برآورد تابع تقاضای برنج کاربرد مدل رگرسیون آستانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی. تهران، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 دکترای اقتصادکشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

برنج یکی از غلات مهم و استراتژیک در مصرف انسان است. به دنبال افزایش جمعیت و عدم ثبات قیمت این محصول، میزان تقاضای برنج خانوارها تحت تاثیر قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی تاثیر تغییر قیمت و درآمد بر مصرف این محصول در سطوح درآمدی متفاوت و آستانه ای می پردازد.این مطالعه از داده های سری زمانی 93-1370 و روش رگرسیون آستانه ای دو رژیمه استفاده کرد. این مطالعه با برآورد ساختار غیرخطی در تقاضای برنج، نشان داد که اولا کشش درامدی برای سطح درآمدی آستانه ای کمتر از 15 میلیون ریال مثبت و معنی دار و برای سطح درآمدی بیشتر از 15میلیون ریال منفی و معنی دار است. ثانیا کشش قیمتی این محصول در سطوح مختلف درآمد تقریبا ثابت و حدود 25/0 است. لذا این مطالعه پیشنهاد می کند در وضعیت هایی که ساختار تقاضا تغییر می کند، از مدل های آستانه ای استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Demand Function for Rice An application of the threshold regression model

نویسندگان [English]

  • aliakbar baghestany 1
  • reza rahimi 2
  • habibeh sherafatmand 3
1 Assistant Professor, Agriculture and Food Policies Research Department, Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute (APERDRI). Tehran.
2 Assistant Professor, Accounting and Economics Faculty, Central Tehran Branch, Islamic Azad University.
3 Ph.D. in Agricultural Economics.
چکیده [English]

Rice is one of the most important and strategic cereal in human consumption. Because of population growth and instability in rice price, household’s rice demand subject is important. This study investigate the effect of price and income changes on rice consumption in different level (threshold level) of income. This paper uses time series data from 1991-2014 and two regime threshold regression model. This paper with exploring nonlinearity in the rice demand structure shows that income elasticity for the income level less than 15 Million Rial is positive and negatively significant income elasticity for the income level greater than 15. Results of price elasticity shows that it is constant to -0.25 for all income level. This paper suggests the use of threshold regression may be necessary in situation of changing demand structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :" threshold regression model"
  • " two regime"
  • "rice demand"
  • " elasticity"
-زیبایی م. و مظاهری ز. (1388). اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر رشد بخش کشاورزی: رهیافت رگرسیون آستانه ای. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی. جلد 23. شماره 1. 20-11.
-صادقی تکاسی ف. (1379). اقتصاد برنج در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی.
-فهیمی فر ج. (1371). تجزیه و تحلیل اقتصاد برنج در جهان و ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
-قادری, خ. و ترکمانی ج. (۱۳۸۲). برآورد توابع عرضه وتقاضای برنج برای دوره 1379-1345 (با آزمون های ایستایی وهمگرایی)، چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، کرج، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
-کمیجانی ا. نوری ک. مقدسی ر. و گیلان پور ا. (1381) . تحلیلی بر رابطه عرضه محصولات کشاورزی با سیاست های بازرگانی، ارزی و برآورد توابع عرضه تقاضا و واردات منتخبی از محصولات کشاورزی. پزوهش های اقتصادی . 6. 27-1.
-نوری, ک. (۱۳۸۴). تجزیه و تحلیل اثرات اخلال بازار برنج بر عرضه، تقاضا و واردات آن، پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، زاهدان، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
References
 
- Baltagi B.H. & Levin, D. (1986). Estimating dynamics demand for cigarrete using panel data, the effects of bootlegging taxation and advertising reconsidered. Rev. Econ. Stat. No 68(1). Pp: 55-148.
- Baltagi, B.H. Xiong, W., & Griffen, J.M. (2000). To pool or not to pool: homogeneous versus heterogeneous estimators applied to cigarette demand. Rev. Econ. Stat. No 82(1). Pp: 117-126.
- Chern, W.S. (2000). Assessment of Demand-Side Factors Affecting Global Food Security. In Chern, W.S., Carter, C.A. and Shei, S.Y. eds. Food Security in Asia: Economics and Policies. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited. Ch. 6.
- Huang, J., David, C.C., & Duff, B.(1991). Rice in Asia: Is it becoming an inferior good? Comment”.  American Journal of Agricultural Economics, 71: 515-521.
- Huang B.N. & Yang C.W. (2006). Demand for cigarettes revisited: an application of the threshold regression model. Agricultural economics. No 34. Pp:81-86.
- Ishida, A., Law, S.H. & Aita, Y. (2003). Changes in Food Consumption Expenditure in Malaysia.  Agribusiness.19 (1).61-76.
- ItoShoichi E., and Wesley, F.P., & Warren R. (1989). Rice in Asia: Is it becoming an Inferior Good? American Journal of Agricultural Economics, 71: 32-42.
- Rahji, M.A.Y. & Adewumi, M.O. (2008). Market supply response and demand for local rice in Nigeria: Implications for self-sufficiency policy. Journal of Central European Agriculture, 9(3), 567-575.
- Tey J. & Yeong Sh., & Shamsudin M., & Zainalabidin M., & Amin Mahir A. and Radam A. (2008). Demand analysis of rice in Malaysia. MPRA Paper No. 15062.