پیامدهای تغییر اقلیم بر زراعت گندم دیم و ارتباط آن با رانت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه، تغییر اقلیم در کوتاه‌مدت و بلندمدت یکی از پرچالش­ترین مباحث دنیاست. اثرات منفی تغییر اقلیم بر کشورهای با اقلیم خشک‌تر و درآمد پایین­تر شدیدتر است. به­علاوه، تأثیرگذاری تغییرات اقلیم بر محصولات دیم به دلیل جبران­ناپذیر بودن اثرات با تغییرات آبیاری، بیشتر است. بر این اساس، این مقاله با هدف بررسی پیامدهای تغییر اقلیم و ارتباط آن با رانت برای محصول گندم دیم انجام گرفته است.
مواد و روش­ها: برای بررسی وجود ارتباط غیرخطی تغییر اقلیم با رانت گندم دیم، با استفاده از اطلاعات زراعی طی سال­های 96- 1381 و داده­های هواشناسی، رهیافت ریکاردین و تکنیک پانل­دیتا به­ کار گرفته شد.
یافته­ها: بر اساس مدل اثرات ثابت، بارش تجمعی برداشت، مجذور دمای فصل برداشت، دمای پاییز، بارش تجمعی فصل پاییز، حاصلضرب دما و بارش تجمعی خردادماه اثر مثبت و معنی­دار و حاصلضرب دما و بارش فصل برداشت، دمای خرداد و مجذور دمای فصل برداشت اثر منفی و معنی­داری بر رانت داشته­اند. به­­علاوه، با افزایش دمای فصل برداشت ارتباط غیرخطی تأیید می­شود. با افزایش یک درجه دمای برداشت  تا نقطه بحرانی 3/36 درجه سانتی­گراد، رانت 06/0 درصد افزایش می­یابد و با افزایش دما بعد از این نقطه بحرانی، کاهش خواهد یافت.
بحث و نتیجه­گیری:  توسعه ارقام مقاوم به کاهش بارندگی و دمای بالا می­تواند به جلوگیری از کاهش رانت کمک کند. به علاوه، با توجه به آسیب‌پذیری کشور در قبال تغییراقلیم، آموزش و راهبری در تمام زیر بخش‌های اقتصادی و تدوین یک برنامه جامع و اقدام عملی جهت تطبیق و مقابله با این پدیده برای کاهش اثرات سوء آن ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Change Consequences on Rain-Fed Wheat Farming and its Relationship with Rent in Iran

نویسندگان [English]

  • azam rezaee 1
  • farhad shirani bidabadi 2
  • farzaneh bahadoran 3
1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural resources.
2 Assistant Professor of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural resources.
3 Master of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural resources.
چکیده [English]

Introduction: Today, the effects of climate change in the short and long term are one of the most challenging issues in the world. The negative effects of climate change are more severe in countries with drier climates and lower incomes. Accordingly, this article aims to investigate the consequences of climate change and its relationship with rent in case of rainfed wheat crop.
Materials and Methods: To investigate the presence of a nonlinear relationship between climate change and rainfed wheat rent, using agricultural information during 2002-2017 and Ricardian approach and Panel data technique was used.
Findings: Based on the model of fixed effects, cumulative rainfall of harvest, the square of the temperature of the harvest season, autumn temperature, rainfall of autumn, the product of temperature and cumulative precipitation in June, have had a positive and significant effect on rent and product of temperature and rainfall of harvest season, June temperature and square of the temperature of harvest season had a significant negative effect on rent. Also, with increasing harvest temperature, a nonlinear relationship between temperature and rent is confirmed. With one degree increase in the temperature of the harvest season to the critical point of 36.3 degrees C, rent increases by 0.06% and with increasing temperature after this point, it will decrease.
Conclusion: the development of cultivars resistant to reduced rainfall and high temperatures can help prevent rent reduction. Training and leadership in all economic sub-sectors and the development of a comprehensive plan and practical action to adapt and deal with this phenomenon is necessary to reduce its adverse effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Marginal Effect
  • Rain -fed Wheat
  • panel data

1.      Ewert F, Rounsevell M.D.A, Reginster I, Metzger M.G, Leemans R. Future scenarios of European agricultural land use. Estimating changes in crop productivity. Agricultural Ecosystem Environmental. 2005; 107:101– 116.

[DOI:10.1016/j.agee.2004.12.003]

2.      Mojaverian S. M, Ahmadi K, Aminravan M. Application of the Ricardian approach to investigating the effect of climate change on agricultural land rent.  Iranian Journal of Agricutural Economics and Development Research, 2015; 46(3): 481-491.

[DOI: 10.22059/IJAEDR.2015.55521]

3.      Vaseghi, e., and esmaeili, a. (2008). Impacts of climate change on land rent: case study of maize. Iranian Agricultural Economics, 2008; 2(3): 47-67.

4.      Wang J, Mendelson R, Dinar A, Huang J, Rozelle S, Zhang L. The impact of climate change on China’s agriculture. Agricultural Economics, 2009; 40(3): 323-337.

[DOI:10.1111/j.1574- 0862.2009.00379.x ]

5.      Attavanich W, Mccarl B. The Effect of Climate Change, CO2 Fertilization, and Crop Production Technology on Crop Yields and Its Economic Implications on Market Outcomes and Welfare Distribution. Annual Meeting, 2011; July 24-26, 2011.

 [DOI: 10.22004/ag.econ.103324]

6.      Cross M , Zavaleta E, Bachelet D, Brooks M, Enquist C, Fleishman E, Graumlich L, Groves C, Hannah L, Hansen L, Hayward G, Koopman M, Lawler J, Malcolm J, Nordgren J, Petersen B, Rowland E, Scott D, Shafer S, Rebecca Shaw,  Tabor G. The Adaptation for Conservation Targets (ACT) Framework: A Tool for Incorporating Climate Change into Natural Resource Management. Environmental Management, 2012; 50: 341-351. 

 [DOI: 10.1007/s00267-012-9893-7]

7.      Bahadoran F, Rezaee A, Eshraghi F, Keramatzadeh A. Evaluation of the climate change impacts on irrigated wheat lands rent in Iran. Journal of Environmental Studies, 2020; 46(2), 281-289.

[DOI:10.22059/jes.2021.290804.1007932]

8.      Elouadi D, Ouazar M. R, Doukkali L, Elyoussfi A. A Mathematical Model for Assessment of Socio- Economic Impact of Climate Change on Agriculture Activities: Cases of the East of Morocco (Africa). Indian Journal of Science and Technology, 2017; 10(17):1-6. 

[DOI:10.17485/ijst/2017/v10i17/108921]

9.      Amirnejad H, Asadpour K. M. Effects of climate change on wheat production in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics Research, 2017; 9(3): 163-182. 

http://jae.miau.ac.ir/article_2520.html?lang=en

10.  Thi Lan Huong, N. Shun Bo, Y., and Fahad, S. (2018). Economic impact of climate change on agriculture using Ricardian approach: A case of northwest Vietnam. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 18(4): 449-457.

[DOI: 10.1016/j.jssas.2018.02.006]

11.  Deylami, A., Joolaie, R., Rezaee, A., and Keramatzadeh, A. (2019). Investigating the effects of climate change on the yield, gross margin and Cropping Pattern of Gorgan County. Iranian Journal of Agricultural Economics (Karaj), 13(2). 137-160.

[DOI: 10.22034/IAES.2019.111696.1712]

12.  Amirnejad, H., Amouee, A., and Mojaverian, S. M. (2019). The consequences of climate change in agriculture and its Relationship with Rice producers rent (Case study; Mazandaran province). Journal of Agricultural Economics Research, 11(41): 131-148.

http://jae.miau.ac.ir/article_3214.html?lang=en

13.  Etwire, P. M., Fielding, D., and Kahui, V. (2019). Climate Change, Crop Selection and Agricultural Revenue in Ghana: A Structural Ricardian Analysis. Journal of Agricultural Economics, 70(2), 488-506.

[DOI: 10.1111/1477-9552.12307]

14.  Ricardo, D. (1817). The Principles of  Political Economy and Taxation. Johan Murry Publication., London.

15.  Mendelsohn, R., Nordhaus, W. D., Shaw, D. (1994). The impact of global warming on agriculture: a Ricardian analysis. The American economic review, 84 (4): 753-771.

[DOI: 10.1257/aer.89.4.1053]

16.  Van Passel, S., Massetti, E., and Mendelson, R.(2012). A ricardian analysis of the impact of climate change on european agriculture. European Review of Agricultural Economics, 45(1): 57-79.

[DOI: 10.1007/s10640-016-0001-y]

17.  Thapa, S., Joshi, G. R. (2010). A Ricardian analysis of the climate change impact on Nepalese agriculture. MPRA Paper 29785, University Library of Munich, Germany.

https://mpra.ub.uni- muenchen.de/id/eprint/29785

18.  Al-Safi, H. I. J., Kazemi, H., and Sarukkalige, P. R. (2019). Comparative study of conceptual versus distributed hydrologic modelling to evaluate the impact of climate change on future runoff in unregulated catchments. Journal of Water and Climate Change, 11(2): 341–366.

[DOI: 10.2166/wcc.2019.180]