بررسی وجود رفتار عقلایی و آزمون تغییر ترجیحات مصرف‌کنندگان سبد غلات در خانوارهای شهری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

رفتار عقلایی مصرف‌کننده اولین و اساسی‌ترین پیش فرض ارائه و بسط تئوری‌های اقتصادی در زمینه رفتار مصرف‌کننده است. مطالعات مربوط به تقاضا زمانی صحیح و قابل استناد خواهد بود که مدل تقاضا و مطلوبیت مبنا قرار گرفته، تقریب خوبی از تابع مطلوبیت و تقاضای حقیقی باشد و این فرضی غیر قابل آزمون است، لذا باید صحت فرضیه رفتار عقلایی ثابت شود و تنها آزمون برای انجام آن کاربرد اصول ترجیحات آشکار شده است. برقرار بودن اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده برای یکسری از داده‌های مصرف، شرط لازم و کافی برای وجود تابع مطلوبیت مقعر، پیوسته، یکنواخت و اشباع ناپذیر است که مشاهدات مزبور را بصورت عقلایی تعبیر می‌کند. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی فرضیه وجود رفتار عقلایی و آزمون تغییر ترجیحات مصرف کنندگان سبد غلات در خانوارهای شهری با استفاده از اصول ترجیحات آشکار شده، از روش آزمون اثرات غیرسیستماتیک برای دوره 1393-1355 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Rational Behavior and Testing the Change in Consumer Preferences of Cereals Bundle in Urban Households in Iran

نویسنده [English]

  • Hossein Noroozi
AgEcon. Dept. of Agricultural Economics Faculty of Econ. and Agri.Develoment University of Tehran.
چکیده [English]

Consumer rational behavior is the first and most basic presupposition of the development of economic theories in the field of consumer behavior. Demand studies are correct and investable when the demand and utility model is based on a good approximation of the utility function and the actual demand, and this hypothesis is untestable, so the validity of the rational behavior hypothesis should be fixed and the only test to perform that application of the principles of preferences has been revealed. The existence of a generalized principle of revealed preferences for a series of consumption data is a necessary and sufficient condition for the existence of a concave, continuous, uniform, and irreducible utility function that interprets these observations rationally. The purpose of this study is to investigate the hypothesis of rational behavior and the test of changing the preferences of cereal basket consumers in urban households using the principles of revealed preferences, a non-systematic effects test method for the period 1976-2014.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumer preferences
  • Revealed Preferences Axioms
  • Neoclassical Utility Function
  • Cereals
  • Urban households