دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 1-214 
2. اثرات سرریز نوسانات قیمت گوشت در ایران

صفحه 27-41

محمد کاوسی کلاشمی؛ پریسا خلیق خیاوی


3. بررسی منافع و موانع پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی مشهد

صفحه 27-61

هانی حمزه کلکناری؛ محمد قربانی؛ محمد مهدی وریدی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی