تعیین کارایی تولید سیب‌زمینی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده

در این مطالعه کارایی‌های فنی، تخصیصی، هزینه‌ و سود زراعت سیب‌زمینی و نهاده‌های مورد استفاده با رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها و اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 94-1393 در ۲۳ استان کشور محاسبه و اهمیت هر یک از نظر صرفه‌جویی در منابع، کاهش هزینه و بهبود سودآوری بررسی گردید. بر اساس یافته‌ها در رویکرد نهاده گرا و بازده ثابت نسبت به مقیاس، میانگین کارایی فنی تولید سیب‌زمینی برابر با 917/0 و در رویکرد نهاده گرا با بازده متغیر نسبت به مقیاس، برابر با 970/0 می‌باشد. در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس در رویکرد ستانده گرا، توانایی الگو در تفکیک استان‌ها نسبت به بقیه الگوها کمتر بوده ولی میانگین کارایی گزارش شده بیشتر و 973/0 می‌باشد. طبق یافته‌ها امکان افزایش کارایی فنی در مقادیر میانگین به میزان 083/0، 03/0، 083/0 و 056/0 با کاهش درصدی به همین میزان در مصرف نهاده‌ها (رویکرد نهاده گرا) یا افزایش تولید (رویکرد ستانده گرا) وجود دارد. ب

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of efficiency and profitability of potato cultivation in Iran

نویسنده [English]

  • A. Shahnavazi
Economic, Social and Extension Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Recourses Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this study, the technical, allocative, cost and profitability efficiencies of potato cultivation were studied, using the Published data of the Ministry of Jihad-e-Agriculture for the 2014-2015 crop year. Based on the findings of input orientated and fixed return to scale approach, the average technical efficiency of potato production was 0.917 and in the output orientated with variable returns to scale, it was 0.970. According to the results, it was possible to increase the technical efficiency. The lowest and highest input efficiencies were 0.88 and 0.91 for labor and seed inputs, respectively. According to the results, average allocative efficiency was 0.708 and the lowest score belonged to Yazd province (0.247). In terms of cost efficiency, the lowest and most scores were related to Kermanshah and Yazd provinces with 1 and 0.247, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • allocation efficiency
  • profitability
  • Technical efficiency
  • cost efficiency
- Agricultural Jihad Ministry. (2017). Available on http://dbagri.maj.ir /cost/ostan/reo6_1.asp?p=170&Y=91. (In Persian)
- Agricultural Jihad Ministry. (2018). The amount of crop production in the 2016-2017 crop year. Center for Information and Communication Technology. (In Persian)
- Alizadeh Zoeram, A. & Naji Azimi, Z. (2015). Determining the appropriate crop rotation plan in a farm scale using fuzzy goal programming model. Agricultural Economics & Development, 29: 294-307. (In Persian)
- Andersen P. & Petersen N.C. (1993). A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis. Management Science, 39: 1261-1265.
- Banker R. D., Charnes A. & Cooper W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiency in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30:1078-92.
- Charnes, A., Cooper, W.W. & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision-making units. European Journal of Operational Research, 2: 429-444.
- Chepng’etich, E., Bett, E. K., Nyamwaro, S. O. & Kizito, K. (2014). Analysis of technical efficiency of Sorghum production in Lower Eastern Kenya: a data envelopment analysis (DEA) approach. Journal of Economics and Sustainable Development, 5: 58-65.
- Coelli, T. J., Prasada Rao, D. S., O`Donnell, C. J. & Battese, G. E. (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. (second edition). Springer Science & Business media, Inc.
- Dashti, G., Rashidghalam, M. & Pishbahar, E. (2017). Application of modified non-parametric models in technical efficiency of Iran’s sugar beet production. Agricultural Economics & Development, 31: 157-169. (In Persian)
- Esfandiari, M., Yaghubi, M., Shahabi Nejad, V. & Karbasi, A. R. (2012). Efficiency evaluation of rice farmers at South Kamfirouz region of Marvdasht county: application of data envelopment analysis model. Village and Development, 15: 65.84, (In Persian).
- Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, 120: 253-290.
- Hassan, Y. Mahir bin Abdullah, A., Mansor Ismail, M. & Mohamed, Z. (2014). Technical efficiency of maize production in Nigeria: parametric and non-Parametric approach. Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 4: 281-291.
- Kočišová, K. (2015). Application of the DEA on the measurement of efficiency in the EU countries. Agricultural Economics, 61: 51–62
- Li, L., Jiang, Y., Mu, H. and Yu, Z. (2018). Efficiency evaluation and improvement potential for the Chinese agricultural sector at the provincial level based on data envelopment analysis (DEA). Energy, doi: 10.1016/j.energy.2018.08.150
- Mardani, M. & Ziaee, S. (2016). Determining the efficiency of irrigated wheat farms in Neyshabur county under uncertainty. Agricultural Economics & Development, 30: 136-147. (In Persian)
- Mohammadi, S.J., Hosseini Yekani, S.A. & Ghaderzadeh, H. (2015). Studying the efficiency of industrial dairy farms of Saqqez and Divandarreh cities: using super-efficiency approach. Agricultural Economics & Development, 29: 159-168. (In Persian)
- Official Newspaper. (2017). The law of the sixth five year economic, social and cultural development plan of the Islamic Republic of Iran (2017-2021). No. 20995. (In Persian).
- Ommar, M. A. E. (2014). Technical and economic efficiency for broiler farms in Egypt: application of data envelopment analysis (DEA). Global Veterinaria, 12: 588-593.
- Pradhan, K. A. (2018). Measuring technical efficiency in rice productivity using data envelopment analysis: a study of Odisha. International Journal of Rural Management, 14: 1–21
- Serajeddin, A., Fatahi Ardakani, A., Fehresti, M. & Neshad, A. (2017). Dynamic analysis of technical efficiency of water use in crop (DEA approach). Agricultural Economics, 10: 177-188. (In Persian)
- Shahnavazi, A. (2015). Appling cross efficiency method to determine the score and rank of Iranian provinces in onion production. Agricultural Economics & Development, 29: 258-271. (In Persian)
- Shahnavazi, A. (2017). Determining the efficiency rank of irrigated crops in Iranian agricultural sector. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48: 227-240. (In Persian)
- Shahraki, J., Akbari, A. & Jafari, M. (2015). Water-use efficiency and factors influencing of performance greenhouse of Amanabad village based on approach of the slack based model (SBM). Agricultural Economics & Development, 1: 83-93. (In Persian)
- Yu, L., Yan-Min, R., Yu-Chun, P. & Chao, S. (2015). Evaluation of production efficiency of the county-level crop farming in He'nan based on GIS and DEA. Advance Journal of Food Science and Technology, 7: 154-158.