). ادراک آموزشگران شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی از صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز در فرآیند آموزش، فصلنامه پژوهشات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال چهل و هشتم، شماره 3، ص 415-429.
- جمشیدی، ع، طرفی علیوی، ع، جمشیدی م و سوری ف (1391).  تاثیر عملکرد مهندسین ناظر طرح خودکفایی گندم در شهرستان دهلران، پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال پنجم، شماره 1، ص 42-29.
- خاکی، غ (1390). روش پژوهش با رویکردی به پایان نامه نویسی. چاپ هشتم، تهران: انتشارات بازتاب.
- دفتر طرح گندم . (1392) . خودکفایی گندم ایران: زمینه­ها و اقدامات، جزوه چاپ نشده، وزارت جهاد کشاورزی،  78 ص.
- دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج، (1396). سازمان پژوهشات، آموزش و ترویج کشاورزی، لینک شرکتهای خدمات مشاوره ای ، فنی و مهندسی کشاورزی. آدرس وب سایت: http://shabaketarvij.areeo.ac.ir
- صدیقی، س و نیکدخت، و.ر (1384). بررسی پروژه مهندسین مزراع گندم کشور(از دیدگاه اثربخشی و آموزش مهندسین مزراع گندم). فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. سال سوم، شماره نهم، ص 51-44.
- فعلی، س، پزشکی راد، غ و چیذری، م (1386). اثربخشی خدمات مشاوره‌ای ناظرین طرح گندم به کشاورزان زیر پوشش در استان تهران، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 3، شماره 1.
- محبوبی، م، محموی سرای، ع، مختارنیا، م و شریف­زاده، م (1395). عامل­های پیش­برنده توسعه  کارآفرینی در شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 37، ص 20-5.
Refrences
- Benin, S., Nkonya, E., Okecho, G., Pender, J., Nahdy, S., Muarura, S., Kato, E. & Kayobyo, G. (2007): Assessing the impact of the national agricultural advisory services (NAADS) in the Uganda rural livelihoods. The International Food Policy Research Institute (IFPRI) Discussion Paper 00724.
- Chipeta, S. (2006): Demand driven agricultural advisory services. Swiss Center for Agricultural Extension and Rural Development: Neuchatel Group. Retrieved from http://www.neuchatelinitiative.net/english/documents/DemandDrivenAgriculturalAdviso ryServices.pdf.
- De Rosa, M. & Bartoli, L. (2017): Do Farm Advisory Services Improve Adoption of Rural Development Policies? An Empirical Analysis in GI Areas, Journal of Agricultural Education and Extension, 23(5): 461-474.
- Iacobucci, D., & Duhachek A. (2003): Advancing Alpha: Measuring Reliability with Confidence. Journal of Consumer Psychology, 13: 478-487.
-  Rivera, W.M. (1993): Impacts of extension privatization. Journal of Extension, 31(3): 47-48.
- Shiri, N. Alibaygi, A. Faghiri, M. (2013): Factors Affecting Entrepreneurial Motivation of Agricultural Students at Razi University, International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 3(3): 175-180.
- Shtaltovna, A. (2015): Knowledge Gaps and Rural Development in Tajikistan: Agricultural Advisory Services as a Panacea?, Journal of Agricultural Education and Extension, 22(1): 25-41.