تحلیل تجربی نوسانات بهره‌وری عوامل تولید غلات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد وزارت جهاد کشاورزی

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشیار واحد علوم و تحقیقات تهرن

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

غلات شامل محصولات گندم، جو، برنج و ذرت دانه‌ای بوده و در تغذیه انسان و دام دارای اهمیت می‌باشند. این محصولات جزء محصولات استراتژیک به حساب آمده و همواره مورد توجه سیاستگزاران بوده‌اند. هدف مطالعه حاضر بررسی تحلیل نوسانات بهره‌وری عوامل تولید غلات ایران بر اساس شاخص‌های مختلف در دوره زمانی 1396-1367 می‌باشد و داده‌های مورد نیاز از آمارگیری نمونه‌ای وزارت جهاد کشاورزی استخراج شده است. در این پژوهش از شاخص‌های مالم کوئیست، فارپریمونت و هیکس- مورستین استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط تغییرات بهره‌وری کل گندم، جو، برنج، ذرت دانه‌ای و غلات شاخص مالم کوئیست به ترتیب ( 17 ، 21 ، 20 ، 21 ، 20) ، و شاخص‌فارپریمونت به ترتیب (25 ، 8 ، 10 ، 11 ، 13 ) ، شاخص ‌هیکس- مورستین به ترتیب ( 7 ، 1، 2 ، 3 ، 3) درصد افزایش است. متوسط تغییرات هر سه شاخص ناشی از افزایش تغییرات تکنولوژیکی است. لذا به منظور ارتقای بهره‌وری تولید محصولات غله‌ای کاربرد تکنولوژی های جدید‌ و مصرف بهینه نهاده‌ها مورد توجه بیشتر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental analysis of productivity fluctuations in Iranian grain production factors.

نویسندگان [English]

  • Heshmatollah Gholizadeh 1
  • Shahriar Nassabian 2
  • Reza Moghaddasi 3
  • Alireza Amini 4
1 Senior Expert of the Ministry of Jihad Agriculture
2 Associate Professor, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
3 Associate Professor, Tehran Science and Research Branch
4 Associate Professor of Economics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Cereals include wheat, barley, rice and grain crops and are important in human and animal nutrition. These products are considered as strategic products and have always been considered by policy makers. The purpose of this study is to analyze the productivity fluctuations of Iranian grain production factors based on various indicators in the period 1988-2017 and the required data have been extracted from the sample census of the Ministry of Jihad Agriculture. In this study, Malmquist, Fare - perimont and Hicks-Moorsteen indices have been used. The results showed that the average changes in total productivity of wheat, barley, rice, corn and cereals of Malmquist index (17, 21, 20, 21, 20) and Fare-permont index (25, 8, 10, 11, 13) and Hicks-Moorsteen index increased by (7, 1, 2, 3, 3), Percentage respectively. The average change of all three indicators is due to the increase of technological changes. Therefore, in order to improve the productivity of grain production products, the application of new technologies and the optimal consumption of inputs should be given more attention

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Agriculture
  • Using Productivity Indicators
  • Malmquist
  • Fare-primont and Hicks-Moorsteen