نقش بازار مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی-رهیافت داده‌های ترکیبی پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

3 عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده

مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت داده­های ترکیبی پویا و داده­های دوره زمانی 1984 تا 2011 به بررسی تأثیر بازار مالی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برخی از کشور­های توسعه ­یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر این اساس با استفاده از چهار شاخص مربوط به بازار پول و چهار شاخص بازار سرمایه، هشت الگوی رشد برای کشور­های در حال توسعه و هشت الگو برای کشور­های توسعه­ یافته تصریح گردید. نتایج نشان داد که به­طور کلی توسعه بازار مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد اما در کشور­های در حال توسعه، این رابطه در مقایسه با کشورهای توسعه ­یافته چندان قابل توجه نیست. همچنین، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی­داشته اما در کشور­های در حال توسعه این رابطه ضعیف­تر می­باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که در کشور­های در حال توسعه تأثیر بازار مالی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، عمدتا از کانال بازار پول محقق می­گردد. در حالی که این امر در کشور­های توسعه یافته بیشتر از جانب بازار سرمایه صورت می­گیرد. از آنجا که وضعیت توسعه ­یافتگی بازار مالی در کشور­های در حال توسعه با توجه به نتایج در شرایط مطلوبی قرار ندارد که این امر یکی از علل عمده­ی رابطه­ی ضعیف میان شاخص­های مالی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز محسوب می­گردد؛ می­توان با اجرای     سیاست­هایی در جهت کاهش دخالت دولت در بازار مالی و ورود بخش خصوصی به اقتصاد، بالابردن امنیت سرمایه­گذاری، ارائه تضمین­های مناسب برای سرمایه­گذاران و شفافیت مالی زمینه ارتقاء بازار مالی و رشد اقتصادی را فراهم نمود.
طبقه ­بندیJEL:O16, Q14 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Market and FDI upon Economic Growth of Agricultural Sector: GMM Approach

نویسندگان [English]

  • M. KH 1
  • S. M 2
  • R. M 3
چکیده [English]

This study seeks to investigate the effect of financial market and FDI on Economic Growth of Agricultural Sector in some Developed and Developing Countries through GMM approach in 1984-2011. Hence eight patterns of economic growth, for each country group, were specified that half of them are related to the capital market and the other half are for Money Market. The results show that, financial market development, in general, has a positive effect on Economic Growth of Agricultural Sector. But this relationship in developing counties, in comparison with developed countries, is not considerable. Also in both country group, FDI, has strengthened the economic growth of agricultural sector, but in developing countries this relationship is weaker. On the other hand results show that in developing countries the impact of financial market development & FDI on economic growth of agricultural sector is, mainly achieved through money market while in developed countries it is of the capital market. Since, according to the results, the development condition of financial market in developing countries is not so good, and this is the one of the major cause of the weak relationship between financial indicators and the economic growth of the agricultural sector, It is possible to improve the condition of financial market and economic growth, through the implement of some policies, such as, reducing government intervention in financial markets, facilitating the Entry of privet sector in economic, Enhancing investment security, providing proper guarantees for investors and Financial Transparency.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Sector
  • Economic Growth
  • Financial Market
  • FDI
  • GMM Approach