ارائه الگوی بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی در صنعت محصولات غذایی و نوشیدنی‌های ارگانیک ایران با بهره گیری از روش تحلیل تم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ،گروه مدیریت،واحد بین الملل کیش ،دانشگاه ازاداسلامی،جزیره کیش،ایران،

2 گروه مدیریت ،واحد تهران جنوب،دانشگاه ازاد اسلامی،تهران،ایران

3 گروه مدیریت ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران،ایران

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر با روش کیفی و با هدف ارائه یک الگوی بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی برای محصولات غذایی و نوشیدنی‌های ارگانیک در ایران انجام شده است. در بخش کیفی با مرور پیشینه پژوهش، مفاهیم و بارهای معنایی مرتبط با بازاریابی محصولات ارگانیک به صورت کلی و نیز مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی از طریق روش تحلیل تماتیک از متون استخراج گردید. علاوه بر این، جهت استخراج نظرات خبرگان حوزه رسانه‌های اجتماعی و محصولات ارگانیک، مصاحبه‌هایی با 12 نفر از افراد با تجربه و خبره در تولید و فروش محصولات غذایی ارگانیک در ایران و کارشناسان رسانه‌های اجتماعی صورت گرفت که با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند. درنهایت 6 تم (سازه) اصلی شامل: «زیرساخت‌ها »، «محرک‌ها»، «عوامل تسهیل‌گر»، «موانع و چالش‌ها»، «عوامل میانجی» و «پیامدها (پاسخ)» و 18 تم فرعی و 114 کد و 574 مفهوم کلیدی شناسایی شدند و در پایان الگوی جامع بازاریابی محصولات ارگانیک مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Social Media Based Marketing Model in Iranian Food Products and Organic Drinks Industry Using theme Analysis

نویسندگان [English]

  • Asadolah Gholampour 1
  • Abdollah Naami 2
  • Asghar Moshabaki 3
1 Kish University
2 University of Sout Tehran
3 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a social media-based marketing model for organic food and beverages in Iran. In the qualitative section, with a review of the research background, the semantic concepts and burdens associated with marketing organic products in general as well as social media were extracted through the thematic analysis method. In addition, in order to elicit the opinions of social media experts and organic products, interviews were conducted with 12 people with experience and expertise in producing and selling organic food products in Iran and social media experts. Snowball shooting was selected. Finally six main themes are: "Infrastructure", "Stimulants", "Facilitators", "Obstacles and Challenges", "Mediators" and "Consequences" and 18 sub-themes and 114 codes and 574 key concepts were identified, and at the end a comprehensive social media marketing model for organic products is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Marketing Pattern
  • Organic Products
  • Theme Analysis
  • Social Media
  • Food & Beverage
- آمیان، ش، کاوسی کلاشمی، م، امیری، ز و غیبی، س. (1396). ارزیابی عامل های مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان گوشت مرغ ارگانیک در شهر ارومیه. فصلنامه علمی- پ‍‍‍ژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3(9): 75-96.
- مرندی، ز، چیت ساز، ش. (1395). بررسی تاثیر بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی: برندهای پوشاک ایرانی)،دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران،  موسسه آموزش عالی صالحان، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،https://www.civilica.com/Paper-ACONF02-ACONF02_421.html
- بریم‌نژاد، و. (1393). شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی محصولات سالم و ارگانیک، نشریه اقتصاد کشاورزی، 8(2): 217-232.
- پاپ زن، ع. (1391). بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک، فصلنامه اقتصاد و فضا و توسعه روستایی، 1(1): 113-126.
- پایندانی، ا. (1396). بررسی تأثیر تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتری از طریق متغیر میانجی تمایل به ابزار همدلی در شرکت پویا پخش رشد، پایان نامه کارشناسی ارشد پیانم نور تهران (ری)، استاد راهنما: احسان احد مطلقی، استاد مشاور: فاطمه عیدی.
- خوشخوی, م. (۱۳۹۵). مروری کلی بر کشاورزی ارگانیک، دو فصلنامه پژوهش­های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1 (1): 55-35.
- خیری، ب، و عین­اللهی، م. (۱۳۹۴). بررسی تاثیر بازاریابی رسانه­های اجتماعی بر پاسخ کاربران به بازاریابی رسانه­های اجتماعی، سومین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. https:// https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF03-AMSCONF03_108.html
- کاووسی کلاشمی، م، حیدری شلمانی، م، و نظری، م.ر. (1394) برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای برنج ارگانیک در خانوارهای شهری استان گیلان نشریه علوم محیطی,1(13): 113-124.
- راحلی، ح. و صندوقی، ع. (1397). بررسی تأثیر کیفیت زندگی مصرف‌کنندگان بر قصد خرید خیار ارگانیک در شهر تبریز. پژوهشات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 49(2): 279-291.
- رجبی، آ، شعبانعلی فمی، ح، و پورآتشی، م. (1392) بررسی مولفه­های پذیرش محصولات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه مصرف­کنندگان (مطالعه موردی شهر کرج) مجله علوم و صنایع غذایی, 10(38): 33-43 .
- رضاپناه, م،  و اسمعیل زاده مشگی، ع. (۱۳۹۶). تاثیرات رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کننده و فرایند تصمیم گیری. چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه، تهران، ماهنامه چهره‌های ماندگار - دانشگاه صدا و سیما، https://www.civilica.com/Paper-MEDIA04-
- رضوی­زاده، ن، و احمدپور، م. (1389)، بر ساخت تفسیری تجربه زیسته خیران مدرسه‌ساز (مورد مطالعه: خیران مدرسه­ساز مشهد)، مجله راهبرد فرهنگ، شماره 10 و 11: 66-41.
- رنجبر شمس، ح، و امیدی نجف­آبادی، م. (1393). عوامل مؤثر بر نگرش مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک در تهران. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال هفتم، 2 (26): 51-62.
- کریمی علویجه، م.ر، علی­طلب،ر. (1396) . اثر نشانه­های محیطی وبسایت بر قصد خرید با نقش میانجی حالات درونی مصرف کنندگان.  فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشات بازاریابی نوین، 7(4): 1-22.
- کشاورز، سمیه؛ موسوی، سید نعمت الله (1397) بررسی موانع و مشکلات و عوامل موثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک مطالعه موردی: جالیزکاران شهرستان مرودشت. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3(10): 172-151.
- مجردی، غ.ر، و شاه­ولی، م. (1386) "توسعه پایدار و حفظ محیط زیست با کمک مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه با تاکید بر کاهش مصرف سموم کشاورزی"، ماهنامه جهاد، 279: 152-179
- محمدیان, م, دهدشتی شاهرخ، ز. خاشعی، و. و داداشی، م.ع. (1395). بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت‏های تولید محصول ارگانیک. نشریه پژوهش در نظام های آموزشی, 10(33): 101-118.
- موسوی، س. ن، ساجدی، س.ح، و مظفری، ز. (1395). ارزش­گذاری محصولات لبنی و پروتئینی ارگانیک و عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مطالعه موردی شیر در شهرستان شیراز. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران. سال پنجم، 17: 273- 300.
Refrences
- Braun, v. & Clarke, V. (2006) "Using thematic analysis in psychology". Qualitative Research in Psychology Journal, 15(2):pp. 123-140.
- Pechrová, M., Lohr, V., & Havlíček, Z. (2015). Social media for organic products promotion. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 7(665-2016-45052: pp. 41-50.
- Arli, D. (2017). Does social media matter? Investigating the effect of social media features on consumer attitudes. Journal of Promotion Management, 23(4): pp. 521-539.
- Assimakopoulos, C., Antoniadis, I., Kayas, O. G., & Dvizac, D. (2017). Effective social media marketing strategy: Facebook as an opportunity for universities. International Journal of Retail & Distribution Management, 45(5): pp. 532-549.
- Barnes, N. G., & Jacobsen, S. (2013). Adoption of social media by fast-growing companies: Innovation among the Inc. 500. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 7(1): pp. 11-17.
- Boelsen-Robinson, T., Backholer, K., & Peeters, A. (2015). Digital marketing of unhealthy foods to Australian children and adolescents. Health promotion international, 31(3): pp. 523-533.
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of computer‐mediated Communication, 13(1): pp. 210-230.
- Brownbill, A. L., Miller, C. L., & Braunack‐Mayer, A. J. (2018). The marketing of sugar‐sweetened beverages to young people on Facebook. Australian and New Zealand journal of public health, 42(4): pp. 354-360.
- Bughin, J., & Chui, M. (2013). Evolution of the networked enterprise: McKinsey Global Survey results. McKinsey Quarterly, 29(Spring).
- Costas AssimakopoulosIoannis AntoniadisOliver G. KayasDragana Dvizac, (2017) "Effective social media marketing strategy: Facebook as an opportunity for universities", International Journal of Retail & Distribution Management,45(5): pp. 532-549.
- Gallup.(2014). Themythofsocialmedia. RetrievedJuly3, 2014,fromhttp:// online.wsj.com/public/ resources/documents/ sac_report_11_ socialmedia_ 061114. pdf
- Hanna, R., Rohm, A., & Crittenden, V. L. (2011). We’re all connected: The power ofthe social media ecosystem.Business Horizons, 54, 265–273.
- Hübner Barcelos, R., & Alberto Vargas Rossi, C. (2014). Paradoxes and strategies of social media consumption among adolescents. Young consumers, 15(4): pp. 275-295.
- Kumar, N., & Ray, S. (2018). Attitude towards soft drinks and its consumption pattern: a study of Gen Y consumers of India. British Food Journal, 120(2): pp. 355-366.
- Kvale S. (1996) Interviews: an intriduction to qualitative research interviewing. London: Routledge
- Morris, W., & James, P. (2017). Social media, an entrepreneurial opportunity for agriculture-based enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(4): pp.1028-1045.
- Pham, P. H., & Gammoh, B. S. (2015). Characteristics of social-media marketing strategy and customer-based brand equity outcomes: A conceptual model. International Journal of Internet Marketing and Advertising, 9(4): pp. 321-337.
- Phillipov, M. (2016). Using media to promote artisan food and beverages: insights from the television industry. British food journal, 118(3): pp. 588-602.
- Schaupp, L. C., & Bélanger, F. (2014). The value of social media for small businesses. Journal of Information Systems, 28(1): pp. 187-207.
- Sheth, S., & Kim, J. (2018). Social media marketing: the effect of information sharing, entertainment, emotional connection and peer pressure on the attitude and purchase intentions. GSTF Journal on Business Review (GBR), 5(1).
- Stelzner, M. (2016). “The 2016 Social Media Marketing Industry Report. Social Media Examiner.
- Tang, Q., Gu, B., & Whinston, A. B. (2012). Content contribution for revenue sharing and reputation in social media: A dynamic structural model. Journal of Management Information Systems, 29(2): pp. 41-76.
- Tsimonis, G., & Dimitriadis, S. (2014). Brand strategies in social media. Marketing Intelligence & Planning, 32(3): pp. 328-344.
- Van Belleghem, S., Eenhuizen, M., & Veris, E. (2011). Social media around the world 2011. InSites Consulting.