بررسی عوامل اقتصادی موثر بر ارزش افزوده‌ بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده اقتصاد، مدیرت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دکتری اقتصاد، گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

بررسی روند توسعه‌ی کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه‌ی بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن، به‌عنوان پیش‌نیاز ضروری برای تحقق توسعه‌ی پایدار کشور امری حیاتی است؛ به‌طوری‌که بدون رفع موانع توسعه در این بخش، نمی‌توان انتظار داشت سایر بخش‌ها از جمله بخش صنعت به شکوفایی و توسعه دست یابند. از این‌رو با توجه به اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد کشور دارد، این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر برخی از عوامل اقتصادی نظیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، باز بودن تجاری و موجودی سرمایه‌ی خالص بخش کشاورزی؛ بر ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس در فاصله‌ی زمانی فصل اول سال 1381 تا فصل چهارم سال 1397 است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر‌ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی‌دار می‌باشند. به‌طوری‌که در بلند‌مدت، هریک از متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، باز بودن تجاری و موجودی سرمایه‌ی خالص بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنی‌دار بر ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Economic Factors Affecting the Value Added of Iran’s Agricultural Sector

نویسندگان [English]

  • roya aleemran 1
  • seyed ali aleemran 2
1 رئیس دانشکده اقتصاد، مدیرت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
2 Ph.D. student, Department of Economic Development and Planning, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Investigating the development process of different countries, suggests that the development of the agricultural sectors as one of the most important economic sectors or ever beyond, is a vital prerequisite for the sustainable development of the country, so that without removing the obstacles to development in this sector, can not be expected to flourish and develop other sectors specially industry sectors. Given the importance of agriculture in the economy, this study set out to examine the impact of economic factors such as agricultural bank’s payment facility, trade openness and net capital of agricultural sector on value added of Iran’s agricultural sector by using johansen-juselius method from the first quarter of 2002 to the fourth quarter of 2018. The result indicate that coefficients of all these variables are statistically significant and based on the theoretical foundations. So that, in the long run, Agricultural bank’s payment facilities, trade openness and net capital of agricultural sector; all have significant and positive impacts on value added of agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Sector
  • Value Added
  • Payment Facility
  • Trade Openness
  • Capital
Azizi, A. & Mehrabi Boshrabadi, H. (2015). Investigate the Effect of Agricultural Bank Payment Facilities on the Growth of Agricultural Sub-Sectors. Rural Development Strategies, 1(4): 1-11. (In Persian)
- Azizi, A. Mehrabi Boshrabadi, H. & Zare Mehrjerdi, M.R. (2015). Analysis of Effect of Trade Liberalization on the Growth of the Agricultural Sub Sectors. Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran (AESI), 4(13): 85-105. (In Persian)
- De Silva, N. Malaga, J. & Johnson, J. (2014). Trade Liberalization Effects on Agricultural Production Growth: The Case of Sri Lanka. Journal of Agricultural Economics and Development, 3(9): 144-151.
- Ehinomen, C. & Da’silva, D. (2014). Impact of Trade Openness on the Output Growth in the Nigerian Economy. British Journal of Economics, Management & Trade, 4 (5): 755-768.
- Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series. J. Wiley, 2nd ed, University of Alabama, USA.
- Esmaeili, A. & Rahmati, D. (2008). Impact of Trade Liberalization on Iranian Agriculture Sector. Agricultural Economics, 2 (1): 119-128. (In Persian)
- Fasih, F. (2012). Inclusive Growth in India Through Islamic Banking. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 37: 97-110.
- Hooshmand, M. & Fahimi Dooab, R. (2010). Estimation of Long-Run Relationship Between Crude Oil Price and Real Exchange Rate of US Dollar. Financial Monetary Economics, 17(30): 98-134. (In Persian)
- Jalaie Esfandabadi, S.A. & Javdan, E. (2011). The Impact of Trade Liberalization on the Employment of Iranian Agricultural Sector. Journal of Agricultural Economics Research, 2(4): 135-150. (In Persian)
- Karbasi AR., & Peyravi M. (2008). Effect of Trade Openness on Agricultural Value Added in Iran. Agricultural Economics, 2(2): 19-34. (In Persian)
- Kohansal, M.R. Shahnoushi, N. & Golriz Ziaei, Z. (2009). Examination the Impact of Public Infrastructure Investment in Iranian Agriculture Sector on Agriculture Productivity Growth. Financial Monetary Economics, 16(27): 79-97. (In Persian)
- Mohammadi Khyareh, M. & Mazhari, R. (2018). Investigating the Interaction between Economic Growth and Agricultural Development in Iran. Journal of Agricultural Economics Research, 9(4): 259-282. (In Persian)
- Momeni, F. Dashtbani, S. Banouei, A.A. (2018). The Importance of the Agricultural Sector in Maintaining the Economic-Social Equilibrium of Iran’s Urban and Rural Structures. Quarterly Journal of Space Economy & Rural Development, 6(4): 17-46. (In Persian)
- Negintaji, Z. & Omidi Kia, M. (2014). The Effect of Banking Facilities on Macroeconomic Variables of Agriculture. Quarterly Journal of Economical Modeling, 7(4): 71-87. (In Persian)
- Onder, Z. & Ozyildirim, S. (2013). Role of Bank Credit on Local Growth: Do Politics and Crisis Matter?. Journal of Financial Stability, 9(1): 13-25.
- Sharifi Renani, H. Tavakoli, A. & Honarvar N. (2013). Effect of Agricultural Credit Banks on the Value Added of Agricultural Sector in Iran. Agricultural Economics and Development, 21(84): 205-227. (In Persian)
- Shayanewako, V.B. (2018). The Relationship between Trade Openness and Economic Growth: The Case of BRICS Countries. Journal of Global Economics, 6(2): 1-5.
- Siudek, T. (2008). Do Farm Credits Simulate Development of Agriculture in Poland?. International European Association of Agricultural Economists Congress, August 26-29, 2008, No. 44047. Ghent, Belgium.
- Soleimaninejad, S. Dourandish, A. & Nikoukar, A. (2016). Identification of Economic and Climatic Factors Affecting the Agricultural Sector in Iran. The 10th Biennial Conference of Iran’s Agricultural Economics, May, 2016. Shahid Bahonar University of Kerman, Iran. (In Persian)
- Were, M. Nzomoi, J. & Rutto, N. (2012). Assessing the Impact of Private Sector Credit on Economic Performance: Evidence from Sectoral Panel Data for Kenya. International Journal of Economics and Finance, 4(3): 182-190.