تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد شهری و روستایی در ایران: رویکرد GMM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد

چکیده

توسعه زیرساخت‌های مالی همواره به‌عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد در جوامع مدنظر بوده است. با توجه به نقش و اهمیت نهادها و ﻣؤسسات مالی و ارتباط آن با نابرابری، هدف اساسی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری شهری و روستایی در کشور ایران با استفاده از داده‌های تابلویی 31 استان، در سال‌های 1385 تا 1394 می‌باشد. برای این منظور، ابتدا داده‌های مربوط به متوسط هزینه خانوار‌های شهری و روستایی، نسبت مخارج دولت به GDP (بیانگر اندازه‌ی دولت)، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ شهر نشینی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به صورت درصدی از GDP به‌عنوان شاخص توسعه مالی، جمع‌آوری و سازماندهی شده و سپس، الگو با استفاده از مدل‌های پانل ایستا و پویا، برآورد شده است. در این مطالعه، رابطه U معکوس کوزنتس در استان‌های ایران تأیید نشد و براساس نتایج به‌دست آمده می‌توان گفت تأثیر اندازه دولت منفی بوده و سبب کاهش نابرابری درآمدی خانوارهای روستایی و شهری می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of financial development on urban and rural income inequality in Iran: A GMM Approach

نویسندگان [English]

  • majid dashtban 1
  • Abdollah Khoshnoodi 1
  • Zahra Asaadi 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, University of Bojnord
2 MA in economics, Bojnord
چکیده [English]

Development of financial infrastructure as an efficient tool to increase invariably economic growth, poverty reduction and equitable distribution of income in society is crucial the purpose of this study is to evaluate the effect of financial development on rural and urban inequality in Iran using panel data of 31 provinces, in the years 1385 to 1394. For this purpose, the data on the average income of urban and rural households, government spending (indicate the size of government intervention), per capita gross domestic product , the rate of urbanization and percentage of GDP as an indicator of financial development, collected and organized and then, a model using panel models (both static and dynamic), it is estimated.The results show that the Kuznets inverted U-curve hypothesis is not confirmed in Iran's provinces. It can also be said that the effect of government size is negative and it reduces the inequality of income between rural and urban households

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban and rural income inequality
  • financial development
  • Generalized method of moments
- Banerjee, A. V., & Newman, A. F. (1993) Occupational Choice and the Process of Development; the Journal of Political Economy, 101.
- Bittencourt MF Meyer. (2006) Financial Development and Inequality: Brazil 1985-1999.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. & Levine, R. (2007) Finance, Inequality and the Poor; Journal of Economic Growth, 12.
- Clarke, G., Xu, L.C. & Zou, H. f. (2006) Finance and Income Inequality: What Do the Data Tell Us? Southern Economic Journal, 72.
- Canavire, G., & Rioga, F.  (2008) Financial Development and the Distribution of Income in Latin America and the Caribbean; Discussion Paper Series, 3796.
- Dhrifi, A.  (2013) Financial Development and the Growth-Inequality-Poverty Triangle: A Comparative Study between Developed and Developing Countries; International Journal of Economices, Financial and Management, 7.
- Delangizan, S., & Sanjari, F. (2013) the Relationship between Poverty and Financial Development in the Iranian Economy during the Period of 1356-1386. Journal of Economic Research, 13:65-89.
- Dahmarde, N., & shokri, Z. (2010) Effects of Financial Development on Income Distribution in Iran.  Journal of Economic Research and Policy, 54: 147-164.
- Galor, O., & Zeira, J. (1993) Income Distribution and Macroeconomics, Review of Economic Studies, 60.
- Greenwood, J., & Jovanovich, B. (1990) Financial Development, Growth and the Distribution of income; Journal of Political Economy, 98.
- Hadiyan, E. & Torki, L. (2003) Development of Financial Markets and Its Impact on Economic Growth Case Study of Iran. Journal of University of Social and Economic Sciences, Shiraz University, 3.
- Jeanneny, S., & Kangni, P. (2008) Financial Development and Poverty Reduction: Can There be a Benefit without a Cost? IMF Working Paper; WP/08/62.
- Khatayi, M. (1378) the expansion of financial markets and economic growth. Tehran, Monetary and Bank Research Institute, Central Bank of the Islamic Republic of Iran.
- Kappel, V. (2010) the effects of financial development on income inequality and poverty; Working Paper 10/127, Center of Economic Research at ETH Zurich.
- Khazaee, S., & Hoseini, M. (1993) Effect of financial development on poverty and inequality in ECO countries.  Journal of Economic Development Research, 16: 1-22.
- Levine, R. (2005) Finance and Growth: Theory and Evidence, In Handbook of Economic Growth, Eds. Philippe Aghion and Steven Durlauf, Amsterdam: North-Holland Elsevier Publishers.
- Mehregan, N., Mosaie, M. & Hekmat, R. (2008) Economic Growth and Income Distribution in Iran. Journal Social welfare, 28:57-77.
- Osari, A., Naseri, A., & Aghaie Khodaie, M. (2009) Effect of Financial Development on Poverty and Inequality in OPEC Members. Journal of Economic Research, 3:29-51.
- Rajan, R.G., & Zingales, L. (2003) the Great Reversals: Th Politics of Financial Development in the Twentieth Century; Journal of Financial Economics, 69.
- Rafat, B., & jazizade, E. (1393) the Effect of Provincial Finance Development on Provincial Income Distribution in Iran. Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development), 3.
- Salah Uddin, G., Shahbaz, M., Arouri, M., & Teulon, F. (2014) Financial development and poverty reduction nexus: A cointegration and causality analysis in Bangladesh, Economic Modelling, 36.
- Zhicheng, L. (2006) Financial Development and Income Distribution: A System GMM Panel Analysis with Application Turban China; Journal of Economic Development, 31.
- Tayebniya, A., Zareie, A., & Yari, H. (2010) the Effect of Financial Development on Income Inequality Case Study of Middle Eastern and North African Countries. Journal of Economic Policy, 81:137-154.
- Xuelong, W. (2012) Financial Development and Rural-Urban Inequality: evidence from china; Economics Bulletin, 32