بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی (مطالعه موردی باغداران شهرستان تاکستان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیانور

2 کارشناس مسئول وزارت جهاد کشاورزی قزوین

چکیده

مقدمه و هدف: : با توجه به اهمیت افزایش بهره‌وری آب کشاورزی در مناطق کم آبی مانند ایران تشویق و ترغیب کشاورزان برای ترویج آبیاری مدرن، امری اجتناب ناپذیر است زیرا با استفاده از از روش آبیاری مدرن آبیاری می‌توان به بهره‌وری بالا آب در واحد سطح دست یافت. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجمیع سیست‌های آبیاری تحت فشار در شهرستان تاکستان است.
مواد و روش­ها: این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی با روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 1500 نفر از باغداران شهرستان تاکستان بوده که از این سیستم در باغات خود استفاده کرده‌اند، حدود 360 نفر باغداران از راه پرسش‌نامه و مصاحبه داده‌های لازم گردآوری شده است. پایایی متغیرها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ2 برای گویه‌های نگرش بطور متوسط در پرسش‌نامه 87/0 به دست آمد. در این پژوهش، بمنظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده ازنرم افزار SPSSاستفاده شد.
یافته­ها: یافته‌های پژوهش نشان دادند با مشاهده کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و وجود یارانه دولتی برای ایجاد طرح‌های آبیاری تحت فشار تجمیعی، استفاده از این روش نیز افزایش می‌یابد .با توجه به مقدار ویژه عوامل استخراج شده از روش تحلیل عاملی، عامل "مشکلات طرح" با مقدار ویژه 778/3 بیش‌ترین سهم را در تبیین متغیرها دارد. پس از آن عامل "آموزشی" با مقدار ویژه 653/1 ، عامل "اقتصادی- مدیریتی" با مقدار ویژه"153/1 در تبیین متغیرها سهم دارند.
بحث و نتیجه­گیری: تسهیلات بانکی و یارانه بیش‌تری به باغداران برای ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی قرار دهد، مشکلات اداری باغداران تسهیل شود و هم‌چنین، جلوگیری از افرادی که غیر قانونی آب برداشت می‌کنند. جهاد کشاورزی آموزش روش‌های صحیح نگهداری و اصول سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی را به باغداران ارائه کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Acceptance of Cumulative Pressure Irrigation System (Case Study of Takestan County)

نویسنده [English]

 • shiren Behroz 2
2 Expert responsible for the Ministry of Agriculture of Qazvin
چکیده [English]

Introduction:Considering the importance of increasing agricultural water productivity in dehydrated areas such as Iran, The present study investigates the factors affecting the acceptance of combined pressure irrigation systems in Takestan.. This research is descriptive-correlation with survey method.
Materials and Methods:The statistical population of this study was 1500 gardeners in Takestan city who used this system in their gardens. About 205 gardeners were gathered through questionnaires and interviews. The reliability of the variables was calculated by calculating the Cronbach''s alpha coefficient for the attitudes in the questionnaire 0.87. In this research, descriptive and inferential statistics were used to achieve the goals set and to answer the research questions. The statistical methods used included descriptive statistics such as frequency, using SPSS19 software.
Findings:The findings of the research showed that between variables of gardener''s attitude in using combined pressure irrigation systems with utilization efficiency, groundwater drainage, reducing power consumption and reducing the costs of equipment used to apply irrigation under pressure to a specific level 1% is a positive and significant relationship.
Conclusion:If the level of groundwater subsidence is more pronounced and government subsidies are increased for joint irrigation projects, the use of this method will also increase, with increasing income and economic boom.
can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • under pressure irrigation system Underground water
 • Aggregation plan
 • Takestan
 1. 1.Aghapur M, Yazdani S, Rafiee H. Factors Affecting Adoption of Pressure Irrigation in Shosh, Andimeshk and Dezful Areas. Iranian J Agriculture Economics and Development Research. 2013; 44(4): 209-222.

   DOI: 10.22059/IJAEDR.2013.50964

  1. 2. Afrakhteh H, Armand M, Askari Bozayeh F.Analysis of Factors Affecting Adoption and Application of Sprinkler Irrigation by Farmers in Famenin County, Iran International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD) 2015; 5(2): 89-99

  http://dx.doi.org/10.5455/ijamd.158625

  3.Amini A M, Afzly Abargouei M. Evaluation of mechanisms affecting the success of operators in setting up pressurized irrigation systems in Isfahan province. Agricultural Economics and Development Research. 2013

  ; 44 (3): 489-500. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260060

  4.Azami A, Zarafshan K, Dehghani Saich H, & Georgian A. Analysis of farmers' attitudes towards pressurized irrigation systems and the factors affecting it in Kermanshah province. J of Water and Soil.2011; 25(4): 853-845.

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173832

   

  5.Beg Mohammad Lou M AH, Kafi Ghasemi A, Jawahar Dashti M, Isfahani M. Irrigation evaluation on yield and Journal of Crop Sciences. (2013); 15(3): 196-206.

  https://www.sid.ir/fa/journal/ ViewPaper.aspx?id=173832

  6.Caswell M, Zilberman D. The effects of well depth and land quality on the choice of irrigation technology. J Agricultural Economics, (1998). 68: 798-812.

  https://doi.org/10.2307/1242126

  7.Farajollahi Hosseini, F, Deh Yuri S. Investigating the Factors Affecting the Use of Bank Accounts in Pressure Irrigation Plans in Isfahan Province. Agricultural research promotion and training, (2013);1: 15-24.

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=171762

  8.Liu W, Rossi M. Land evaluation in Danling county, Sichuan province, China. 26th Course Professional Master Geomatics and Natural Resources Evaluation. (2006);153 Pp

  https://www.researchgate.net/profile/Massimiliano-Rossi-2/publication/307639119_Land_evaluation_in_Danling_County_-_Sichuan_province_People_Republic_of_China/links/57ce75a708ae582e0692811e/Land-evaluation-in-Danling-County-Sichuan-province-People-Republic-of-China.pdf

  9.Kalantari Kh. Data processing and analysis in socio-economic research. Farhang Saba Publishing, (2009).  Ch III. Iran

  10.Karbasi A, Daneshvar M, Mir Latiq. Financial evaluation of drip irrigation projects in Khorasan province; Iranian Journal Agricultural Economics and Development, (2000);  8(32):117-134.

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=112922

  11.Kohansal M, Ghorbani M, Rafiei M. Investigation of environmental and non-environmental factors affecting the acceptance of sprinkler irrigation, a case study of Khorasan Razavi province. J Agricultural Economics and Development.2009; 17(65): 11-21. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=97253

  12.Khalilian S, Mousavi H. Assessing the Risk Effects of Using Pressure Irrigation Systems, Iranian Journal Agricultural Economics and Development. 2005; 13:113-129.

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41257

  13.Mohammadi N, Mohtashami T, Karbasi, A. Factors affecting the development of pressurized irrigation systems in Tarbiat Heydariyeh area from the perspective of experts. Iranian Agricultural Extension and Education.2018;   14 (1): 21-34. (In Persian)

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466587

  14.Mohammadi Dinani M, Mehrabi Basharabadi H. Economic study of converting flood irrigation to pressurized irrigation in groves of Bam region. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development.2000; 31: 115-136. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=36114

  15.Movahedi R, Izadi N, Vahdat Adab R.  Investigating the effective factors on pressurized irrigation technology among farmers in Asadabad village. J Water Research in Agriculture.2017; 31 (2): 287-300. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310436

   

  16.Najafi Mod M, Montazar A A, Behdani M A. Evaluation of a number of pressurized irrigation projects implemented in Khorasan Razavi, J Agricultural Science and Natural Resources. 2007; 14(1)

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64093

  17.Niknami M, Assar M, Sabouri M S. Affective Educational Factors in Enhancing Knowledge of Gardeners in Utilizing Under Pressure Irrigation Systems in the Semnan Province. Journal of Agricultural Extension and Education Research. 2013; 6 (4): 39-51.

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224361

  18.Parhizgari A, Khodadi Hosseini M, Taghizadeh Ranjbari H, Mahmoudi A. Determination of an Economic Approach for the Conservation of Groundwater Resources in Qazvin Plain. Journal of Rural Development Strategies.2015; 2(4): 477-496. (In Persian)

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276762

  19.Qazvin Agricultural Jihad Organization. Agricultural Statistics, Publications of Economic Deputy and Planner of Qazvin Agricultural Jihad Organization. 2017;Report 95-45.

  https://qazvin-ajo.ir/contact_us/fa/qazvin-ajo.ir

  20.Qazvin Regional Water Company. (2011). Annual reports of regional water resources of Qazvin province

  http://www.qzrw.ir/

  21.Regassa E, Hopeb N L, OwusuSarpongcE. Adoption patterns and constraints pertaining to small-scale water lifting technologies in Ghana. Agricultural Water Management.2014; 131: 194- 203.

  https://ideas.repec.org/a/eee/agiwat/v131y2014icp194-203.html

   

  22.Shahroudi A, Chizari M. Analysis of Behavioral Domains of Farmers in Khorasan Razavi Province in Optimal Management of Agricultural Water: Comparison of Participants and Non-Participants in Water Users' Cooperative. J Agricultural Education Extension Sciences.2008; 18 (1): 234-245.

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=111455

  23.Salem J. Investigating the Factors Affecting the Non-Application of Pressure Irrigation by Pistachio Farmers in Yazd, J Water Research in Agriculture. 2017; 31(4): 31-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=359124

  24.Shan FA, Zibraman D,  Chakrovorty V. Technology adoption in the presence of an echaustible resource .American journal of Agricultural Economies.1995; 77:291-299.

  https://doi.org/10.2307/1243539

   

  25.Shresta R, Gopalak E.Adoption and diffusion of drip irrigation technology, an econometric analysis. Economic Development and Cultural Change.1998;  51: 407-418.

  https://doi.org/10.1086/452018

  26.Seeling B, Franzen D. Soil, water and plant characteristics important to irrigation.1998;  EB- 66, Nort Dakota, USA

  https://www.ag.ndsu.edu/publications/crops/soil-water-and-plant-characteristics-important-to-irrigation/ae1675.pdf

  27.Turkamani C, Jafari M. (Factors Influencing the Development of Pressure Irrigation Systems in Iran. Journal of Agricultural Economics and Development. 2000; 22: 31-43.

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=35844