برآورد کارایی فنی انگورکاران شهرستان دنا و بررسی تاثیر آبیاری قطره‌ای بر آن؛ به‌کارگیری تابع مرزی تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج دانشگاه شیراز.

3 دانش‌آموخته دانشگاه شیراز.

چکیده

به­منظور برآورد کارایی فنی انگورکاران بخش مرکزی شهرستان دنا و بررسی تاثیر آبیاری قطره‌ای بر آن، ضمن تخمین تابع تولید کاب- داگلاس برای دو گروه از انگورکاران، با استفاده از روش حداکثر راست­نمایی عوامل اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر آن برشمرده شد. نتایج حاصل از تخمین تابع تولید انگورکاران دارای شبکه­ی آبیاری قطره­ای نشان از تاثیر نهاده­های سم، کود و ادوات بر تولید دارد. همچنین نتیجه آزمون فرض­ها جهت انتخاب مدل مناسب از نسبت حداکثر راست­نمایی از تاثیر مثبت تمامی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی(سن، سطح تحصیلات، حضور در کلاس­های ترویجی، تعداد افراد تحت سرپرستی و شغل دوم) در کارایی فنی دارد. میانگین کارایی فنی این گروه از انگورکاران 71% برآورد گردیده است. همچنین برای گروه انگورکاران فاقد شبکه آبیاری قطره‌ای تخمین تابع تولید نشان از تاثیر تمامی نهاده­ها(کود، سم، ادوات و نیروی کار) بر تولید دارد. نتیجه­ی آزمون فرض­ها جهت انتخاب مدل مناسب از نسبت حداکثر راست­نمایی نشان از تاثیر منفی شغل دوم و تاثیر مثبت تعداد افراد تحت سرپرستی و حضور در کلاس­های ترویجی و بی­تاثیر بودن متغیرهای سن و سطح تحصیلات دارد.
 
طبقه­ بندیJEL:C12, C13, D21, Q12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Efficiency of Grape Producers of Dena County in Relation to Drip Irrigation

نویسندگان [English]

  • M. M 1
  • A. K 2
  • S. M 3
چکیده [English]

This paper aims to estimate the technical efficiency of grape producers of central area of Dena County and to analyze the effect of drip irrigation on it. For this purpose, Cobb-Douglas production function was used for two groups of grape producers (beneficiaries and non-beneficiaries of drip irrigation. The results revealed that the level of pesticide, fertilizers and machinery had significant effect on of grape production of those producers who used drip irrigation. Also, the results revealed a positive correlation between all the socio-economic factors such as age, education level, attending extension courses, household size and non-farm work with technical efficiency. The mean technical efficiency of this group of grape producers was 71 percent. Considering the production function estimation of non-beneficiaries of drip irrigation, all the inputs had significant effect on the production level. Also, the  results revealed a negative effect non-farm work  and positive effect of household size and extension on technical efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dena
  • Grape
  • Technical Efficiency.Drip Irrigation