بررسی همگرایی و همبستگی فضایی قیمت چغندرقند در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، داشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی،تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی،تهران، ایران.

چکیده

هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری همبستگی فضایی قیمت و همگرایی قیمت چغندر قند برای استانهای عمده تولیدکننده آن است.در راستای این هدف، بازار محصول چغندرقند بااستفاده از داده‌های سالانه قیمت سرمزرعه‌ی استانهای عمده تولیدکننده، طی سال‌های 93-1377 و با بهره‌گیری از روش اقتصاد سنجی فضایی برای تعیین ضریب همبستگی و مدل همگرایی آستانه‌ای برای تعیین همگرایی و نحوه انتقال قیمت، بررسی شده است. براساس نتایج بدست آمده، همبستگی فضایی قیمت در اکثر سال‌های مورد بررسی وجود دارد. همچنین با در نظر گرفتن جهت تغییر قیمت از سایر استانها به خراسان به عنوان استان اصلی که بیشترین صنایع تبدیلی و تولید چغندرقند در کشور را دارد، فرضیه همگرایی قیمتی، بین استانها تائید می شود. براساس یافته‌های به‌دست آمده پیشنهاد می‌شود سیاستگذران به اتخاذ سیاست های قیمتی و غیرقیمتی در استان خراسان توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که در نهایت اثر این سیاست‌ها در بازار محصولات کشاورزی دیگر استان‌ها، که متاثر از بازار محصولات کشاورزی خراسان هستند نمایان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Integration and Spatial Correlation Price of Sugar Beet in Iran

نویسندگان [English]

 • vida varahrami 1
 • maryam Hamedinasab 2
1 Assistant Professor of Economics, University of Shahid Beheshti, Tehran. Iran.
2 Master student of Economics, University of Shahid Beheshti. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim of this paper is measuring of spatial correlation and integration of sugar beet price for main providences. For this aim, data of sugar beet price for 1989-2015 and spatial econometric method is used to determination correlation coefficient and TAR to determine integration. Results reveal that, spatial correlation of price is exited in all of years and there is price integration between providences when Khorasan is the main providence which has the most industries. As our results, we offered that policy makers operated price and non price policies in Khorasan and improve system of market information.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Price Spatial Correlation
 • Integration
 • Sugar Beet
 1. بلیانی، ی، خسروانی، و، سلیمی، س، بیات، ع. (1393). مدل سازی روابط مکانی-فضایی بارش سالانه استان خوزستان رهیافتی از تکنیکهای تحلیل آمار فضایی، کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و گردشگری.
 2. تهامی پور، م، سلامی، ح، یزدانی، س، چیذری، ا. (1392). تعیین دامنه وابستگی فضایی ریسک سیستماتیک عملکرد گندم دیم در ایران: کاربرد الگوهای خودرگرسیون فضایی، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 44، صص 343-356 خلیق، پ، مقدسی، ر، (1388)، قانون قیمتهای واحد دربازار محصولات کشاورزی ایران(مطالعه موردی: جو، برنج، پنبه)، ششمین کنفراس اقتصاد کشاورزی ایران.
 3. فاضلی، ف. مقدسی، ر. (1386). مطالعه چگونگی انتقال قیمت در بازار محصولات باغی (مطالعه موردی پسته و خرما)، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
 4. قربانی، م، دهقانیان، س. (1385). تاثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی برسطح زیرکشت چغندرقند در استان خراسان، مجله چغندرقند، 22، صص 113-101.
 5. کازرونی، ع. اصغرپور، ح. رضایی، خ. (1393). مقایسه درجه هم‌گرایی سطح قیمت کالاها با خدمات بین استانهای ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، 49، صص 599-620
 6. نیکوکار، ا. (1394). بررسی هم‌گرایی بازار پسته ایران: کاربری از الگوی آستانه ای انتقال مکانی قیمت، مجله اقتصاد کشاورزی، (4) ، صص 1-29.
 7. نیکویی، ع. باقری، ا. شیروانیان، ع. زارع، ش. نعمتی، ع. ابراهیمیان، ح. (1385). بررسی مقدارا اشتغال زایی چغندرقند در ایران، مجله چغندر قند، 20، صص 108-93.

 

 1. References
 2. Adesola, A, Rahji, M. A.Y, (2015). Integration among spatial onion markets in Nigeria- A Cointegration analysis, Global Journal of Human-Social Science: Economics. 15, pp. 25- 41.
 3. Benson, L.B, Faminow, M.D, (1990). Integration of spatial markets. American Journal of Agriculture Economics, 72, pp. 49-62.
 4. Engle, R.F., Granger, C.W.J, (1987). Cointegration and error correction: representation, Estimation and Testing. Econometrical, 55, pp. 251-280.
 5. Ikudayisi, A, Kabir Kayode, S, (2012). Spatial integration of maize market in Nigeria-A vector error correction model, International Journal of Food and Agricultural Economics, 2, pp. 71-80.
 6. Mtumbuka, W, Lawrwnce, M, Beston M, Mannex, M, (2014). Spatial price integration among selected bean markets in Malawi. International Food Policy Research Institute, Working Paper 7.
 7. Peng Cheng, Wu, Huarui, Ch, Huang, F, (2013). Analysis on market correlation during Fluctuation of Agricultural Products price. Scholarly Journals, 5, pp. 513-520.
 8. Rojani, M, Kumar, A, (2010). The Spatial integration of vegetable markets in Nepal. Asian Journal of Agriculture and Development, 8, pp. 10-23.
 9. Torres, D, Torres, M, Wagner, A, Oliveira, S, (2009). Recent spatial patterns of grains and fruits crop production in the Brazilian Northeast, International Journal of Food and Agricultural Economics, 6, pp. 96-100.11
 10. Study of Integration and Spatial Correlation Price of Sugar Beet in
 11. Iran Vida Varahrami* 22, Maryam Hamedi nasab 23
دوره 12، شماره 45
اردیبهشت 1399
صفحه 229-246
 • تاریخ دریافت: 28 مهر 1396
 • تاریخ بازنگری: 18 دی 1396
 • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 22 اردیبهشت 1399