عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و زراعی مؤثر بر پذیرش یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز.

2 کارشناس ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز.

3 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

پراکندگی و کوچک بودن اراضی یکی از مشکلات اصلی توسعه­ی کشاورزی ایران می‌باشد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر پذیرش یکپارچه‌سازی اراضی توسط گندمکاران شهرستان شیراز می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی و فرمول کوکران پرسشنامه در بین 480 نفر تکمیل گردید. یافته­ها نشان داد که پذیرندگان دسترسی بیشتری به خدمات ترویجی در مورد اطلاعات یکپارچه­سازی داشته و نگرش بهتری در مورد مزایای اجرای یکپارچه­سازی دارند. به همین دلیل آمادگی بیشتری برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی داشته و از اعتماد و انسجام بیشتری برخوردار هستند. نتایج رگرسیون لوجستیک نشان می‌دهد که متغیر دیدگاه نسبت به مزایای طرح اثر مثبت بر پذیرش طرح یکپارچه‌سازی اراضی از سوی گندمکاران دارد. فاصله­ی قطعات اراضی از یکدیگر، درآمد ناخالص حاصل از فروش گندم به­عنوان عوامل اقتصادی و متغیر اعتماد اجتماعی به­عنوان عامل اجتماعی اثر مثبت بر پذیرش یکپارچه‌سازی اراضی دارند. همچنین متغیرهای متوسط اندازه قطعات اراضی، تعداد قطعات، قیمت یک هکتار زمین کشاورزان و شیب قطعات بر روی پذیرش یکپارچه‌سازی اراضی به وسیله گندمکاران اثر منفی دارند.
 
طبقه­بندیJEL:Q1, L9

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual, Economic, Social, Environmental and Agronomic Factors Affecting Adoption of Agricultural Land Consolidation by Wheat Growers in Shiraz County

نویسندگان [English]

  • K. R 1
  • S. R 2
  • M. B 3
چکیده [English]

Small and scattered lands is considered as one of the main obstacles to agricultural development of Iran. The purpuse of this research is to identify factors affecting adoption of land consolidation among wheat growers in Shiraz. Using stratified random sampling and Cochran formula, 480 questionnaires were completed in 2011. The findings showed that the adopters have more access to extension services related to land consolidation and higher attitude regarding benefits of the project. Moreover, they are more intrested to participate in social activities and have more trust and solidarity. The results of logistic regression showed that attitude toward benefits of land consolidation has a positive effect on adoption of land consolidation by the farmers. Distance of lands with other parts and the gross income obtained from wheat sales as economic factors and social trust as social factor have positive effects on adoption of land consolidation. On the other hand, the average size of land, number of pieces of lands, the price of of farmland and steep of the parts have negative effects on the adoption of land consolidation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adoption
  • adopter and non-adopter
  • land consolidation
  • wheat growers
  • Shiraz