الگوی بهینه برداشت از ذخایر ماهی خلیج فارس(کاربرد برنامه‌ریزی خطی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد، گروه اقتصاد کشاورزی، یاسوج، ایران.

چکیده

صیادی در منابع آبی جنوب کشور و حوزه خلیج فارس اهمیت زیادی برای این مناطق و اقتصاد کشور دارد. حرفه صیادی، فرصت­های اشتغال و درآمدی متنوعی را برای اهالی منطقه ایجاد نموده و نقش مهمی‌را در تامین پروتئین و تغذیه بسیاری از خانوارها در مناطق روستایی و شهری ایجاد می‌نماید. بیش از 40 نوع ماهی تجاری همراه با میگو در حوزه­ی خلیج فارس صید می‌شود. به­منظور حفظ پایداری در منبع آبزی و حصول اهداف متعدد اقتصادی، بیولوژیکی، اجتماعی و سیاستی، مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی در منابع آبزی، امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. در این مطالعه نتایج تخمین مدل­های برنامه‌ریزی در دو سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت به­دست آمده است. به­طورکلی نتایج در سناریوی کوتاه­مدت و بلندمدت حاکی از کاهش فعالیت و تعداد شناورهای متعلق به ناوگان­های بزرگ 50-20 تن و نیز 50 تن به بالا و جایگزینی آن با شناورهای ناوگان‌های رده اول و دوم(قایق و لنج  50-20 تن) می‌باشد. اما نکته­ی مهم آن است که در سناریوی بلندمدت نتایج معنادارتر از سناریوی کوتاه مدت بوده و تغییرات شدیدتری را نسبت به سناریوی پایه نشان می‌دهد.
 
طبقه­ بندیJEL:Q51, Q56, Q57

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Optimal Exploitation of fishery Resources in Persian Gulf (Application of Linear Programming)

نویسنده [English]

  • y. z.k
چکیده [English]

The fishing in Iran's south sea resources and Persian Gulf Zone is so important for these areas and country's economy. Fishing business makes a various employment and incoming opportunities for natives, and it has an essential role to provide a Protein, and nurture families of urban and rural areas. Up to 40 commercial fish species with a shrimp are fished in Persian Gulf. A systematic management and programming in marine resources are essential for preserving sustainability in marine resource, and achieve to economic, biological, social and political goals. In this paper, the results of running a programming model are shown in short and long run scenarios. Generally, the results of mentioned scenarios show a decrease of activity and number of 20-50 or up to 50 tones fleet's vessels, and replacement of them by the first and second class vessels (20-50 tones vessels).According to these results, there is a decreasing a vessels' activity in central and southern fishing areas, and there is an increasing an activity (effort and number of vessels) in northern fishing areas. It's an important point that the results in long run scenario are more conceptual than short run scenario, and has a further change in comparison of base scenario.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fleet Segment
  • optimal exploitation
  • biological economic goals