تعیین ظرفیت تولید و اشتغال رشته فعالیت زنبورداری استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصادکشاورزی-دانشگاه شهیدباهنرکرمان

2 مدرس

3 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان.

4 استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

از آنجایی که بخش کشاورزی استان کرمان، به خصوص در زمینه فعالیت‌های بومی و مشاغل میراثی، اهمیت بسزایی در اقتصاد استان دارد، ظرفیت تولید و اشتغال زنبورداری، مورد مطالعه واقع گردید. استفاده از جدول داده – ستانده و برنامه‌ریزی خطی به عنوان روش پژوهش، نشان داد که امکان افزایش تولید و اشتغال وجود دارد. بدین ترتیب که تولید 104،402 میلیون ریالی این ‌فعالیت به ‌صورت عسل، در یک افق 5 ساله، تا 9/15 درصد، میزان اشتغالزایی اجزای تقاضای نهایی در جزء مصرف شهری و روستایی تا 6/15 درصد، مصرف خصوصی 2/15 درصد، سرمایه‌گذاری 16 درصد، مصرف دولتی 1/13 درصد، و در نهایت صادرات 16 درصد، می‌تواند رشد داشته‌باشد. همچنین با توجه به محدودیت‌های مصارف نهایی بخش‌های اقتصادی، ارزش افزوده استان به عنوان تابع هدف، به یک رشد بهینه 2 درصدی رسید و با توجه به بالاترین قیمت سایه‌ای در بخش کشاورزی، مربوط به فعالیت زنبورداری، ظرفیت بالاتر تولید و اشتغال در برنامه بوسیله قیمت‌های سایه-ای توجیه گردید. لذا سیاست‌گذاری، توجه و سرمایه‌گذاری در تولید عسل، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Potential of Production and Employment of Activity field Beekeeping in Kerman Province

نویسندگان [English]

 • farshid soleimaninejad 1
 • hamidreza mirzaei khalil abadi 2
 • M. Jalali Khalil Abadi 3
 • H. Mehrabi Boshrabadi 4
1 Agricultural Economics-Kerman Shahid Bahonar University
2 teacher
3 M.Sc. Shahid Bahonar University of Kerman
4 Professor of Agricultural Economics,Shahid Bahonar University of Kerman.
چکیده [English]

Since the agricultural sector of Kerman province, especially in the field of native activities and legacy jobs, is of great importance in the province's economy, the capacity of Beekeeping production and employment has been studied. Using IO schedule and linear programming as a research method showed that there is a possibility to increase production and employment. Thus, production of 104,402 million rials of this activity in honey, in a five-year horizon, up to 15.9 percent, the employment rate of marginal demand components in urban and rural consumption to 15.6 percent, private consumption 15.2 percent, investment16 percent, government consumption 13.1 percent, and end exports 16 percent could grow. Also, due to the limitations of marginal expenditures of economic sectors, the province's value added as a function of the target reached an optimal 2 percent growth, the higher capacity of production and employment in the program was justified by shadow prices. Therefore, policy-making, attention and investment in honey production will bring significant economic and social benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Honey
 • Input
 • Output
 • Added Value
- Aldasoro, I., & Angeloni, I. (2015). Input–output-based measures of systemic importance. Econpapers15(4), 589-606.    
- Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Office of Economic Accounts.Data table Input - Output of Iranian economy 2010. (2017). Available online at: ead.cbi@.ir (In Persian)   
- Chen, G.Q., Guo, S., Shao, L., Li, J.S. & Chen, Z.M., (2013). Three-scale   input–output modeling for urban economy: carbon emission by Beijing  2007. Elsevier18(9),.2493-2506.                                                              
- Jahangard, A. & Taei, H. (2012).Analysis of Factors Affecting the Productivity of Total Factors of Production in Iranian Economy. Institute for Business Studies and Research, 63: 51-85 (In Persian)       
- Kerman Agricultural Jihad Organization.(2015).Available online at: info@agrijahad-kr.ir (In Persian)                                                   
- Kohansal, M. & Rafieidaraei, H. (2013).Investigating the Employment Potential of Agriculture in Urban and Rural Economics Agricultural Economics.Journal of Agricultural Economics Research Azad University of Marvdasht 5(1): 23-45(In Persian)       
- Mirzaei Khalil Abadi, H. (2012). The Position of Water Sector inKerman Province Economy. Journal of Agricultural Economics Research Azad University of Marvdasht. 4(14): 69-82 (In Persian)   
- Mirzaei khalil abadi, H. & Sorudi, A. (2013). Analysis of the Effects of Energy Carrier Price Increases on Employment of Iranian Economic Sectors with Emphasis on Agriculture. Journal of Agricultural Economics Research Azad University of Marvdasht 5(17):143-156(In Persian)                                        
- Valinejadtorkamani, R. Zareei, H. & Ghalbash, M. (2012).Quantitative Investigation of Employment Capacity of Economic Sectors of Tehran Province Using Net Incremental Coefficient Method Journal of Work and Society138:69-80(InPersian)
 - Zhou, S.Y., Chen, H. & Li, S.C., (2010). Resources use and greenhousegas emissions in urban economy: ecological input- output modeling forBeijing 2002. Elsevier15(10), pp.3201-3231.
دوره 12، شماره 46
مرداد 1399
صفحه 235-254
 • تاریخ دریافت: 24 بهمن 1396
 • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1397
 • تاریخ پذیرش: 26 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1399