دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تیر 1391، صفحه 1-190 (پیایی 14) 
جهانی شدن و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران

صفحه 83-97

محمد رضایی پور؛ مجید آقایی خوندابی؛ ابوالفضل نجارزاده نوش آبادی