تعیین کارایی فنی در واحدهای گاوداری شیری شهرستان سیرجان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین کارایی فنی گاوداری‌های شیری شهرستان سیرجان به روش تحلیل پوششی داده‌های فازی می‌باشد. فرض اساسی این روش بر خلاف روش سنتی تحلیل پوششی داده‌ها عدم قطعیت در رابطه با نهاده‌ها و ستانده‌ها است. از آنجایی که کشاورزی و دامپروی تحت شرایط نامطمئن زیست محیطی انجام می‌شود در رابطه با نهاده‌ها و ستانده‌ها عدم قطعیت وجود دارد. لذا بکارگیری روش تحلیل پوششی داده‌های فازی بر روش تحلیل پوششی داده‌های سنتی ارجحیت دارد. اطلاعات لازم جهت انجام تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1396، از 32 واحد گاوداری در شهرستان سیرجان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی واحدهای گاوداری تحت مطالعه 81 درصد می-باشد که از حداقل 36% تا حداکثر 100% نوسان داشته است. به عبارت دیگر، می‌توان بدون تغییر سطح تکنولوژی و با استفاده مطلوب‌تر از تکنولوژی فعلی میزان کارایی را افزایش داد. همچنین شکاف بین بهترین و بدترین تولید کننده 64% است که با ارتقای دانش فنی و مدیریتی، ترویج بیشتر و علوم و فنون جدید در بین واحدهای گاودارای منطقه قابل بهبود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Technical Efficiency in Dairy Farms of Sirjan Using Fuzzy Data Envelopment Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • nasrin ohadi 1
  • elahe ahani 2
  • ebrahim moradi 3
1 Gratuated in Ph.D of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan.
2 Ph.D. Student in Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan.
3 Assistant Professor in Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan.
چکیده [English]

The purpose of this study was determination of technical efficiency for Sirjan dairy farms using fuzzy data envelopment analysis approach. The underlying assumption of this method unlike conventional data envelopment analysis approach is that input and output data have imprecise. Since activities of agricultural and animal husbandry is done under environmental uncertainty conditions there is uncertainty about inputs and outputs. Therefore employing fuzzy data envelopment analysis is preferred into conventional data envelopment analysis. Necessary information for this study was collected through filling questionnaires for the years 2017 from 32 units of dairy farms in Sirjan. The result showed that the average technical for dairy farms was 81 percent. It has undulate from at least 36% up most 100%. In the other words, can increase amount of efficiency without changing the level of technology and better use of current technology. Also the gap between the best and the worst producer was 64% that can be improved by increasing technical and managerial knowledge, more promotion and new sciences and techniques among the dairy farms of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy Farms
  • Fuzzy Data Envelopment Analysis
  • Sirjan
  • Technical efficiency
- Aldeseit, B. (2013). Measurement of scale efficiency in dairy farms: Data envelopment analysis (DEA) approach. Agricultural Science, 5(9):37-43.
- Ceyhan, V., & Hazneci, K. (2010). Economic efficiency of cattle-fattening farms in Amasya province. Turkey. Animal and Veterinary Advances, 9:60-69.
- Charnes, A., Cooper, W.W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operation Research, 2(6):429-444.
- Eshraghi, F., & Kazemi, F. (2014). Evaluating economic and technical efficiency of dairy farms In Gorgan County. Journal Management System, 2(1):195-212. (In Persian)
- Fathizadeh Golshani, R., Shadparvar, A., Ghorbani, A., & Mahdizadeh, M. (2012). Measuring technical efficiency and returns to the scale of Holstein cattle farms in Guilan using data envelopment analysis method. Iranian Journal of Animal Science, 43:521-530. (In Persian)
- Food and Agricultural Organization (FAO). 2012.
- Irilouzadeh, R., & Saleh, I. (2009). Economic evaluation of industrial dairy husbandry projects in Tehran province. Agriultural Economics and Development,17:1-43. (In Persian)
- Jahanshahloo, G.R., Memariani, A., Hosseinzadeh Lotfi, F., & Rezai, H.Z. (2005). A note on some of DEA models and finding efficiency and complete ranking using common set of weights. Applied Mathematics and Computation, 166(2): 265-281. (In Persian)
- Kazemi, A., Menhaj, M., & Mehregan,M. (2007). Designing a Model for Oil Refineries Ranking by Fuzzy Data Envelopment Analysis. 7th Conference on Fuzzy Systems.
- Mahdian, H.A., & Nadaf, L. (2007). Introduction to Fuzzy Systems. Journal of Tadbir, (176) 17. (In Persian)
- Mehrjoo, E., Moghadasi, R., Mirsalehpour, M., & Mehrjoo, N. (2011). Study of technical performance of dairy cattles cooperative in Kohgiluyeh and Boyer- Ahmad province. Co-operation and agriculture: (6) 22.
- Menhaj, M. (2006). Fuzzy Computing, Amir Kabir University Press. Tehran.
- Molaei, M., & Sani, F. (2017). Evaluating the Impact of Environmental Pollutants on Technical Efficiencies of Dairy Farms Using Stochastic Frontier Analysis. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 48-2(1): 35-42. (In Persian)
- Mugera, A.M. (2013). Measuring technical efficiency of dairy farms with imprecise data: a fuzzy data envelopment analysis approach. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. 57: 501–519.
- Ohadi,N., Akbari, A., & Shahraki, J. (2015). Investigation of Technical, Allocative and Economic Efficiency of Pistachio Producers in Sirjan. 23 (89):1-23. (In Persian)
 -Statistical Centre of Iran, 2016.
- Shafiei, L., Javaheri, M.A., & Poorjopari, J. (2006). Investigation on technical, allocative and economic efficiency of sugar beet producer in Bardsir city. Journal of Sugar Beet, 22(2): 109-121. (In Persian)
- Shahraki, J., Pahlavani, M., & Ohadi, N. (2016). Measurement of technical efficiency and- production risk in Zabol dairy farms. International Journal of Agricultural Management and Development, 6(4): 439-448.
- Torabi, S., & Ghorbani, M. (2016). Efficiency of traditional dairy farms in Mazandaran province: implications and recommendations for improvement (fuzzy data envelopment analysis). Iranian Journal of Animal Science, 46(4):445-456. (In Persian)
- USDA. (2006). Independence of managerial practices and expected financial performance. USDA economic research service.