بررسی رابطه یارانه‌های کشاورزی و شوک‌های بهره‌وری با تاکید بر زیر بخش زراعت و باغبانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد.

چکیده

در اثر نهادینه شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه‌های پرداختی به محصولات کشاورزی دچار تغییراتی گردیده است. این تغییرات ضمن متاثر ساختن برخی متغیرهای اساسی مانند تقاضای محصولات کشاورزی، بهره‌وری کل عوامل تولید این بخش را نیز متاثر می­سازد. لذا در این مطالعه تاثیر یارانه‌های پرداختی به بخش کشاورزی و نیز بخش زراعت و باغبانی که سهم عمده ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است، در قالب مدل خودتوضیح برداری مورد بررسی قرار می­گیرد. در این مطالعه جهت محاسبه بهره‌وری کل عوامل تولید از شاخص مالم کوئیست و به منظور استخراج شوک‌های بهره‌وری از فیلتر هودریک- پرسکات استفاده شد. نتایج نشان داد که یارانه‌ها سبب کاهش شوک‌های منفی بهره‌وری هم در کل بخش کشاورزی و هم در زیر بخش زراعت و باغبانی می‌شود.
 
طبقه­بندیJEL :C22,Q1,Q28

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Subsidies and Productivity Shocks in Agricultural Sector

نویسنده [English]

 • M.R E
چکیده [English]

Under recent subsidies law, subsidies which are paid to agricultural products have been changed. These changes have affected on some variables such as agricultural total factor productivity. This paper aims to determine the effect of subsides on agricultural sector with emphasis on farming subsector. Malmquist index is used to calculate total factor productivity. In addition, Hoderick Prescott Filter is used to determine productivity shocks. The results show that subsidies can reduce the negative productivity shocks in the agricultural sector.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Subsidies
 • Total Factor Productivity
 • shocks
 • Hoderick Prescott filter
 • Agriculture
 1. امامی میبدی ع. (1384). اصول اندازه­گیری کارائی و بهره‌وری (علمی- کاربردی). موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
 2. پیرائی، خ. و اکبری مقدم ب. (1384). اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی (زراعت) و تغییر در نرخ مالیات بر کار، بر تولید بخشی و رفاه خانوار شهری و روستایی در ایران (براساس روش شبیه‌سازی تعادل عمومی محاسباتی و ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. سال هفتم. شماره 22. ص 30-1.
 3. خدادکاشی، ف و خ حیدری (1383). ارزیابی نقش اقلام یارانه‌ای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی. فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی. شماره 32. ص 54-41.
 4. خسروی‌نژاد، ع ا (1388). اندازه‌گیری اثرات رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی بر خانوارهای شهری ایران. پژوهشنامه بازرگانی. سال سیزدهم. شماره 50. ص 31-1.
 5. سلیمی سود رجانی ا. و محمودی نیا د. و پور شهابی ف. (1390). بررسی رابطه علی پویا بین عمق مالی، پس انداز و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پول و اقتصاد. شماره 7. 135-109.
 6. مجاوریان م. (1382). برآورد شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات راهبردی طی دوره 78-1369. اقتصاد کشاورزی و توسعه. دوره 11. شماره 43 و 44. 162-143.
 7. نجفی، ب و آ، شوشتریان (1383). هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ناامنی غذایی: مطالعه موردی ارسنجان. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. شماره 31. ص 151-127.
 8. نقوی س. و میرزائی خلیل آبادی ح.ر. و جلائی ع. و مهرابی بشرآبادی ح. (1390). بررسی نحوه اثرگذاری شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی. جلد 25. شماره 2. 191-181.
 9. Ahmed, A. U. & Bouis, H. E. (2002). Weighing what’s practical: proxy Means Tests for Targeting Food Subsidies in Egypt. FCND Discussion Paper, No 132. http://www.ifpri.org
 10. Chellarj,G., Brorsen,B. W. & Farris ,P.L (1992). Impact of rice subsidy on food consumption in India. Indian journal of Agricultural Economics. 47 (2).pp 215-223.
 11. Clay, D. C, Molla, D & Hobtewold, D (1999). Food Aid targeting in Ethiopia: A study of who needs it and who gets it. Food policy 24. pp 391-409.
 12. Delnino, C. & Dorosh, P. A. (2002). In-Kind Transfer and Household Food Consumption: Implication for Targeted Food programs in Bangladesh. FCND Discussion Paper No.13. http://www.ifpri.org
 13. Famino, M. D (1995). Issues in Valuing Food Aid: The Cash or In-Kind Controversy. Food policy, 20 (1); pp 3-10.
 14. Keramer-LeVlanc, & C.,Basiotis, & P. Kennedy, E.T. (1997). Maintaining Food and Nutrition Security in United States with welfare Reform. American Journal of Agricultural Economics, 79 (5). pp 1600-1607.
 15. Laraki, K.(1989). Food Subsidies: a Case Study of Price Reform in Morocco. LSMS Working Paper, No 50.
 16. Lofgrean, H & Moartaz, E. (2001). Food subsidies in Egypt: Reform Options, Distributions and Welfare. Food policy 26(1); pp 65-83.
 17. Lustig, N. (1986). Food subsidies program in Mexico. FCND Discussion Paper, No.3, http://www.ifpri.org.
 18. Seshamani, V.(1999). The Impact of Market Liberalization on Food security in Zambia. Food policy, 23 (6); pp 539.551.