دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1394 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر تخریب منابع آب زیرزمینی بر ارزش اقتصادی سرمایه کشاورزان پسته کار استان کرمان

صفحه 1-19

فهیمه جعفری مهدی آباد؛ محمد عبدالهی عزت آبادی؛ محمدرضا اسلامی


9. پیش بینی مصرف انرژی بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی

صفحه 149-166

روح اله تقی زاده مهرجردی؛ احمد فتاحی اردکانی؛ محمدحسین طهاری؛ حمید بابایی


11. تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر امنیت غذایی(کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه)

صفحه 181-201

زهرا نعمت‌الهی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ عذرا جوان‌بخت؛ محمود دانشور کاخکی